Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

430. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka, stran 1737.

Na podlagi 6., 29. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 30. člena Energetskega zakona – uradno prečiščeno besedilo (EZ UPB2) (Uradni list RS, št. 27/07 in 70/08), 18. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka, Uradni list RS, št. 99/07, se v drugem odstavku 2. člena (definicije), za zadnjo alineo pika nadomesti s podpičjem in se dodata naslednji alinei:
– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja, zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo. Priključni plinovod je del distribucijskega omrežja in je praviloma v lasti uporabnika;
– obnovljivi viri energije: so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).
2. člen
V besedilu 16. člena (vloga za priključitev), se v prvem odstavku besedi »izdati odločbo« nadomestita za besedo: »odločiti«, tako, da se besedilo prvega odstavka 16. člena glasi:
»Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge odločiti o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.«
3. člen
Besedilo 17. člena (pogodba o priključitvi) se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Sistemski operater je po dokončnosti pozitivne odločbe o soglasju dolžan priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključni plinovod izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji. Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z izgradnjo in plačilom stroškov priključnega plinovoda, lastninskimi vprašanji in služnostnimi pravicami v zvezi s priključnim plinovodom, vzdrževanjem priključnega plinovoda in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključni plinovod in priključitev.«
4. člen
Besedilo 18. člena (stroški priključitve na distribucijsko omrežje) se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Na območjih Občine Škofja Loka, kjer zaradi varovanja okolja obstaja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina, je uporabniku, ob plačilu komunalnega prispevka Občini Škofja Loka, zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo le-ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. S plačilom komunalnega prispevka, ki vključuje delež za plinovod, je uporabnik poravnal vse stroške za gradnjo primarnega in sekundarnega plinovodnega omrežja, razen izgradnje in storitve priključnega plinovoda, ki je v zasebni lasti (v lasti uporabnika).«
5. člen
V besedilu 22. člena (izključna pravica), se v zadnjem stavku črta del besedila: »za lastnika javne infrastrukture«.
6. člen
V 23. členu (obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina), se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena obveznost priključitve objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina po tem odloku ne obstaja za investitorja oziroma lastnika, ki izbere kot vir oskrbe z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire energije. Ta določba se uporablja do uveljavitve lokalnega energetskega koncepta.«
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-13/2007
Škofja Loka, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.