Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

374. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zahodni del naselja Kisovec, stran 1143.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zahodni del naselja Kisovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obstoječi Zazidalni načrt za območje zahodni del naselja Kisovec, odlok št. 352-4/97, je bil sprejet 28. 6. 2001 in objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 8/2001. Za manjši del na skrajnem jugovzhodu ureditvenega območja so bile v letu 2005 izdelane spremembe zazidalnega načrta, sprejete 6. 10. 2005 in objavljene v Uradnem listu RS, št. 92/05.
Območje zazidalnega načrta zajema zahodni del naselja Kisovec, to je območje, ki severno meji na regionalno cesto Zagorje – Izlake, na vzhodu na del Rudarske ceste, na jugu ga omejujejo travnate in njivske površine Zlatega polja, na zahodu pa območje Ribnika.
Območje je funkcionalno zelo raznoliko. Osrednji del je namenjen centralnim dejavnostim naselja (poslovne, družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti) ter večstanovanjsko gradnjo. Na zahodnem delu je večje območje proizvodnih in servisnih dejavnosti. V južnem delu območja pa je v glavnem individualna stanovanjska pozidava in območje okrog podružnične osnovne šole.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je pobuda družbe TEVEL, TEVE Varnost Elektronika d.o.o., Borovniško naselje 7, Kisovec, da na zemljišču, ki je trenutno namenjeno skladiščenju, izgradi poslovno stanovanjski kompleks.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo za del območja, ki je v obstoječem zazidalnem načrtu opredeljeno kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti. Na pobudo lastnika zemljišča je v Urbanističnem načrtu naselja Kisovec, ki je sestavni del predloga Občinskega prostorskega načrta, območje pripojeno območju opredeljenem za centralne dejavnostim naselja (poslovne, družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti) ter večstanovanjsko gradnjo.
Uvoz na območje je iz obstoječega križišča mimo stanovanjskih blokov. Na vzhodu območje meji na območje z večstanovanjsko gradnjo, na jugu se dviga strma naravna kamnita in delno poraščena stena, na zahodu je industrijski kompleks in na severu cesta ter poteza individualnih stanovanjskih hiš.
Ob lokaciji se nahaja raznolika urbana in arhitekturna struktura gradenj od višjih stanovanjskih blokov preko industrijskih objektov do individualnih stanovanjskih hiš.
Kompleks tvorita dva osrednja poslovno stanovanjska objekta in pomožni garažni objekt. Poslovno stanovanjska objekta sta locirana na gornjem, severnejšem delu gradbene parcele in sta umaknjena nekoliko levo tako, da se na vzhodni strani izvede dovoz in prehod v garažno hišo.
Pred in med stanovanjsko poslovnima stavbama se uredijo dodatne parkirne površine ter zelenice. V območju garažne hiše se pritličje in nadstropje namenita garažiranju in shrambam za stanovalce, 2 nadstropje oziroma streha pa se lahko izvede kot prosta igralna in športno rekreacijska površina.
Objekta in garažni del so povezani z pokritim prehodom in z stopniščem, omogočen je enostaven dostop do komunikacij (stopnišča, dvigala) v posameznih objektih, možen je vhod v pritličju in v 1 nadstropju. Vhode v poslovne prostore v pritličju je možno izvesti iz severne in vzhodne strani oziroma po predlogih in željah uporabnikov ter glede na notranjo razporeditev enot in hodnikov.
Končno število parkirnih mest in zasedenosti objektov se bo uskladilo ob končni shemi uporabnikov in stanovanj.
Dovoz do območja se uredi delno ob sedanji cesti, morebitne izgubljene zelene površine se nadomestijo v okviru zelenih površin na parceli.
Poslovno stanovanjska objekta sta tlorisno enaka, pri tem je eden zrcalna kopija drugega. Etažnost je P + 4 + M, okvirne dimenzije tlorisa so 28,0m x 16,50 m. Pritličje je zasnovano kot odprt prostor z možnostjo fleksibilnega razporejanja poslovnih enot. V nadstropjih in mansardi se izvedejo stanovanjske enote, v vsakem objektu je 54 enot različne velikosti in strukture.
Garažni objekt z rekreacijskimi površinami ima etažnost P + 2, okvirne izhodiščne dimenzije tlorisa so 74 x 16,90 m. Parkiranje in garažiranje je v pritličju in nadstropju, v nadstropje se vozila pripeljejo po klančini. V zahodnem delu obeh etaž so zaprte shrambe za stanovanja. V srednjem delu objekta se izvede pokrito stopnišče in prehod za dostop do stanovanjskih enot.
V drugem nadstropju se izvede na strehi garaž pohodna površina, namenjena rekreacijskim in igralnim površinam. Streha se zazeleni in kvalitetno opremi. Obvezno je izvesti vsa potrebna zavarovanja območja in dostopov.
Ureditveno območje vključuje zemljišča parc.št. 227/1 del, 227/43 in 227/50, vse k.o. Loke pri Zagorju. Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je cca. 0,5 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo kot OPPN in morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu in obvestilo MOP.
– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni.
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni.
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni.
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO kolikor bo potreba – 30 dni.
– Poziv MOP, službe za varstvo okolja, za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta kolikor bo potreba.
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve.
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
– Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni.
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni.
– Prva obravnava na OS.
– Pisno posredovanje stališč do pripomb.
– Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč do pripomb – 15 dni.
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in opredelitev MOP o sprejemljivosti, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 30 dni.
– Pridobitev potrdila ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti.
– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec,
– MOP, Služba za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
– MOP, Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območje srednje Save, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana,
MOP, Službe za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Repše, atelje za projektiranje, Renato Repše s.p., Mirka Vadnova 19, Kranj.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in strokovnih podlag krije pobudnik družba TEVEL, TEVE Varnost Elektronika d.o.o., Borovniško naselje 7, Kisovec.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/97
Zagorje ob Savi, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.