Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin, stran 3056.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US in 76/08) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) na 26. redni seji dne 9. 3. 2009, Občinski svet Občine Cirkulane na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08) na 4. izredni seji dne 5. 2. 2009, Občinski svet Občine Destrnik na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) na 12. redni seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Dornava na podlagi 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 26/07) na 20. redni seji dne 4. 3. 2009, Občinski svet Občine Gorišnica na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06) na 15. redni seji dne 10. 2. 2009, Občinski svet Občine Hajdina na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) na 7. dopisni seji dne 9. 3. 2009, Občinski svet Občine Juršinci na podlagi 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 7/07) na 21. redni seji dne 9. 2. 2009, Občinski svet Občine Kidričevo na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05) na 17. redni seji dne 12. 2. 2009, Občinski svet Občine Majšperk na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) na 22. redni seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine Markovci na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) na 5. izredni seji dne 10. 3. 2009, Občinski svet Občine Podlehnik na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) na 13. redni seji dne 4. 3. 2009, Občinski svet Občine Starše na podlagi 23. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/95, 7/96) na 14. redni seji dne 18. 2. 2009, Občinski svet Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na podlagi 18. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/07) na 18. redni seji dne 12. 2. 2009, Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) na 21. redni seji dne 12. 2. 2009, Občinski svet Občine Videm na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07) na 22. redni seji dne 10. 3. 2009, Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) na 21. redni seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Žetale na podlagi 52. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) na 14. redni seji dne 16. 2. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave občin (Uradni list RS, št. 57/99), se v 1. členu besedilo dopolni tako, da glasi:
»S tem odlokom občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo “Skupno občinsko upravo” (v nadaljevanju: uprava), kot organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog na področju prostorskega načrtovanja, varstva okolja, medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva, gospodarske infrastrukture in notranje revizije.«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da glasi:
»Uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge na naslednjih področjih:
1. prostorsko načrtovanje:
– priprava občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge službe mestnega/podeželskega arhitekta ali občinskega urbanista,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi;
2. varstvo okolja:
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja;
3. medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo:
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva iz pristojnosti lokalne skupnosti,
– izvajanje nalog medobčinskega redarstva skladno z veljavno zakonodajo;
4. gospodarska infrastruktura,
5. notranja revizija.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »izvrševanju upravnih nalog« črta in nadomesti z besedno zvezo »odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti«.
V tretjem odstavku 4. člena ter v prvem in drugem odstavku 8. člena se za besedo »tajnika« doda »občine oziroma direktorja občinske uprave«, povsod v ustreznem sklonu in številu.
5. člen
Za 4. členom se doda nov člen 4.a, ki glasi:
»Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta prekrškovna organa v to dejavnost vključenih občin ustanoviteljic skupne občinske uprave.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.«.
6. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Upravo vodi vodja skupne občinske uprave, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Vodja skupne občinske uprave je imenovan, če ga potrdita najmanj dve tretjini županov občin ustanoviteljic.
Vodja skupne občinske uprave ima status uradnika na položaju.
Vodja skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj sedem let delovnih izkušenj.«.
7. člen
V celotnem odloku se beseda »predstojnik« in besedna zveza »predstojnik uprave« črta in nadomesti z besedno zvezo »vodja skupne občinske uprave« v ustreznem sklonu in številu.
8. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da glasi:
»Župani občin ustanoviteljic sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog vodje skupne občinske uprave.
Župani občin ustanoviteljic za odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij ter o drugih delovnopravnih institutih pisno pooblastijo vodjo skupne občinske uprave, ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o javnih uslužbencih.«.
9. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
»Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine, v kateri ima sedež in je opredeljena kot samostojni proračunski uporabnik.
Finančno poslovanje uprave se vodi preko podračuna, odprtega pri Banki Slovenije.
Program dela in finančni načrt za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev sprejmejo občine ustanoviteljice na predlog vodje skupne občinske uprave.
Sredstva za delovanje uprave praviloma zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, kolikor se vključene občine za posamezne dejavnosti ne dogovorijo drugače.
Sredstva za delovanje uprave občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne občinske uprave je vodja skupne občinske uprave.
Vodja skupne občinske uprave polletno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta.«.
10. člen
V 12. členu se na koncu drugega odstavka pred piko doda besedilo:
»… v obsegu, ki je dogovorjen z vsako občino ustanoviteljico posebej«.
11. člen
Za 13. členom se doda nov člen 13.a, ki glasi:
»Kolikor občina izrazi interes za izstop iz uprave, mora pisno najaviti izstop vodji skupne občinske uprave in županom občin ustanoviteljic 6 mesecev pred iztekom tekočega leta. Pred izstopom mora poravnati vse nastale obveznosti.«.
12. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-2/99
Ptuj, dne 9. marca 2009
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007-3/2009
Cirkulane, dne 5. februarja 2009
Župan
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.
Št. 032-7/2009-12R-13/4
Destrnik, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Št. 007-5/2009
Dornava, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Dornava
Rajko Janžekovič l.r.
Št. 007-01/2009
Gorišnica, dne 10. februarja 2009
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.
Št. 033-1/2009
Hajdina, dne 9. marca 2009
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
Št. 007-0001/2009-2
Juršinci, dne 9. februarja 2009
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 007-1/2009
Kidričevo, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Kidričevo
Jožef Murko l.r.
Št. 032-1/2009
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 032-0001/2009
Markovci, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
Št. 032-2/2009-2
Podlehnik, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
Št. 00700-1/2009
Starše, dne 18. februarja 2009
Župan
Občine Starše
Vili Ducman l.r.
Št. 007-2/2009-1
Vitomarci, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah
Franci Krepša l.r.
Št. 032 0/21-2/2009-2s
Trnovska vas, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.
Št. 007-883-04/2009
Videm, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 007-1/2009-2
Zavrč, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
Št. 031-01-0014/2009-2
Žetale, dne 16. februarja 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost