Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

420. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje, stran 1706.

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje
1) S tem sklepom določa župan Mestne občine Celje začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje (v nadaljevanju OPN).
2) Priprava OPN predstavlja nadaljevanje že pričetega postopka za pripravo Urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZureP-1; Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
3) Javna razgrnitev še ni bila izvedena, zato se postopek priprave skladno z določili 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) nadaljuje in konča kot občinski prostorski načrt.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Skladno z določili 27. člena ZUreP-1 je Mestna občina Celje pričela postopek priprave Urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan, s programom priprave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/03 dne 4. 4. 2003. Veljavni planski dokumenti temeljijo na Urbanistični zasnovi, ki je bila izdelana leta 1968. Vzrok za pričetek postopka je bila ugotovitev in potreba mesta Celja kot potencialnega nosilca regionalnega in državnega razvoja, da preko novih prostorskih dokumentov pridobi ustrezen koncept prostorske zasnove mesta, ki bo podprl razvoj tehnološko in okoljsko prijaznejših dejavnosti, posledično pa tudi razvoj družbene nadgradnje.
V postopku načrtovanja so bile pridobljene naslednje smernice nosilcev urejanja prostora:
– Smernice za pripravo SPR MOC (Zavod za gozdove Slovenije, 281-16/2005)
– Smernice za SPR Celje (Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 352-133/2005-2)
– Smernice ZVKD (Zavod za varstvo kulturne dediščine, 02-3683/24-00/06-AK)
– Smernice ZRSVN (Zavod RS za varstvo narave)
izdelane naslednje strokovne podlage:
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje – Infrastruktura (IUP, Celje, 072/02-04, junij 2004)
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje – Raba tal in razporeditev dejavnosti (RC Planiranje, Celje, 599/01/02/03/04, februar 2004)
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mesne občine Celje – zeleni sistem ((Urbi d.o.o. in Urbanistični inštitut RS, 2006)
– Ureditev Voglajne in Hudinje s pritoki na območju MO Celje (Hidrosvet d.o.o. Celje, 135/05)
– Ureditev Savinje s pritoki na območju MO Celje (Hidrosvet d.o.o. Celje, 127/05)
– Komunalna opremljenost Šmartinskega jezera (Inštitut za ekološki inženiring, IEI, Maribor, 6K 02, april 2002)
– Strokovne podlage za reševanje železniškega prometa širšega celjskega območja (Prometni institut, SŽ, Ljubljana, PI-PR-14B/05, december 2005)
– Strokovne podlage za železnice na območju tehnološkega mesta Celje – Gaberje jug (Prometni institut, SŽ, Ljubljana, PI-PR-14A/05, december 2005)
– Podatki za območje varstva narave za območje MOC (Zavod RS za varstvo narave, 1-III-377/3-O-05/LS)
– Prometna študija za mesto Celje, (APPIA I, d.o.o. Ljubljana, 2007-05-29, v izdelavi)
– Razvojno – programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem, (Geos, Celovec, december 2005)
– Posebne strokovne podlage za območje urejanja Babno (LUZ, Ljubljana, 531440/5-02/PeB, 18/2002-FP)
– Programske zasnove za območje Ostrožno zahod (RC Planiranje, Celje, 110/92, december 1992)
– Posebne strokovne podlage za magistralo Sever-Jug v Celju (Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana)
– Posebne strokovne podlage za območje ZN Rekreacijski center »Na Golovcu« (RC Planiranje, Celje, 400/99, marec 2000)
– Strokovne podlage za reurbanizacijo starega mestnega jedra mesta Celje (RC Planiranje, 2006),
– Lokalna agenda (2001).
Obvezna strokovna podlaga za OPN je urbanistični načrt, ki se izdela za mesto Celje, po potrebi tudi za Teharje in Ljubečno, ki je v izdelavi, izvedeni natečaji ter druge prostorske ureditve, pomembne za načrtovanje v prostoru.
Cilji priprave OPN
Mestna občina Celje želi z nadaljnjim dolgoročnim razvojem mesta kot regijskega središča vzpostaviti zaupanje v mesto, pritegniti dejavnike razvoja ter omogočiti izvajanje razvojnih projektov. Zato mora zagotoviti nova poselitvena območja in območja za poslovne in gospodarske dejavnosti ter trajnostni razvoj občine.
Občina bo skladno z določili Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije usmerjala poselitev znotraj poselitvenih območij na način, da bo prvenstveno izkoristila proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij in zaokroževanjem naselij. Na podlagi izdelanih strokovnih podlag želi občina za nadaljnji razvoj s prostorsko strategijo opredeliti:
– Nova poselitvena območja za stanovanjsko gradnjo v okviru naselij, kot sanacijo razpršene gradnje ali kot širitev obstoječih naselij na zemljišča, ki so iz vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kmetijstva manj pomembna;
– Za poslovne in gospodarske dejavnosti na območja, ki se bodo navezovala na že izgrajeno oziroma načrtovano komunalno in prometno infrastrukturo. V okviru gradenj nove in posodabljanja obstoječe infrastrukture se bo spodbujala izgradnja tistih energetskih objektov, s katerimi se omogoča kvalitetno, ekološko in zanesljivo oskrbo z energijo;
– Za razvoj izobraževanja načrtuje izgradnjo univerzitetnega središča;
– Športne dejavnosti s turizmom se razvijajo predvsem na območju Celjske koče, Šmartinskega jezera, Na Petričku, ob Savinji, letališču Levec;
– Cestno, železniško in letalsko omrežje se načrtuje v funkciji povezanosti s slovenskim in evropskim prostorom in zagotavlja povezanost posameznih regij. Z načrtovanjem daljinskega prometnega omrežja se Celje navezuje na TEN evropsko infrastrukturno omrežje, V. in X. panevropski prometni koridor ter na tretjo razvojno os, ki se iz smeri avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja navezuje na avtocesto pri Celju in naprej proti Novemu mestu in Karlovcu, oziroma navezuje na avtocesto Zagreb – Reka. Omrežje kolesarskih in pešpoti se razvija v povezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo. Mesto Celje predstavlja pomemben cilj in izvor prometa, zato je potrebno načrtovati mirujoči in ga uskladiti s prometno politiko Republike Slovenije.
2. Vsebina in oblika OPN
Predmet OPN je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja Mestne občine Celje kot središča nacionalnega pomena, ki se razvija kot pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče, pomembno regionalno prometno vozlišče, kjer so skoncentrirane tudi upravne, kulturne, šolske, visokošolske ter zdravstvene in druge institucije. Mesto Celje utrjuje svojo vlogo regijskega središča s hitrim razvojem na številnih področjih kot središče nacionalnega pomena, čigar poglavitna funkcija je v usposobljenosti javnih institucij, ki služijo oskrbi prebivalstva, zagotavlja družbeno in gospodarsko infrastrukturo z uslužnostnimi dejavnostmi in ostalimi funkcijami na celotnem gravitacijskem območju regije.
OPN se pripravi kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. OPN je določen z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
Vsebina OPN določa:
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo ter razmestitev dejavnosti v prostoru, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
4. območja razpršene poselitve;
5. enote urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi pogoji urejanja ter območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
3. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje
Skladno z določili ZuREP-1 je v postopku priprave novega strateškega načrta Ministrstvo za okolje in prostor pod št. 354-09-122/2005 dne 1. 7. 2005 izdalo odločbo, da je v postopku SPRO MO Celje potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Izdelovalec okoljskega poročila je Zavod za zdravstveno varstvo Celje, poročilo je v izdelavi.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki pripravljajo smernice in strokovne podlage za OPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN. Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo OPN in sicer iz vidika gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi OPN,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo OPN,
– pripravijo smernice in mnenja k OPN,
– v primeru molka nosilca urejanja prostora pa se smiselno upoštevajo izdelane strokovne ter drugi relevantni prostorski dokumenti.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoje smernice so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, (poselitev, raba);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, (okolje, vode, narava);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana, (raba voda in priobalnih zemljišč);
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 2, 3000 Celje, (varstvo narave);
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (mineralne surovine, rudarstvo, energetika, blagovne rezerve);
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (kmetijska zemljišča, kmetijstvo);
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, (gozdna zemljišča);
10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje, (gozdovi lokalnega pomena);
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine in druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, (varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena);
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana, (razvoj cestnega prometa);
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, (letalski promet);
15. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana, (razvoj železniškega prometa);
16. Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, (ceste);
17. Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana (avtoceste);
18. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, 10000 Ljubljana, (področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami);
19. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana; (opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe);
20. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (vojna in povojna grobišča);
21. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
22. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, (prenos in skladiščenje zemeljskega plina);
23. ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, (prenos električne energije);
24. Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, (ogrevanje in sekundarno plinovodno omrežje);
25. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, (prenos in distribucija električne energije lokalnega pomena);
26. Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje, (vodooskrba in odvod odpadnih vod);
27. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, (ravnanje z odpadki);
28. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, Celje; (telekomunikacije in zveze lokalnega pomena).
Kolikor se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. Postopek in roki za pripravo OPN
V postopku priprave Urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZureP-1; Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) izvedeni postopki so navedeni v 2. členu tega sklepa. Izdelana gradiva se upoštevajo pri pripravi OPN.
Za nadaljnji potek priprave OPN se upošteva postopek priprave določen v ZPNačrt (46. do 52. člen). Začetek priprave OPN se šteje od datuma podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN
Izdelavo OPN financira Mestna občina Celje na podlagi sprejetih proračunov za leta 2008-2009.
7. Začetek veljavnosti sklepa
Sklep o pripravi OPN začne veljati z dnem podpisa župana. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletu na http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi. Mestna občina Celje pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter občinam Žalec, Štore, Laško, Dobrna in Vojnik.
Št. 3505-0002/2007
Celje, dne 23. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost