Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

942. Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, stran 2956.

Na podlagi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve
P R A VI L N I K
o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa posebne pogoje, ki jih morajo, poleg pogojev iz pravilnika, ki ureja naprave in opremo vozil v cestnem prometu in pravilnika, ki ureja oznake in opremo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, izpolnjevati motorna vozila, s katerimi se v cestnem prometu prevažajo skupine otrok.
II. POSEBNI POGOJI ZA VOZILA
2. člen
(1) Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:
– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih,
– naslonjala za glavo na vseh sedežih in
– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).
(2) Določbi tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi, s katerimi so predpisane naprave in oprema vozil.
3. člen
Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus, razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus).
4. člen
Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena, obvezno imeti vgrajene varnostne pasove na vseh sedežih.
5. člen
Motorna vozila, s katerimi se opravlja prevoz skupine otrok, morajo biti poleg rednih polletnih tehničnih pregledov pregledana tudi mesečno s strani notranje kontrole, v skladu s pravilnikom, ki ureja notranjo kontrolo.
6. člen
(1) Pri prevozu z vozilom, ki ima poleg voznika še največ osem sedežev, so lahko otroci manjši, od 150 cm in visoki vsaj 135 cm, privezani z vgrajenimi varnostnimi pasovi za odrasle.
(2) Prevoz otrok, manjših od 135 cm in starejših kot tri leta, je z avtobusom dovoljen le na sedežu, ki ni prvi sedež. Med vožnjo morajo uporabljati razpoložljive vgrajene varnostne pasove.
III. ZNAK ZA OZNAČITEV VOZILA
7. člen
(1) Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, je opredeljen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Znak je kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sme uporabiti za označitev sprednje strani osebnega avtomobila ali avtobusa, ki nima več kot 22 sedežev, na katerem ni dovolj prostora za namestitev znaka iz prejšnjega odstavka, znak velikosti 250 mm × 250 mm. Ostale mere so sorazmerne meram znaka iz prejšnjega odstavka.
(3) Namesto znaka iz prvega odstavka tega člena je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis »otroci« ali »prevoz otrok«.
8. člen
(1) Znak iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega člena mora biti nameščen na levi polovici sprednje zunanje strani vozila, znak iz prvega odstavka prejšnjega člena pa tudi na levi polovici zadnje zunanje strani vozila, in sicer tako, da je viden.
(2) Spodnji rob znaka mora biti oddaljen od površine vozišča najmanj 300 mm. Gornji rob znaka spredaj ne sme biti višji od spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj ne višji od spodnjega roba zadnjega stekla, oziroma oddaljen največ 1.300 mm od površine vozišča.
(3) Namestitev znaka iz prejšnjega odstavka ne velja za znak iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
Znak iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega pravilnika sme biti nameščen na vozilu samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina otrok. Če je znak nameščen fiksno, se ga, če se z vozilom ne prevaža skupina otrok prekrije oziroma drugače označi njegovo neveljavnost. Svetleči znak iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika sme biti prižgan samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina otrok.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 110/04, 67/05 in 91/06).
(2) Določbe 4. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati dve leti po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Znak iz 7. člena tega pravilnika se začne uporabljati najkasneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika. Do takrat se uporablja znak, ki je določen s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 110/04, 67/05 in 91/06).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2008/31-0083189
Ljubljana, dne 23. februarja 2009
EVA 2008-2411-0051
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost