Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

967. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče, stran 3061.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče dne 20. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
Občina Turnišče je Občinski prostorski načrt za Občino Turnišče (v nadaljnjem besedilu: prostorski načrt) sprejela leta 2008 z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09). V postopek priprave prostorskega načrta je bilo vključenih več sprememb namenske rabe, ki jih občina ni uskladila z nosilci urejanja prostora, zato jih ni smela prikazati v izvedbenem delu prostorskega načrta. Ker občina želi omogočiti gradnjo objektov znanim investitorjem na lokaciji ob priključku na avtocesto, je odločeno, da se dopolni izvedbeni del prostorskega načrta v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega načrta.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za predvidene ureditve niso izdelane strokovne podlage, tudi variantne rešitve niso predvidene, saj gre za znane investitorje, ki so delno že lastniki predlaganih zemljišč. Izdelane so idejne zasnove za trgovski center in poslovno cono ob priključku avtoceste.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov potekajo po postopku, ki je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s sprejemom sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Nadaljnje aktivnosti potekajo v naslednjih rokih:
+-------+------------------------------------+-----------------+
| Št. |Aktivnost              |Rok       |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  1  |Sprejem in objava sklepa      |marec 2009    |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  2  |Izdelava osnutka sprememb in    |april 2009    |
|    |dopolnitev prostorskega načrta   |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  3  |Pridobitev smernic nosilcev     |april, maj 2009 |
|    |urejanja prostora          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  4  |Analiza smernic, dopolnitev     |maj 2009     |
|    |osnutka, usklajevanje smernic    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  5  |Javno naznanilo o javni razgrnitvi |junij 2009    |
|    |in javni obravnavi dopolnjenega   |         |
|    |osnutka               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  6  |Javna razgrnitev in javna obravnava |junij 2009    |
|    |osnutka sprememb in dopolnitev   |         |
|    |prostorskega načrta         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  7  |Ureditev pripomb iz javne      |julij 2009    |
|    |razgrnitve, izdelava strokovne   |         |
|    |ocene pripomb in sprejem pripomb na |         |
|    |občinskem svetu           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  8  |Izdelava predloga sprememb in    |julij 2009    |
|    |dopolnitev planov na podlagi    |         |
|    |potrjenih stališča do pripomb    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|  9  |Pridobivanje mnenj nosilcev     |avgust 2009   |
|    |urejanja prostora in sklepa     |         |
|    |ministra              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
| 10  |Izdelava usklajenega predloga    |september 2009  |
|    |sprememb in dopolnitev planov    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
| 11  |Sprejem sprememb in dopolnitev   |september 2009  |
|    |planov na občinskem svetu      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
| 12  |Objava odloka v javnem glasilu   |september 2009  |
+-------+------------------------------------+-----------------+
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu z 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ter mnenja v skladu z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor, Področje kmetijstva, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Področje varstva okolja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Področje rabe in upravljanja z vodami ter za področje meteorologije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Področje ohranjanja narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor,
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Področje cest, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
10. Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Področje energetike, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
17. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
19. DARS, Ulica IV. divizije 4, 3000 Celje,
20. Geoplin Plinovodi d.o.o., Področje plinovodnega omrežja, Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana.
Št. 3505/01-2009
Turnišče, dne 20. marca 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost