Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

421. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok, stran 1708.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Predmet obravnave so zemljišča s parc. št. 1807, 1786/1 in 1784 k.o. Medlog, ki predstavljajo stavbno zemljišče s poslovnim objektom ter dovoz.
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje – Zazidalni načrt Otok III (UVC št. 28/63 in 5/70) obravnava predmetni objekt etažnosti K+P+1+IP kot stanovanjski, ki pa je kasneje že bil prizidan in zaradi lege ob takrat zelo prometni celjski vpadnici – Ljubljanski cesti, pa tudi zaradi svoje prostornosti spremenjen v poslovni objekt s parkiriščem.
Lastnik poslovnega objekta želi izvesti temeljito prenovo s prizidavo, ki presega maksimalno dovoljeno po določilih veljavnega ZN (odlok o tolerancah – Uradni list RS, št. 69/93) in tako spremeniti poslovni v večstanovanjski objekt. Glede na lokacijo znotraj stanovanjskega območja, v neposredni bližini so vrtec, šola in oskrbni center, spremenil se je tudi promet na Ljubljanski cesti, cesta je postala le mestna ulica in ne več vpadnica, in na velikost zemljišča, sklicujoč se na določila Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Uradni list RS, št. 76/04-točka 1.1.1 poglavje III) in določil 6. in 7. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), je pobuda investitorja legitimna. Strokovna služba podpira interes investitorja v smislu trajnostne in neboleče prenove mestne soseske in rasti mesta, zlasti zaradi lege ob mestni zbirni cesti.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet obravnave je rekonstrukcija s prizidavo in nadzidavo oziroma preoblikovanjem zadnje etaže (max. višinski gabarit je K+P+2, oziroma ne sme presegati obstoječe slemenske višine obstoječega objekta) ter spremembo objekta v stanovanjsko poslovni objekt tipa vila blok z več stanovanjskimi enotami na parc. št. 1786/1 in 1807 k.o. Medlog.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Območje občinskega podrobnega načrta je zemljišče s parcelnimi številkami 1786/1 in 1807 k.o. Medlog, v velikosti 1193 m2.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Za prostorsko ureditev na obravnavanih zemljiščih je na podlagi Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III (Vila Otok) z dne 15. november 2007, objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/07, že bil začet postopek in je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, odločilo z odločbo pod št. 35409-80/2008 z dne 21. 3. 2008, da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Otok III (UVC 28/63 in 5/70, Uradni list SRS, št. 5/74, 1/79, Uradni list RS, št. 20/91, 69/93, 24/96, 30/96 in 45/02).
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Za prostorsko ureditev na obravnavanih zemljiščih je bil začet postopek sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta Otok III s Sklepom o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III (Vila Otok) z dne 15. november 2007 objavljenim v Uradnem listu RS, št. 110/07 in so že bile pridobljene vse potrebne smernice. Ker gre za isto prostorsko ureditev na istem zemljišču, je v postopku potrebno preveriti veljavnost danih smernic oziroma ali je zaradi eventualno novih predpisov potrebno pridobiti nove.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(4) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja OPPN
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v decembru 2009.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik in investitor OPPN je Cilen d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 3000 Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, izdelavo prostorskega akta ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik OPPN.
8. člen
Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenijein na spletnih straneh Mestne občine Celje in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2009 7-4200 MGM
Celje, dne 28. januarja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.