Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

427. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 1720.

Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 19. seji dne 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja v Občini Šentrupert, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
3. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Šentrupert, če ima stavbno zemljišče zagotovljeno minimalno komunalno oskrbo, kot je predpisana v 125. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO1-B (Uradni list RS, št. 126/07).
I.I OPREDELITEV POJMOV
(1) Zazidano stavbno zemljišče je tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5. Preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Ne glede na prejšnji odstavek se za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.
Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se površina parcel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5, šteje kot površina nezazidanega stavbnega zemljišča, vendar samo, če preostali del takšnih zemljiških parcel hkrati izpolnjuje tudi pogoje za določitev gradbenih parcel po veljavnih občinskih odlokih o prostorsko ureditvenih pogojih. Zazidano stavbno zemljišče je podrobneje opredeljeno v 8. členu tega odloka.
(2) Nezazidano stavbno zemljišče je po tem odloku tisto zemljišče, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne strukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
Nezazidano stavbno zemljišče je podrobneje opredeljeno v 9. členu tega odloka.
(3) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
(4) Gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(5) Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča pomeni, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektriko in daljinsko ogrevanje, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče asfaltno cesto, če je le-ta oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 100 m.
Stavbno zemljišče ima javno razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 30 m.
Pri telekomunikacijskem omrežju se ne upošteva možnost priključka, ampak dejanska priključenost objekta na to omrežje.
(6) Namembnost uporabe stavbnega zemljišča je lahko stanovanjska, počitniška, pridobitna poslovna ter nepridobitna poslovna.
– Za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje.
– Za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah.
– Za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti.
– Za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost.
(7) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Neto tlorisna površina je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor in se določi za vsako etažo posebej. Računa se s svetlimi dimenzijami dokončane stavbe v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove itd.
Neto tlorisne površine objektov bodo pridobljene iz Registra nepremičnin.
II. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnosti priključitve na te objekte in naprave.
2. Lega stavbnega zemljišča.
3. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča.
4. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
5. člen
Območja stavbnih zemljišč, katera so povezana s kvaliteto bivanja in kjer se plačuje nadomestilo, so v naslednjih mejah:
Območje 1 obsega: območja, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu naselja Šentrupert, ter druga manjša območja, ki so infrastrukturno povezana z jedrom območja ter območja strjenih naselij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu v neposredni bližini južno od naselja Šentrupert. V območje 1 se razporedi tudi zaselek Dob.
Območje 2 obsega: območja strjenih naselij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo ob regionalni cesti Trebnje–Mokronog.
Območje 3 obsega: območja razpršene gradnje, v katerih je dovoljena gradnja.
Območje 4 obsega: vinogradniška območja, v katerih je dovoljena gradnja.
Razdelitvi občine na štiri obračunska območja sledi točkovanje namembnosti in smotrnosti tako, da je odmera nadomestila najvišja v prvem območju in pada proti četrtemu območju – katero predstavlja vinogradniška območja.
Z razdelitvijo na območja smo zagotovili pravičnejšo porazdelitev odmere med občane.
6. člen
Meje območij iz prejšnjega člena so vrisane v kartah v merilu 1:15.000, ki jih hrani Občina Šentrupert, kjer so v času uradnih ur na vpogled.
7. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
8. člen
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih neto tlorisna površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore), ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836 ter neto tlorisna površina prostostoječih garaž;
2. pri poslovnih prostorih neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom;
3. pri gospodarskih prostorih, v katerih se izvaja poslovna dejavnost, neto tlorisna površina tistega dela gospodarskega poslopja, na kateri se opravlja poslovna dejavnost;
4. Poleg površin iz druge točke tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
9. člen
Šteje se, da so za zemljiške parcele nezazidanih stavbnih zemljišč zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če so za območje, na katerem ležijo, sprejeti prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1 ter že sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z lokacijskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
1. če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
2. če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
3. če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se zmanjša za površino dela parcele po katerem poteka vodotok, dostopna pot ali je relief terena tak, da na njem gradnja ni racionalna.
II.I IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA
10. člen
Višina nadomestila za stanovanjske in poslovne prostore se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s površino (v m²) zazidanega stavbnega zemljišča (neto tlorisna površina) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (0,0018 EUR).
Višina nadomestila za gospodarska poslopja se določi le v primeru, da se v objektu izvaja poslovna dejavnost. Določi se tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s površino (v m²) zazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (0,0018 EUR).
Višina nadomestila za površine zazidanega stavbnega zemljišča določene v 4. točki 8. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s faktorjem 0,5 in s površino (v m²) zazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (0,0018 EUR).
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s faktorjem 0,2 in s površino (v m²) nezazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (0,0018 EUR).
11. člen
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa po določbah zakona o graditvi objektov.
Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini, hkrati pa se uvede obveznost plačevanja nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, če leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina določila, da se na njem plačuje takšno nadomestilo. Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje.
II. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
12. člen
Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim številom točk:
Opremljenost            Število točk
– asfaltna cesta s hodnikom za pešce     60
– asfaltna cesta               40
– makadamska cesta              30
– vodovod                   40
– kanalizacija                60
– javna razsvetljava             20
– električna napeljava            30
– telefonsko omrežje             30
– toplovod                  60.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijo, vodovod, toplovod in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost dostopa do javne asfaltne ceste, če je le-ta oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 100 m.
Šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 30 m.
Kolikor stavbno zemljišče nima možnosti priključka na posamezno javno komunalno opremo se za opremljenost s tako vrsto opreme točkuje z nič (0) točkami.
Pri telekomunikacijskem omrežju se ne upošteva možnost priključka, ampak dejanska priključenost objekta na to omrežje.
13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------
Vrsta zidave   I.     II.    III.    IV.
        območje   območje   območje  območje
----------------------------------------------------------
Individualna   40     15     10     5
samostojna
hiša
----------------------------------------------------------
Vrstna hiša    30     15     10     5
----------------------------------------------------------
Blokovna     35     25     15     5
gradnja
----------------------------------------------------------
14. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje,
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah,
– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti,
– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------
Namembnost    I.    II.    III.     IV.
        območje  območje  območje   območje
----------------------------------------------------------
Stanovanjski   50     15     10      5
namen
----------------------------------------------------------
Počitniški    100    80     60     40
namen
----------------------------------------------------------
Poslovni     350    320     250     200
namen –
nepridobitni
----------------------------------------------------------
Poslovni     420    330     300     250
namen –
pridobitni
----------------------------------------------------------
Nezazidano    85     50     30     10
stavbno
zemljišče
----------------------------------------------------------
15. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti:
a) glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------
Kategorija    I.    II.     III.     IV.
       območje  območje   območje   območje
----------------------------------------------------------
1. kategorija  250    200     150     100
----------------------------------------------------------
2. kategorija  200    150     100     50
----------------------------------------------------------
3. kategorija  150    100     50     40
----------------------------------------------------------
b) glede na izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalne opreme, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti, se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------
Kategorija    I.    II.     III.     IV.
        območje  območje   območje   območje
----------------------------------------------------------
1. kategorija  200    170     150     100
----------------------------------------------------------
2. kategorija  150    120     100     50
----------------------------------------------------------
3. kategorija  100     80     50     40
----------------------------------------------------------
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po tem členu s pomočjo posebne priloge, ki je sestavni del tega odloka.
Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se jih smiselno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost uporabe v prilogi.
V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe teritorialne obrambe Republike Slovenije, za objekte drugih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu določeno drugače, za sakralne objekte verskih skupnosti.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Šentrupert, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave ter javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Občina Šentrupert.
Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne površine.
Nadomestila so oproščene vse neprofitne organizacije:
– katerih ustanovitelj je Občina Šentrupert,
– ki v Občini Šentrupert zagotavljajo gospodarsko javno službo,
– ki se izključno financirajo iz proračuna Občine Šentrupert.
Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.
Nadomestilo se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča na območjih, kjer so z občinskim odlokom sprejeti začasni ukrepi za zavarovanje prostora.
Nadomestilo se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki ne izpolnjujejo pogojev za določitev gradbenih parcel po veljavnih občinskih odlokih o prostorsko ureditvenih pogojih.
Nadomestilo se ne plačuje za gospodarska poslopja, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte, kateri so razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena.
Nadomestilo se odmeri v višini 50% za objekte, kateri so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Zavezanec mora vložiti zahtevek za oprostitev skupaj z dokazili do 31. 1. za tekoče leto.
17. člen
Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko Občinski svet Občine Šentrupert zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema denarno socialno pomoč (DSP),
– zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami vse do odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in ki vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila nadomestila,
– če je bila investicija usmerjena v pridobitev novih stanovanjskih površin, za dobo petih let,
– v drugih utemeljenih primerih.
V primeru prve alineje prvega odstavka tega člena mora zavezanec predložiti odločbo o DSP Centra za socialno delo.
V primeru prve alineje prvega odstavka tega člena traja oprostitev plačila nadomestila za tekoče leto ali za naslednje leto, kolikor je odmera nadomestila za tekoče leto že bila odmerjena. Zavezanec mora pri pristojni strokovni službi sporočiti vsako spremembo stanja, ki bi lahko vplivala na oprostitev iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila vloži zavezanec pri občinski upravi Občine Šentrupert.
VI. DRUGE DOLOČBE
19. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila po tem odloku, se na predlog župana določi s sklepom Občinskega sveta Občine Šentrupert.
Kolikor vrednost točke za tekočo odmero ni določena, se zadnja določena vrednost točke valorizira na podlagi rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji in se kot taka upošteva za odmero v naslednjem letu.
Do sprejetja vrednosti točke v skladu s tem členom, se za odmero nadomestila uporablja vrednost točke v višini 0,0018 EUR.
20. člen
Podatke za izračun nadomestila zbira občinska uprava Občine Šentrupert.
Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta je dolžan na poziv organa občine, v roku trideset dni od prejema poziva, potrditi oziroma posredovati verodostojne in pravilne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila.
Če lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta, ki po pozivu na posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena teh podatkov ne posreduje v predpisanem roku ali če občinska uprava Občine Šentrupert dvomi v pravilnost teh podatkov, se odmera opravi na podlagi podatkov virov, do katerih ima dostop občinska uprava.
Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta so dolžni občinski upravi Občine Šentrupert sporočiti vsako spremembo podatkov, ki lahko vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v tridesetih dneh od nastanka spremembe.
21. člen
Davčna uprava RS izda zavezancu odločbo o odmeri nadomestila oziroma določi polletne akontacije nadomestila za tekoče leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila, ter drugih podatkov, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali jih ta izpostava izbere po uradni dolžnosti. Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in izplačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je ali če ne prijavi pravilnih površin.
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za uvedbo postopkov o prekrških navedenih je pristojen občinski prekrškovni organ.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98 in spremembe).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 007-0001/2009-1
Šentrupert, dne 30. januarja 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
  Priloga iz 15. člena:
+------------------------------+---------------+---------------+
|Namembnost uporabe      | Kategorija po | Kategorija po |
|funkcionalne enote      |  15. členu  |  15. členu  |
|               |  točka a)  |  točka b)  |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Proizvodni namen       |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kmetijska proizvodnja     |        |    1    |
|in gozdarstvo         |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kmetijska predelava      |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Pridobivanje gradbenih surovin|        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Predelava gradbenih surovin  |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Pridobivanje rudnin      |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Predelava rudnin       |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Predelava kovin        |        |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Predelava lesa        |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Predelava plastike      |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava lesnih izdelkov   |        |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava električnih izdelkov |        |    3    |
|in strojev          |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava vozil in strojev   |        |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava tekstila, oblačil in |        |    3    |
|obutev            |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Zaključna dela v gradbeništvu |        |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava papirja in izdelkov |        |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava kemičnih izdelkov in |        |    1    |
|goriv             |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava prehrambenih izdelkov|        |    3    |
|in pijač           |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Uslužnostni namen (lokal)   |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Dejavnost zavoda za      |    1    |    1    |
|prestajanje kazni zapora in z |        |        |
|njim povezane dejavnosti   |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Dejavnosti uprav družb    |    1    |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Gostinski lokal        |    1    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Trgovina           |    1    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Lekarna            |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Cvetličarna          |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Pošta             |    1    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Banka, hranilnica       |    1    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Hotel             |    1    |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Prenočišča          |    1    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Knjigarna, papirnica     |    2    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Pekarna            |    2    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Slaščičarna          |    2    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Prirejanje iger na srečo   |    1    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Turistična agencija      |    1    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Storitveni namen (servis)   |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Frizerski salon        |    2    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kozmetični salon       |    2    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Fotograf           |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Čistilnica          |    2    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Avtoličarstvo         |    3    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Avtomehanika         |    3    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Avtokleparstvo        |    3    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Avtoelektrika         |    3    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Rtv servis          |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Avtopralnica         |    2    |    1    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Fotokopiranje in drugo    |    2    |        |
|razmnoževanje         |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Videoteka           |    1    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Tisk in založništvo      |        |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Veterinarstvo         |    3    |    3    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Avtošola           |    2    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vulkanizerstvo        |    3    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Zdravstveni namen       |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Splošna ambulanta       |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Zobozdravstvena ambulanta   |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Fizioterapevtska ambulanta  |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Specialistična ambulanta   |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Izobraževalni namen      |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Učilnica           |    3    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kulturni namen        |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vzgojno-varstveni namen    |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vrtec             |    3    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Športno-rekreacijski namen  |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Fitnes            |    2    |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Teniško igrišče        |    2    |    2    |
+------------------------------+---------------+---------------+