Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

966. Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3060.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 7. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) ter 6. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07, 123/08) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 1. izredni seji, dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji ustanavlja režijski obrat kot svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave, določa njegove pristojnosti in način izvajanja gospodarskih javnih služb.
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Šmartno pri Litiji.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna oseba.
II. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
3. člen
Režijski obrat vodi delavec občinske uprave, ki ga s sklepom imenuje župan za vodjo in mu je odgovoren za svoje delo.
4. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu in drugo, se določijo na isti osnovi kot veljajo za občinsko upravo.
5. člen
Storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava. V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Režijski obrat lahko izvaja naslednje dejavnosti:
– vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja gospodarskih javnih služb,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– čiščenje in urejanje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, cest, površin za pešce in zelenih površin, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter okrasitev naselij,
– upravljanje s kulturnimi, športnimi in drugimi javnimi objekti in površinami,
– vodenje programa javnih del,
– opravljanje drugih gospodarskih javnih služb (obveznih in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
7. člen
Poleg dejavnosti iz 6. člena tega odloka lahko režijski obrat s področja javnih služb opravlja še naslednje naloge:
– izdajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov, nadomestil in priključnin v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
8. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov od komunalnih taks,
– prihodkov, ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata in
– drugih prihodkov po zakonu.
9. člen
Prihodki, ki jih režijski obrat pridobiva, se stekajo v občinski proračun.
Knjigovodske in računovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Dolžnosti zaposlenih se opredelijo v sistemizaciji delovnih mest.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 111-1/2006
Šmartno pri Litiji, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost