Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

943. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, stran 2960.

Na podlagi sedmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08) izdaja ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v soglasju z ministrom za finance,
P R A V I L N I K
o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
1. člen
S tem pravilnikom so določene obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev ter nadzoru nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.
2. člen
(1) Kot poročilo nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor) se po tem pravilniku štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo odbora mora zajemati vse sestavine, določene s tem pravilnikom.
3. člen
(1) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor osnutek poročila.
(2) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
4. člen
Osnutek poročila vsebuje naslednje sestavine:
1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru,
– ime nadzornega odbora,
– ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
– kaj se nadzoruje,
– datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
5. člen
Uvod vsebuje:
1. osnovne podatke o nadzorovanemu organu,
2. pravno podlago za izvedbo nadzora,
3. datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
4. namen in cilje nadzora.
6. člen
Osnovni podatki o nadzorovanem organu iz 1. točke 5. člena tega pravilnika so:
1. organi in organiziranost ter število zaposlenih,
2. kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
3. sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.
7. člen
Namen in cilji nadzora iz 4. točke 5. člena tega pravilnika so:
1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
8. člen
Sestavni del osnutka poročila in poročila kot dokončnega akta odbora so tudi standardi, metode in druga pravila, če so bili uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.
9. člen
(1) Ugotovitveni del iz 5. točke 4. člena tega pravilnika mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
(2) V ugotovitvenem delu se ocenjujejo:
1. zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
2. učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
10. člen
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo:
1. opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
2. predpisi (zakon, podzakonski predpis ali drug predpis), ki so bili kršeni.
11. člen
Osnutek poročila pošlje odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku, določenem v aktu občine, odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
12. člen
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
13. člen
(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.
(2) Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
14. člen
(1) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.
(2) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.
(3) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
15. člen
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-6/2008-121
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
EVA 2008-1536-0003
mag. Zlata Ploštajner l.r.
Ministrica
brez resorja, odgovorna za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Soglašam!
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost