Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

373. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu – Betajnova na Vrhniki, stran 1142.

Na podlagi 57. člena v povezavi z 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu – Betajnova na Vrhniki
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Zemljišči s parc. št. 1587/2 in 1589 k.o. Vrhnika sta v Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04; v nadaljnjem besedilu: Prostorski plan Občine Vrhnika) opredeljeni kot stavbni zemljišči za stanovanjsko gradnjo (oznaka S).
(2) Obravnavani zemljišči sta v Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, 330/06) opredeljeni kot ureditveno območje V2S/1 in morfološka enota 2A/16, kar pomeni:
– S: površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
– 2: območja za individualna stanovanja (individualna gradnja),
– A: prostostoječa gosta pozidava.
Območje se ureja z zazidalnim načrtom, ki je sprejet: Odlok o zazidalnem načrtu – Betajnova na Vrhniki (Uradni list RS, št. 55/92; v nadaljnjem besedilu: ZN Betajnova).
(3) Pobudo za spremembe in dopolnitve ZN Betajnova sta dne 23. 12. 2008 podala Mojca in Stanko Ciglarič, Pionirska 9, 1360 Vrhnika.
(4) Pobuda je bila podana, ker lastnika zemljišč želita načrtovano traso ceste Betajnova (LK 466541) premakniti na obstoječo traso ceste (zemljišče s parc. št. 2865/2 k.o. Vrhnika), objekt št. 8, ki je po ZN Betajnova predviden na zemljišču s parc. št. 1587/2 k.o. Vrhnika premakniti bližje cesti Betajnova (deloma na zemljišče s parc. št. 1589 k.o. Vrhnika) ter spremeniti prerez objekta št. 8.
2. člen
(območje)
Zemljišča s parc. št. 1587/2, 1589 in 2865/2 k.o. Vrhnika se nahajajo na vzhodnem robu območja ZN Betajnova.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev ZN Betajnova pripravi načrtovalec Formalle d.o.o., Blatnica 12, I.O.C. Trzin, 1236 Trzin.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– ZN Betajnova,
– investicijskih namer investitorja,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
(3) Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo)
(1) Postopek priprave teče na podlagi 57. do 61. člena ZPNačrt in sicer v naslednjih fazah:
+---------------------------------------+----------------------+
|Faza                  |Instrukcijski rok   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sklep o začetku postopka        |februar 2009     |
+---------------------------------------+           |
|Osnutek sprememb in dopolnitev ZN   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic           |februar–marec 2009, 30|
+---------------------------------------+dni          |
|Obvestilo o CPVO            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Dopolnitev osnutka sprememb in     |marec 2009      |
|dopolnitev ZN             |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javno naznanilo            |april 2009, 7 dni pred|
|                    |začetkom javne    |
|                    |razgrnitve      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava  |april–maj 2009,    |
|                    |30 dni        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava stališč do pripomb in     |maj–junij 2009    |
|predlogov javnosti, objava stališč   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava predloga sprememb in     |junij 2009      |
|dopolnitev ZN             |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja    |junij–julij 2009, 30 |
|prostora                |dni          |
+---------------------------------------+----------------------+
|Predložitev usklajenega predloga    |september 2009    |
|sprememb in dopolnitev ZN Odboru za  |           |
|urejanje prostora ter varstvo naravne |           |
|in kulturne dediščine v obravnavo   |           |
+---------------------------------------+           |
|Predložitev usklajenega predloga    |           |
|sprememb in dopolnitev ZN občinskemu  |           |
|svetu v sprejem            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem sprememb in dopolnitev ZN z  |oktober 2009     |
|odlokom in objava v uradnem glasilu  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
(2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje tudi članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter Krajevni skupnosti Vrhnika – Vas.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
2. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
3. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
4. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN Betajnova ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavljata investitorja: Mojca in Stanko Ciglarič, Pionirska 9, 1360 Vrhnika.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-19/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.