Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

424. Odlok o oglaševanju v Občini Laško, stran 1712.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 – Odl. US in 100/08 – Odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB1, 123/06 – ZFO-1, 57/08 – ZFO-1A), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08, 21/08 popr., 76/08 – ZIKS-1C), 64. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 64/07 – UPB2, 36/08 – ZPOmK-1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne 4. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet odloka
1. člen
(1) S tem odlokom se za območje Občine Laško (v nadaljevanju občina) ureja uporaba lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje in obveščanje v komercialne namene, za lastne potrebe, za potrebe volitev in za promocijo občine.
(2) Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev objektov in naprav (v nadaljevanju: objektov) za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja na območju občine, postavljenih na površinah in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah, zasebnih površinah in objektih.
Namen in obseg oglaševanja in obveščanja
2. člen
(1) Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
(2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora. Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti, to so vse table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno oglaševanje s katerim se promovirajo izdelki, storitve, akcije in drugo.
(3) Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev dejavnosti oziroma blaga pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na lokaciji, kjer se izvaja ta dejavnost.
(4) Oglaševanje za promocijo občine obsega informiranje o prireditvah in projektih, ki se izvajajo pod pokroviteljstvom občine, države in EU.
(5) Oglaševanje v komercialne namene lahko opravljajo le pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za gospodarsko dejavnost oglaševanja (v nadaljevanju: oglaševalci).
Objekti in naprave za oglaševanje
3. člen
(1) Stalni objekti in naprave za oglaševanje:
1. veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji,
2. mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji,
3. svetlobne vitrine (city light),
4. volumski objekti in naprave oglaševanja,
5. nosilci in drogovi cestnih transparentov – cestni transparenti,
6. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
7. obvestilni in usmerjevalni znaki oziroma table,
8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
9. slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov),
10. totem ali končna tabla,
(2) Začasni objekti in naprave za oglaševanje:
1. prenosljivi panoji,
2. slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje,
3. zastave,
4. transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste,
5. drugi premični objekti in naprave.
II. TIPOLOŠKA IN OBLIKOVNA DEFINICIJA OBJEKTOV IN NAPRAV OGLAŠEVANJA
4. člen
(1) Tipološke skupine stalnih objektov in naprav za oglaševanje
1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji
Določa jih površina – minimalno 12 m2, maksimalno 90 m2 (obojestranski ali enostranski). Lahko so v različnih izvedbah:
– Veliki pano (mega board, giga board): lahko so dvonožni ali enonožni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine nad 18 m2.
– Jumbo pano: lahko so samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine do vključno 12 m2.
– Rollo pano je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z izmenljivo vsebino; osvetljen je z notranje strani in so površine do vključno 12 m2.
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6x3 m. Na njem se s pomočjo prizem vsebine izmenično pojavljajo.
– Elektronski displeji oziroma prikazovalniki: s tehnične plati predstavlja televizijo na prostem, ki jo je moč upravljati na daljavo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave za oglaševanje.
2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, maks. 4,2 m2 (obojestranski ali enostranski). Pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme (avtobusna postajališča in podobno) ali samostojno. Lahko so v različnih izvedbah: enonožni ali dvonožni, glede na vrsto pa enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo).
Vsi zgoraj našteti objekti in naprave za oglaševanje se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje.
3. Svetlobne vitrine (city light)
Določa jih površina – min. 0,7 m2, maks. 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
4. Volumski objekti in naprave za oglaševanje
Določa jih širina projekcije – min. 1,1 m in maks. 1,8 m in višino maks. 3,5 m. Gre za plakatni steber v sodobnem okolju. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi).
5. Cestni transparenti
Določa jih največja možna dimenzija 8 m (širina) in 1 m (višina), pri čemer je spodnji rob najmanj 4,5 m nad cestiščem.
Obeša se pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave
So objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave, z največjo površino ene strani 2 m2.
7. Obvestilni in usmerjevalni znaki oziroma table
So tipizirani, postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
8. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
9. Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov).
10. Totem ali končna tabla
Je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb in dejavnosti. Postavlja se jih izključno v neposredni bližini stavbe, o kateri obvešča znotraj lastnega funkcionalnega zemljišča. Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe.
(2) Tipološke skupine začasnih objektov in naprav za oglaševanje
1. Prenosljivi panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, maks. 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
2. Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje
V to skupino spadajo tudi slikovno ali pisno obdelana vozila: avtobusi, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna ter železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine maks. 1,4 m2.
3. Zastave
So maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 4,5 m. Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe.
4. Transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni, na ograjah, fasadah itd.).
(3) Zvočne naprave
Oglaševanje z zvočnimi napravami v občini je dovoljeno za javne prireditve, in sicer samo na lokaciji prireditve v skladu z veljavno zakonodajo.
III. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
5. člen
Na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih površinah in objektih na območju občine veljajo splošna in posebna merila za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje.
Splošna merila
6. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v staro mestno jedro, z izjemo prenosljivih uličnih panojev. Postavitev vseh drugih objektov oziroma naprav za oglaševanje je dovoljena izključno na podlagi predhodno izdelanega projekta prenove odprtih javnih površin starega mestnega jedra,
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča, razen okroglih oglaševalskih stebrov,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– ob vodotoke,
– na lokacijah, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine,
– na lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil.
7. člen
(1) Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestnih ureditev,
– objekti in naprave oglaševanja so lahko opremljeni s simbolom občine,
– na objektu oziroma napravi mora biti vidna oznaka oglaševalca in podatki o dovoljenju,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
(2) Postavljen objekt za obveščanje in oglaševanje mora zagotavljati varen in nemoten:
– promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do komunalnih objektov in naprav,
– vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
8. člen
Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo postavitev mora oglaševalec pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za postavitev na podlagi veljavne prostorske in prometne zakonodaje.
Posebna merila
9. člen
Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
(1) Praviloma se jih postavlja ob mestnih vpadnicah, na oporne zidove, na slepe fasade objektov – praviloma degradiranih, na stene konstrukcij podvozov in nadvozov, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov, razen velikih panojev, ki se jih postavlja izključno v pasu ob hitrih cestah ali avtocestah.
(2) Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na cestišče pa pravokotno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
(3) Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od 0,1 m do 1,5 m. Vzporedna postavitev velikih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena.
(4) Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med objektoma oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le-tega. Razmak med paroma v zaporedni postavitvi mora biti enak štirikratni širini objektov in naprav, razen v conah, kjer je prostor opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se razmaki med pari urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave.
(5) Velikost sporočil na objektih in napravah oglaševanja je praviloma omejena z velikostjo oglaševalne površine naprave za oglaševanje.
(6) Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta in degradirane fasade, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
10. člen
Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
(1) Praviloma se nameščajo na degradirane slepe fasade, oporne zidove, konstrukcije podvozov in nadvozov, kot sestavni del elementov mestne opreme (postajališča javnega prometa, nadstrešnice), prostostoječe v območjih mestnih ureditev, na in ob površinah za pešce in površinah pred poslovnimi stavbami.
(2) Prostostoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2 m, oddaljenost od vozišča min. 3 m.
(3) Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov.
(4) Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
11. člen
Svetlobne vitrine
(1) Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
(2) Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
(3) Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine:
– praviloma se postavlja najmanj v paru,
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa najmanj 3 m.
(4) Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju.
(5) Svetlobna vitrina v avtobusnih postajališčih je vgrajena v objekt avtobusnega postajališča tako, da je njena oglaševalna stran pravokotna na os vozišča.
12. člen
Volumski objekti in naprave oglaševanja
(1) Praviloma se nameščajo v območjih mestnih ureditev na površinah za pešce. Postavljata se dva tipa – zgodovinski in sodobni.
(2) Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2 m, oddaljenost od vozišča min. 3 m. Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti in napravami oglaševanja.
13. člen
Cestni transparenti
(1) Cestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 4,5 m nad voznim pasom ceste. Transparent je lahko največje možne dimenzije 8 m (širina) in 1 m (višina). Izdelani morajo biti iz neodsevnega materiala.
(2) Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti podjetju, ki je registrirano za takšno dejavnost ob predhodni pridobitvi soglasja s strani upravljalca ceste.
14. člen
Obešanke na drogovih javne razsvetljave
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste, montirani pa morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m. V primeru posebnih prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne stroške začasno odstraniti obešanke, ki bi lahko ovirale ta prevoz.
15. člen
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine
(1) Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovoljene:
– v območju mestnega središča, razen če so poslikane umetniško ali podobno umetniško obdelane in so del celostne podobe objekta,
– na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah, razen pri oglaševanju za lastne potrebe.
(2) Slikovno ali pisno se lahko obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta,
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
(3) Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih. Sporočila ne smejo vsebovati prometnih shem.
(4) O dimenzijah in oblikah odloča pristojna občinska služba.
16. člen
Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture
(1) Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev širšega pomena. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po zaključku prireditve mora oglaševalec oglaševalne površine vrniti v prvotno stanje.
(2) Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
(3) O dimenzijah in oblikah odloča pristojna občinska služba.
17. člen
Prenosljivi ulični panoji
(1) Prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev, pomembnih za občino ter za oglaševanje ob volilni kampanji.
(2) Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
18. člen
Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna in železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine maks. 1,4 m2.
19. člen
Zastave
Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma na javni površini s soglasjem pristojne občinske službe.
Oglaševanje v starem mestnem jedru
20. člen
(1) Območje starega mestnega jedra je predpisano s 3. členom Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško.
(2) V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševati v komercialne namene ali za lastne potrebe z naslednjimi nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja:
– mali ploskovni objekti in volumski objekti (plakatni steber v starem okolju) – lokacije določene izključno na podlagi predhodno izdelanega projekta prenove odprtih javnih površin starega mestnega jedra;
– prenosljivi ulični panoji – oglašuje se samo za lastne potrebe po en pano na poslovno enoto ob otvoritvi ali posebni priložnosti;
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb in svetlobne projekcije na stene zgradb – dopustne so izrecno v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba na osnovi predloga oglaševalca. Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad;
– slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture. Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po zaključku prireditve mora oglaševalec oglasne površine vrniti v prvotno stanje. Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba na osnovi predloga oglaševalca. Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja v prostoru. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
IV. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
21. člen
(1) Pravico za postavitev objektov in naprav se lahko pridobi:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za oglaševanje na velikih ploskovnih objektih in napravah ali svetlobnih vitrinah, kolikor ima občina na zemljiščih in objektih (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine), kjer se postavljajo, lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico;
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine, na katerih občina nima lastninske ali katere druge pravice, in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso veliki ploskovni objekti in naprave ali svetlobne vitrine na nepremičninah, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico.
(2) V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje potrebno pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve objektov,
– ustrezna soglasja v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo,
– dovoljenje pristojne občinske službe.
(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta za oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi javnega razpisa
22. člen
(1) Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let za velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje ter za svetlobne vitrine.
(2) Odločbo izda pristojna občinska služba. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje oglaševanja, višina in način plačevanja takse. Če oglaševalec izpolnjuje do občine vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo oglaševalca. Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim razpisom.
(3) Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa občine oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odstraniti objekte na lastne stroške.
23. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine,
– višino nadomestila v evrih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
(2) Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje.
(3) Javni razpis pripravi pristojna občinska služba skladno z veljavno zakonodajo.
24. člen
Občina in oglaševalci, ki se jih izbere na javnem razpisu, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog oglaševalca
25. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih občina nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin, ali kadar gre za oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso veliki ploskovni objekti in naprave ali svetlobne vitrine, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo drugega odstavka 21. člena.
26. člen
(1) Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost s tipološko definicijo (4. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij oglaševanja (5. do 20. člen tega odloka).
(2) Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju – dokazilo iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka,
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– ustrezna dovoljenja, soglasja in potrdila v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo,
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece.
Obveznosti oglaševalcev
27. člen
(1) Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti z imenom firme. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za oglaševanje.
(2) Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove, oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je vsebina sporočil v slovenskem jeziku ter v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
28. člen
(1) Oglaševalci, ki so pridobili dovoljenje za oglaševanje morajo po preteku obdobja, določenega v dovoljenju, odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
(2) Določba iz prejšnjega odstavka tega člena se za potrebe oglaševanja slikovno, pisno ali kako drugače obdelanih fasad, zgradb in ostalih gradbenih objektov (mostov, nadvozov) smiselno uporabi tako, da se pri tem ne povzroči škoda na objektu.
Prepovedi
29. člen
(1) Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj iz 21. člena tega odloka ni dovoljena. Lepljenje plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, oken, sten, inštalacijskih omaric, vrat, zidov, ograj, dreves, drogov in gradbiščnih ograj.
(2) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
V. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
30. člen
(1) Omejeno je na sporočila o dejavnosti in blagu, ki izhaja iz te dejavnosti in obsega oglaševanje pravnih oseb na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer je sedež le-teh in je vidno z javne površine:
– z napisom firme,
– z napisi, znaki, totemi, nalepkami, zastavami oziroma drugimi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– »laser« prikazi.
(2) Kot oglaševanje za lastne potrebe se šteje tudi oglaševanje občine in oglaševanje humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (v nadaljevanju: za potrebe občine).
(3) Pobudnik oglaševanja v humanitarne in neprofitne namene je dolžan pristojni občinski službi prijaviti oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje v lasti občine.
(4) Prijava novih objektov in naprav oglaševanja za lastne potrebe mora vsebovati podatke o:
– pravni osebi, ki oglašuje za lastne potrebe (izpisek o registraciji pravne osebe),
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektih in napravah oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika,
– fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri),
– ustrezna dovoljenja, soglasja in potrdila v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo.
(5) Dimenzije in obliko sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba na podlagi podanega predloga. Za oglaševanje za lastne potrebe na objektih, ki imajo status kulturnega spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Pristojna občinska služba izda odločbo o dovolitvi namestitve elementa za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri občinske takse.
31. člen
(1) Stranka lahko za lastne potrebe oglašuje na zunanjih stenah avtobusov, taksi vozil, vozil avtošole in drugih vozil, s katerimi se izvaja javni promet z nalepkami, napisi in drugo opremo.
(2) Stranka z vlogo zaprosi izvajalca javnega prometa za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena in z njim sklene pogodbo.
(3) Izvajalec javnega prometa je dolžan v petnajstih dneh oglaševanje prijaviti pristojni občinski službi. Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno. Prijavi mora izvajalec javnega prometa predložiti tudi fotokopijo pogodbe.
VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV
32. člen
(1) Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na objektih in napravah, ki so namenjene oglaševanju v komercialne namene.
(2) Za potrebe volilne kampanje mora občina brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji osnovno informiranje volivcev v občini listi kandidatov oziroma kandidatu.
(3) Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na desetih plakatnih mestih za klasično (drobno) plakatiranje in enem jumbo panoju.
(4) Vrste in število objektov in naprav za oglaševanje, ki pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja določi občina, ki po potrebi določi dodatna plakatna mesta.
33. člen
(1) Oglaševalcem v občini, ki za potrebe volilne kampanje odstopijo potrebno število oglasnih mest, je občina dolžna povrniti izpadli dohodek.
(2) Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi ustrezne dokumentacije za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom oglasnega mesta. Če oglaševalec pristojni občinski službi ne predloži ustrezne dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne kampanje mu občina ni dolžna povrniti izpadlega dohodka.
34. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se razdelijo med organizatorje volilnih kampanj z žrebanjem lokacij.
35. člen
Pristojna občinska služba za izvedbo volitev mora vsaj 60 dni pred dnevom volitev z javno objavo določiti pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih oglasnih mest. Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
36. člen
Oglaševalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje odstopiti plakatna mesta za prvi krog volitev za 30 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 30 dni.
37. člen
(1) Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje, ki si je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«, priglasiti pisno v roku, ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi oglasnih mest ne upošteva.
(2) Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
38. člen
(1) Organizator volilne kampanje dodeljenih oglasnih mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
(2) V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24 urah pisno obvestiti pristojno občinsko službo. Komisija teh oglasnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
39. člen
(1) Prelepljenje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje ni dovoljeno.
(2) Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vsa propagandna sporočila in očistiti objekte in naprave za oglaševanje in njihovo neposredno okolico.
VII. TAKSE
40. člen
Občinsko takso po tem odloku plačujejo oglaševalci, ki izvajajo oglaševanje v komercialne namene (v nadaljevanju: taksni zavezanci) na objektih in napravah, ki so postavljeni oziroma pritrjeni na nepremičninah, kjer ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico v skladu z določili tega odloka in Odloka o občinskih taksah.
41. člen
Občinske takse po tem odloku ne plačujejo:
– oglaševalci, ki v imenu humanitarnih organizacij, dobrodelnih društev ali za potrebe občine, skladno z dovoljenjem iz 30. člena tega odloka, oglašujejo posamezne tovrstne akcije na lastnih objektih in napravah za oglaševanje, skladno s pogodbo, ki jo sklenejo z občino,
– vojaške enote in zavodi, ko gre za oglaševanje v zvezi z njihovo redno dejavnostjo, če z dovoljenjem iz 30. člena tega odloka oglašujejo na lastnih objektih in napravah za oglaševanje,
– podjetja za napis naziva, dejavnosti in blaga skladno z registracijo podjetja, ne glede na površino in število označb in obsega oglaševanje pravnih oseb na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer je sedež le-teh in je vidno z javne površine ter je v skladu s 30. členom tega odloka,
– občina za akcije turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih organizira sama ali so javnega značaja,
– drugi zavezanci v skladu z Odlokom o občinskih taksah.
42. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil pristojno občinsko službo o odstranitvi taksnega predmeta in ga tudi fizično odstranil oziroma v primeru tretjega odstavka 22. člena.
43. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan najkasneje v 15 dneh od dneva nastanka taksne obveznosti nastanek taksne obveznosti prijaviti pristojni občinski službi.
(2) Prijava mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za določitev višine občinske takse.
44. člen
(1) Takse za oglaševanje se plačujejo po tarifah občinskih taks, ki so sestavni del tega odloka. Tarife za oglaševanje določajo taksne predmete in višino taks, ki so določene v točkah za dan oglaševanja.
(2) Vrednost točke taksnih tarif izhaja iz Odloka o občinskih taksah in se enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
45. člen
Vrednost takse je zmnožek vrednosti točke na dan zapadlosti plačila takse, števila točk na m2 posameznega taksnega predmeta iz taksne tarife, kvadrature oglasne površine in števila dni trajanja taksne obveznosti.
46. člen
(1) Občinske takse plačujejo taksni zavezanci na podlagi izdane odločbe, na način in v rokih, ki so v njej določeni.
(2) Dejstvo, da taksni zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, pa o njegovi odstranitvi tudi ni obvestil pristojne občinske službe, ne vpliva na odmero taksne obveznosti.
47. člen
Če taksni zavezanec odmerjene takse ne plača v določenem roku, se taksa prisilno izterja skupaj z zamudnimi obrestmi.
48. člen
Za prisilno izterjavo občinskih taks veljajo predpisi o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov.
VIII. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski ali medobčinski inšpekcijski organ v skladu s svojimi pristojnostmi.
50. člen
(1) Na podlagi odločbe inšpekcijskega organa so oglaševalci dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja in objekte, na katerih se oglašuje z javnih površin in površin, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, ki nimajo ustreznega dovoljenja, kot je določeno s tem odlokom. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca odstrani pooblaščeno podjetje.
(2) Kadar se oglaševalca iz prejšnjega odstavka ne da ugotoviti, se odstranitev naloži pooblaščenemu podjetju na stroške proračuna.
(3) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki:
– oglašuje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso v skladu s tipološko in oblikovno definicijo objektov in naprav oglaševanja (4. člen tega odloka),
– ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka,
– objektov ali naprav za oglaševanje ne označi z imenom podjetja (prvi odstavek 27. člena tega odloka),
– objektov ali naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno oziroma ne skrbi za njihov urejen videz oziroma videz njihove neposredne okolice (prvi odstavek 27. člena tega odloka),
– po preteku dovoljenja ne odstrani objektov in naprav za oglaševanje v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni (prvi odstavek 28. člena tega odloka),
– namesti obvestilno sredstvo v nasprotju z 29. členom tega odloka. Če le-ta ni znan, se kaznuje tistega, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 31. člena tega odloka,
– ne odstopi določenega števila plakatnih mest za potrebe volilne kampanje (36. člen tega odloka),
– ne spoštuje določil 39. člena tega odloka,
– ne prijavi taksnih predmetov pristojni občinski službi (43. člen tega odloka).
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe in posameznika.
52. člen
Z globo 500 EUR lahko občinski ali medobčinski inšpekcijski organ kaznuje posameznika, ki ga zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje oziroma vsebine oglasov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 50/97).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za obračunavanje občinske takse preneha uporabljati tarifa št. 2 iz priloge, ki je sestavni del Odloka o občinskih taksah in se uporabljajo tarife občinskih taks za oglaševanje iz priloge, ki je sestavni del tega odloka razen v primerih, če objektov in naprav ni možno uvrstiti v tarifno skupino po tem odloku.
54. člen
Obstoječe pogodbe in dovoljenja za oglaševanje, pridobljene na podlagi določb Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 50/97), prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-014/2008
Laško, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
TARIFE OBČINSKIH TAKS ZA OGLAŠEVANJE

  Priloga k Odloku o oglaševanju v Občini Laško
+------------+----------------------------------+--------------+
|ŠTEVILKA  |VRSTA OBJEKTA ALI NAPRAVE     | STEVILO TOČK |
|TARIFE   |                 | NA M2/DAN  |
+------------+----------------------------------+--------------+
|Tarifa 1  |Veliki ploskovni objekti in    |   1,5   |
|      |naprave oglaševanja - veliki in  |       |
|      |jumbo pano            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Mali ploskovni objekti in naprave |       |
|      |oglaševanja - plakatni panoji   |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Svetlobne vitrine (city light)  |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Mali ploskovni objekti in naprave |       |
|      |oglaševanja - obešanke na     |       |
|      |drogovih javne razsvetljave    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Volumski objekti in naprave    |       |
|      |oglaševanja - plakatni stebri   |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Slikovno ali pisno obdelane stene |       |
|      |zgradb, površine gradbenih odrov, |       |
|      |svetlobne projekcije na stene   |       |
|      |zgradb ali talne površine     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Prenosljivi panoji        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Zastave              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Transparenti, ki se ne      |       |
|      |postavljajo preko ceste      |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|Tarifa 2  |Veliki ploskovni objekti in    |   2,5   |
|      |naprave oglaševanja - svetlobni  |       |
|      |panoji              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Mali ploskovni objekti in naprave |       |
|      |oglaševanja - svetlobni panoji  |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|Tarifa 3  |Veliki ploskovni objekti in    |   4,5   |
|      |naprave oglaševanja-rollo, roto  |       |
|      |panoji              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Veliki ploskovni objekti in    |       |
|      |naprave oglaševanja -       |       |
|      |elektronski, svetlobni      |       |
|      |prikazovalniki          |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Mali ploskovni objekti in naprave |       |
|      |oglaševanja – rollo, roto panoji |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Mali ploskovni objekti in naprave |       |
|      |oglaševanja - elektronski,    |       |
|      |svetlobni prikazovalniki     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Cestni transparenti        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Slikovna oprema talnih javnih   |       |
|      |površin, konstrukcijskih     |       |
|      |elementov javne infrastrukture  |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Slikovno ali pisno obdelana    |       |
|      |vozila              |       |
|      |in panoji, ki jih prenašajo    |       |
|      |ljudje              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |Drugi premični objekti in naprave |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|Tarifa 4  |Zvočne naprave          |   750   |
+------------+----------------------------------+--------------+