Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2008, stran 1709.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02) ter 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 15. redni seji dne 22. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš je realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov         v EUR
I.   Skupaj prihodki               708.742
II.   Skupaj odhodki                714.868
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)       –6.126
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in       30.000
    prodanih kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih    30.000
    deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila in           0
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                 243.000
VIII.  Odplačilo dolga               258.999
IX.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na      –22.125
    računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)        –15.999
XI.   Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-     6.126
    III.)
    Stanje sredstev na računih preteklega     29.999
    leta
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2008 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka in je objavljen na oglasni deski Občine Hodoš.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009-BK
Hodoš, dne 23. januarja 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.