Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

965. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije, stran 3058.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01 – dop.) je župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Šmarje pri Jelšah začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Podobno kot v vsej Sloveniji tudi v Občini Šmarje pri Jelšah število starejših občanov narašča in s tem tudi potrebe po zagotovitvi nastanitvenih kapacitet za starejše prebivalce. Po uradnih podatkih živi v Občini Šmarje pri Jelšah 9.904 prebivalcev, od tega je 1.486 prebivalcev starejših od 65 let, kar pomeni 15%. Na podlagi veljavnega nacionalnega programa za področje socialnega varstva je predvideno, da bi bilo potrebno v institucionalno varstvo starejših oseb vključiti 5% prebivalcev, starejših od 65 let. Ob upoštevanju te usmeritve bi bilo potrebno za Občino Šmarje pri Jelšah zagotoviti od 80 do 100 postelj. V obstoječem domu upokojencev je sicer 180 postelj, vendar pa je od vseh kapacitet trenutno našim občanom namenjenih le cca 45.
Na podlagi ocen potreb po stanovanjih, prilagojenih bivanjskim potrebam starejših, želi občina poleg obstoječega institucionalnega varstva nuditi dodatna stanovanja, prilagojena tej starostni skupini. Stanovanja bi se oddajala v najem posameznikom v času izkazanih potreb po tovrstnem stanovanju.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OPPN)
Predmet OPPN:
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje v naselju Šmarje pri Jelšah na južnem robu naselja – Lorgerjeva domačija, ob dovozni cesti k obstoječemu domu upokojencev, ki je v neposredni bližini.
Programska izhodišča:
Občina Šmarje pri Jelšah želi zagotoviti primerna varovana stanovanja za starejšo populacijo, ki ima vedno večje potrebe po tovrstnih storitvah. Naselje stanovanj bo v navezavi z obstoječim domom upokojencev, da bodo lahko prebivalci teh stanovanj deležni potrebne oskrbe doma po potrebi. Omogočena bo dostava hrane, čiščenje, zdravniška in medicinska pomoč ter druge osebne storitve.
Prav tako pa se izkazujejo povečane potrebe po dnevnem centru za starejše občane, ki ga v sklopu doma upokojencev ni mogoče zagotoviti v zadostnem obsegu.
4. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN obravnava zemljišča na parcelah št.: 189/3, 190/3, 214/1, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 219/4, 219/6, 219/7, 219/11, 219/15, 219/17, 219/18, 219/19, 977/2, 977/3, 1019/1, 1047, *2, *1/1, *1/2; vse k. o. Šmarje pri Jelšah.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki s posnetkom obstoječih infrastrukturnih vodov za izdelavo OPPN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
4. OKP d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina (vodovod, kanalizacija, odpadki);
5. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije);
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje (varstvo gozdov);
7. Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah;
8. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (upravljanje z občinskimi cestami).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Faza              |Rok izdelave |Nosilec    |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– sklep župana o začetku    |marec 2009  |župan     |
|priprave OPPN         |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava osnutka OPPN za   |februar–marec |izdelovalec  |
|pridobitev smernic       |2009     |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– pridobivanje smernic     |marec 2009  |izdelovalec  |
|                |–april 2009  |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– usklajevanje smernic     |april–maj   |izdelovalec  |
|                |2009     |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava dopolnjenega osnutka|maj–julij   |izdelovalec  |
|OPPN              |2009     |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– javno naznanilo javne    |avgust 2009  |Občina Šmarje |
|razgrnitve in javne obravnave |       |pri Jelšah   |
|OPPN              |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– javna razgrnitev       |junij–julij  |Občina Šmarje |
|                |2009     |pri Jelšah   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava gradiva za javno  |avgust 2009  |izdelovalec  |
|obravnavo           |       |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– sodelovanje in obrazložitev |avgust 2009  |izdelovalec  |
|na javni obravnavi       |       |OPPN,     |
|                |       |občina,    |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava stališč do pripomb |september   |izdelovalec  |
|                |2009     |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– obravnava stališč do pripomb |september   |Občina Šmarje |
|                |2009     |pri Jelšah,  |
|                |       |izdelovalec  |
|                |       |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– obvestilo lastnikom o    |september   |Občina Šmarje |
|stališčih do njihovih pripomb |2009     |pri Jelšah   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava predloga OPPN za  |september–  | izdelovalec  |
|pridobitev mnenj        |oktober 2009 |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– pridobivanje mnenj      |oktober 2009 |izdelovalec  |
|                |       |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– usklajevanje mnenj      |november 2009 |izdelovalec  |
|                |       |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava usklajenega predloga|november–   |izdelovalec  |
|OPPN za sprejem        |december 2009 |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– priprava gradiva za sejo OS |januar 2010  |Občina Šmarje |
|                |       |pri Jelšah   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– sodelovanje in obrazložitev |januar 2010  |izdelovalec  |
|usklajenega predloga na seji OS|       |OPPN,     |
|in odborih           |       |Občina Šmarje |
|                |       |pri Jelšah   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– objava odloka o OPPN v Uradni|januar 2010  |Občina Šmarje |
|listu RS            |       |pri Jelšah   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|– izdelava končnega dokumenta |februar 2010 |izdelovalec  |
|                |       |OPPN      |
+-------------------------------+--------------+---------------+
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Občina Šmarje pri Jelšah pošlje sklep na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.
Št. 3505-1/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 20. marca 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina