Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

365. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče, stran 1133.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. februarja 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Pobočje nad ulico Vinka Vodopivca v Kromberku obsega terasasto strukturiran svet na pobočju Škabrijela, ki zaradi svojih kvalitet: osončenosti, kvalitetnega zelenega ambienta, atraktivnosti prostora in bližine centra mesta predstavlja primeren in privlačen prostor za širjenje individualne stanovanjske pozidave iz mesta proti vzhodu. Na območju je več starejši zaselkov, območja novejše načrtovane in stihijske gradnje. Nevarnost nadaljevanja stihijske gradnje je občutna, želja in prostora za načrtovano gradnjo je tudi dovolj. Obstoječe cestno omrežje je le fragmentarno, dotrajano in pomanjkljivo, ne ustreza tehničnim in varnostnim predpisom, poteka pretežno le od ulice Vinka Vodopivca navzgor, zato je tudi preobremenjeno in novih napajalnih možnosti ne nudi več. Potrebno je zgraditi novo stanovanjsko napajalno cesto, ki bo dopolnila in obstoječe omrežje in omogočala povsem nove možnosti prometnega napajanja posameznih novo načrtovanih skupin organizirane pa tudi posamične gradnje in tako omogočila bolj racionalno izrabo prostora in celotnega sistema komunalne infrastrukture. Cesto je smotrno načrtovati z OPPN.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema zemljišča na poteku trase nove ceste od izhodišča z ulice Vinka Vodopivca, vzhodno od križišča pri MIPu, proti severu in zahodu po pobočju navzgor do priključka na cesto na Bonetovšču. Potek trase je natančno razviden iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve so bile doslej pripravljene v okviru postopka priprave OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče in jih bo po potrebi še dodatno pripravil izdelovalec OPPN.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-------------------------------------+------------------------+
|priprava osnutka načrta       |90 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o  |40 dni         |
|potrebnosti CPVO           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|dopolnjen osnutek načrta       |60 dni (s CPVO 120 dni) |
+-------------------------------------+------------------------+
|javna razgrnitev in obravnava    |40 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|priprava predloga načrta       |60 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP   |40 dni (s CPVO 60 dni) |
|o sprejemljivosti vplivov na okolje |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v  |30 dni         |
|sprejem z odlokom          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunski postavki 16029003 MONG za leto 2009.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-3/2009
Nova Gorica, dne 5. februarja 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.