Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

364. Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 1130.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. januarja 2009 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in postopke za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: mestna občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine. Višina sredstev predvidenih za programe in projekte se določa na podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v preteklem letu.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
2. člen
Skladno z določbami tega odloka se sofinancira naslednje programe in projekte:
a) področje otrok
– program oziroma projekt je namenjen otrokom v starosti do vključno 14 let,
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– preventivne aktivnosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok,
– kakovostno preživljanje prostega časa,
– neformalno učenje, izobraževanje in usposabljanje,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
b) področje mladine
– program oziroma projekt je namenjen mladim v starosti od 15 do 29 let,
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih,
– aktualne mladinske iniciative,
– kreativno preživljanje prostega časa
– informacijske dejavnosti.
3. člen
Skladno z določbami tega odloka se ne sofinancira programov in projektov s področja:
– formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme,
– turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj,
– športnih tekmovanj in športnih programov,
– programov in projektov s pretežno internetno vsebino,
– vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine.
Mestna občina po tem odloku prav tako ne sofinancira programov in projektov, ki predstavljajo redne šolske oziroma študijske programe.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi tudi na spletni strani mestne občine.
Postopek javnega razpisa vodi oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek).
Pogoji za prijavo na razpis
5. člen
Na razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– druge pravne osebe in izvajalci, ki niso profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih otrokom in mladim, je izkazana kot glavna dejavnost (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
6. člen
Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju otroških ali mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem razpisu),
– program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom.
Stroški, ki jih mestna občina šteje za upravičene, se natančno opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Prijava na razpis
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri otroške ali mladinske projekte. V primeru, ko prijavitelj prijavi več programov ali več projektov, se v nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu v vlogi.
Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora v skupni vlogi:
– vsak projekt prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene projekte.
9. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku in nepopolne vloge, bodo zavržene.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka, mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV
10. člen
Merila in kriteriji za izbor programov in projektov se nanašajo na:
– vsebinski del,
– finančni del in
– reference prijavitelja.
Strokovna komisija v vsebinskem delu ocenjuje:
– vsebino (opis) programa ali projektov,
– jasnost zastavljenih ciljev programa ali projektov ter njihova realnost in izvedljivost,
– metode dela (način doseganja zastavljenih ciljev),
– aktualnost in inovativnost programa ali projektov.
Vsebinska merila in kriteriji prinašajo do 50 točk od maksimalno možnih 100 točk. Strokovna komisija na predpisanem obrazcu ocenjuje na razpis prispele programe in projekte. Vsak član komisije poda za vsak program ali projekt pisno oceno vsebinskega dela z obrazložitvijo. Pisna ocena je od 1 do 5. Končna ocena je povprečna ocena vseh članov komisije, pomnožena s faktorjem 10. Za program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 pisne ocene.
Finančni del meril prinaša največ 30 točk od možnih 100 točk in ga vrednoti področni svetovalec na podlagi naslednje tabele:
+----------------------------------------------+---------------+
|Višina lastnih sredstev prijavitelja     |Točke     |
+----------------------------------------------+---------------+
|50%                      |       6|
+----------------------------------------------+---------------+
|60%                      |       12|
+----------------------------------------------+---------------+
|70%                      |       18|
+----------------------------------------------+---------------+
|80%                      |       24|
+----------------------------------------------+---------------+
|90% in več                  |       30|
+----------------------------------------------+---------------+
Vmesne vrednosti se izračuna.
Reference prijavitelja prinašajo največ 20 točk od možnih 100 točk in jih vrednoti področni svetovalec na podlagi naslednje tabele:
+----------------------------------------------+---------------+
|Število uspešno izvedenih projektov      |Točke     |
|prijavitelja v zadnjih treh letih       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|6                       |    2    |
+----------------------------------------------+---------------+
|7                       |    4    |
+----------------------------------------------+---------------+
|8                       |    6    |
+----------------------------------------------+---------------+
|9                       |    8    |
+----------------------------------------------+---------------+
|10                      |   10    |
+----------------------------------------------+---------------+
|11                      |   12    |
+----------------------------------------------+---------------+
|12                      |   14    |
+----------------------------------------------+---------------+
|13                      |   16    |
+----------------------------------------------+---------------+
|14                      |   18    |
+----------------------------------------------+---------------+
|15 ali več                  |   20    |
+----------------------------------------------+---------------+
V postopek dodelitve sredstev se uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo najmanj 26 točk od možnih 100 točk. Posameznemu programu ali projektom se dodeli višina sredstev glede na:
– višino razpisanih sredstev (sredstva, ki jih naročnik razpiše vsakoletno na podlagi sprejetega proračuna),
– vsoto zaprošenih odobrenih programov ali projektov (vsota vrednosti za sofinanciranje vseh tistih programov ali projektov, ki so dosegli najmanj 26 točk),
– doseženo število točk posameznega programa ali projekta (vsota doseženih točk posameznega programa ali projekta iz posameznih delov meril – vsebinski del, finančni del, reference),
– višino zaprošenih sredstev posameznega programa ali projektov (sredstva, ki jih je prijavitelj v prijavi zaprosil za posamezni program ali projekt).
Pristojni oddelek poskrbi, da se na posameznem razpisu razdelijo vsa razpoložljiva sredstva.
Kolikor so razpoložljiva sredstva višja od vsote zaprošenih in odobrenih sredstev, lahko dobi posamezni prijavitelj sredstva največ v višini zaprošenih sredstev glede na število doseženih točk.
11. člen
Župan imenuje 5-člansko komisijo, sestavljeno iz treh strokovnjakov in dveh članov odbora – enega iz vrst svetniške večine in enega iz vrst svetniške manjšine.
Strokovno komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja otroške in mladinske dejavnosti. Predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu, ne morejo biti člani strokovne komisije.
Mandat strokovne komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana strokovne komisije razreši zaradi neudeleževanja sej strokovne komisije pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Člani strokovne komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje strokovne komisije.
12. člen
Odpiranje prijav vodi strokovna komisija, ki se sestane še isti dan po izteku javnega razpisa. O odpiranju se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– kdo je vložil prijavo,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
Administrativno tehnično pomoč pri izvedbi javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavlja pristojni oddelek.
13. člen
Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav pristojni oddelek:
– izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, napiše kratek povzetek prijave in opiše vsebino mladinskega ali otroškega programa ali projektov,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijaviteljev do mestne občine.
14. člen
V roku 3 dni po odpiranju področni svetovalec pošlje članom strokovne komisije vsebinski del prijavljenih programov ali projektov v oceno. Strokovna komisija ima za ocenjevanje vsebinskega dela 10 dni.
V roku 14 dni po zaključku javnega razpisa se na seji sestane strokovna komisija s področnim svetovalcem, na kateri se ugotovi končno število točk prijavljenega programa ali projekta in se o tem sestavi zapisnik.
15. člen
Pristojni oddelek na podlagi določil tega odloka izda ustrezni upravni akt.
Postopek dodelitve sredstev na javnem razpisu se izvaja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
16. člen
Pristojni oddelek, po pravnomočnosti odločbe na oglasni deski in spletni strani mestne občine objavi:
– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih programov ali projektov ter
– višino odobrenih sredstev za izbrane programe ali projekte.
IV. POGODBA
17. člen
Po pravnomočnosti odločbe mestna občina z izbranim prijaviteljem (v nadaljevanju: izvajalec) sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– podatke o izvajalcu,
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa ali projekta,
– višino odobrenih sredstev, ki jih zagotavlja mestna občina in višino lastnih sredstev izvajalca,
– rok in način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa ali projekta in porabi sredstev,
– pogoje za nadzor nad izvedbo programa ali projekta in porabo sredstev,
– upravičeni stroški iz naslova sofinanciranja,
– sankcije v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in vrne mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
19. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, mestni občini poslati letno poročilo o izvedbi programov ali projektov in dokazila o porabi sredstev. Poročilo mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela, kateremu morajo biti priložene fotokopije računov iz katerih bo razvidno, da je bila finančna konstrukcija odobrenega programa ali projekta realizirana s strani prijavitelja najmanj v višini lastnih sredstev opredeljenih v prijavi na javni razpis in v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem programov ali projektov in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni oddelek občinske uprave. Če izvajalec, ki je pridobil sredstva za sofinanciranje, ravna v nasprotju s pogodbo, mestna občina zadrži nakazilo še neizplačanih sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka v naslednjem letu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 16/05, 14/06 in 39/07).
Št. 419-30/2008
Nova Gorica, dne 29. januarja 2009
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.