Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

363. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica, stran 1127.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. januarja 2009 sprejel
O D L O K
o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci do dodelitve denarnih socialnih pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriteriji in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarnih pomoči v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun občine.
Denarne pomoči se dodeljuje po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
V prvi polovici koledarskega leta lahko pristojni oddelek praviloma porabi največ polovico razpoložljivih sredstev za enkratne denarne pomoči, preostala sredstva pa v jesenskem in zimskem obdobju.
3. člen
Denarne pomoči po tem odloku so:
1. enkratna denarna pomoč,
2. subvencija najemnin,
3. doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne službe,
4. enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka.
II. UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI
4. člen
Do denarne pomoči so upravičeni občani in njihovi družinski člani, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
– trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati, in so se ne po lastni krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti (ta pogoj velja samo za enkratno denarno pomoč),
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega odloka.
Za družinske člane po tem odloku se štejejo osebe, določene v Zakonu o socialnem varstvu.
Dohodek se ugotavlja po Zakonu o socialnem varstvu.
III. MERILA IN VIŠINA DENARNE POMOČI
5. člen
Merilo za določitev denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družine, katerega višina se določi po merilih Zakona o socialnem varstvu.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki po Zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ...) se v letu, ko so izplačani, kolikor presegajo 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3 mesece.
6. člen
Višina denarne pomoči znaša najmanj 40 EUR in največ dvakratni znesek bruto zajamčene plače v državi (osnovni znesek denarne pomoči), razen v primerih iz 12., 13., 14. in 15. člena tega odloka.
Denarna pomoč se lahko nakaže:
– upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun,
– drugi osebi oziroma ustanovi, kadar gre za plačilo bodočih ali zapadlih obveznosti ali če strokovna služba centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena.
7. člen
Če dohodek posameznika ali družine ne presega cenzusa za upravičenost do denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu za več kot 60%, se dodeli denarna pomoč največ v višini osnovnega zneska denarne pomoči, določene v prvem odstavku prejšnjega člena.
Za upravičence, katerih dohodki presegajo minimalni dohodek od 60 do 100%, se lahko izjemoma denarna pomoč dodeli: v višini do 50% cene, vendar ne več kot znaša polovica osnovnega zneska denarne pomoči. Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se upošteva zlasti število nepreskrbljenih otrok ter zdravstvene in socialne razmere v družini.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, kadar gre za premostitev trenutne materialne ogroženosti, določi denarna pomoč v višini do 50% osnovnega zneska denarne pomoči, če živijo v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje.
8. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
9. člen
Denarna pomoč se lahko v letu, v katerem je bila dodeljena, izjemoma dodeli ponovno in sicer do višine osnovnega zneska denarne pomoči, kadar gre za premostitev trenutne težje materialne ogroženosti, ki traja dlje časa in je nastopila zaradi nenadne brezposelnosti ali bolezni, na katero upravičenec ni mogel vplivati. O upravičenosti do dodelitve ponovne denarne pomoči poda svoje mnenje strokovna služba Centra za socialno delo Nova Gorica.
10. člen
V izrednih razmerah, ki pogojujejo takojšnjo pomoč socialno ogroženemu posamezniku ali družini (naravne katastrofe in druge izredne okoliščine), ne gre pa za primere iz predhodnega člena, se o dodelitvi in višini denarne pomoči odloča na podlagi predloga Odbora za socialno varstvo in zdravstvo mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. V tem primeru višina denarne pomoči glede na proračunska sredstva in dejansko materialno stanje upravičenca in njegovih družinskih članov lahko znaša največ do pet zneskov osnovne denarne pomoči po tem odloku. Rok za izdajo odločbe je pet dni od vložitve vloge.
IV. DENARNE POMOČI
1. Enkratna denarna pomoč
11. člen
(namen enkratne denarne pomoči)
Enkratna denarna pomoč se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno za razrešitev njihove trenutne materialne stiske.
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
1. regresiranje šolske prehrane, kjer je organizirana,
2. subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov in šole v naravi za osnovnošolce,
3. nakup šolskih potrebščin,
4. pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev in drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije,
5. pomoč pri nakupu ozimnice ali kurjave,
6. doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov,
7. kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna.
Šolska prehrana se regresira za šolsko leto, pod pogojem, da se najprej uveljavlja državna subvencija.
Prav tako je pogoj za subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov in šole v naravi za osnovnošolce predhodno uveljavljanje državne subvencije.
Enkratna denarna pomoč ni namenjena za plačilo najemnine, če je najemnina subvencionirana s strani Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Izjemoma se odobri, če zaradi utemeljenih okoliščin kljub subvenciji upravičenec ne zmore poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.
Do enkratne denarne pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov so upravičeni zavezanci po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, če so le-ti socialno ogroženi in pod pogojem, da je imel pokojni stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica in ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja. V primeru odobritve denarne pomoči se lahko denarna pomoč dodeli največ v znesku, določenem v 6. členu tega odloka. Predmet doplačila so lahko samo neposredni stroški pogreba (osnovne pogrebne storitve).
Denarna pomoč se lahko dodeli samo za enega od namenov, opredeljenih v drugem odstavku tega člena, razen če gre za namene od 1 do 3.
12. člen
(kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli svojcev – zavezancev za plačilo)
V primerih smrti občanov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki niso imeli svojcev – zavezancev za plačilo pogrebnih stroškov in tujcev, umrlih na območju Mestne občine Nova Gorica, za katere ni možno ugotoviti stalnega prebivališča, pogrebne stroške na podlagi mnenja pristojnega Centra za socialno delo krije mestna občina, ki ima v ta namen v letnem proračunu zagotovljen določen del sredstev.
V takem primeru pokop izvede pristojno pogrebno podjetje na podlagi letne ali večletne pogodbe, v kateri je dogovorjena cena najnujnejših pogrebnih storitev ter način pokopa.
Plačilo pogrebnih storitev se izvede iz proračuna Mestne občine Nova Gorica na podlagi računa izvajalca storitve na njegov transakcijski račun.
2. Subvencija najemnin
13. člen
Proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica, namenjena za subvencije najemnin, se na osnovi posebne pogodbe nakazujejo Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica, ki o njihovi porabi vodi mesečno evidenco upravičencev do subvencioniranih stanarin. Do 30. 6. in 15. 12. tekočega leta mora Stanovanjski sklad dostaviti Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica mesečni pregled upravičencev in višine subvencioniranih stanarin.
Stanovanjski sklad za občane mestne občine, ki so upravičeni do subvencije najemnine, izdaja individualne odločbe. O upravičencih, kriterijih in postopkih do pridobitve subvencije za najemnino odloča Stanovanjski sklad s svojim aktom.
3. Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne službe
14. člen
Občani, ki nimajo zadosti sredstev za kritje stroškov bivanja v stanovanjski skupnosti, ki ni pridobila soglasja pristojnega ministrstva k ceni, lahko zaprosijo za denarno pomoč v skladu z določili tega pravilnika. Višina denarne pomoči glede na materialno zmožnost upravičenca in oseb, ki so po zakonu dolžne skrbeti za njegovo preživljanje, letno ne more biti višja od 2 kratnega zneska osnovnega zneska denarne pomoči, določenega v 6. členu tega odloka. Denarna pomoč se v skladu z odločbo mesečno nakazuje na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec neposredno stanovanjski skupnosti.
Občani, ki nujno potrebujejo socialno varstveno storitev institucionalnega varstva, pa ni možno takoj dobiti proste postelje v javnih socialno varstvenih zavodih ali pri koncesionarjih, lahko prav tako zaprosijo za denarno pomoč v skladu z določili tega pravilnika in se začasno nastanijo v druge oblike institucionalnega varstva, ki izvajajo bivanje domske in zdravstvene nege, ki se izvaja z dovoljenjem Ministrstva za zdravje RS.
Denarna pomoč se v skladu z odločbo dodeli kot razlika do polne cene bivanja glede na materialno zmožnost upravičenca in oseb, ki so po zakonu dolžne skrbeti za njegovo preživljanje in se mesečno nakazuje na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec neposredno izvajalcu.
4. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
15. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka pripada staršem otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica.
Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka pod pogoji iz prejšnjega odstavka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi. Pravico do denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 2 kratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka za eno odraslo osebo za tekoče leto za vsakega živorojenega otroka.
Po izteku 6 mesecev od dneva rojstva otroka upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem odloku.
O odobritvi denarne pomoči odloči pristojni organ z odločbo. Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca po dokončnosti odločbe.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI
16. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi in o njej odloča Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica.
17. člen
Postopek za uveljavitev denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca ali Centra za socialno delo na obrazcu Vloga za dodelitev denarne pomoči, ki se dobi na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica ali na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. V primeru uveljavljanja pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se postopek uvede na obrazcu Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
18. člen
V vlogi za enkratno denarno pomoč mora vlagatelj navesti:
– razlog za trenutno materialno stisko,
– za kakšen namen potrebuje pomoč,
– natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
Vlagatelj mora pisni vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih upravni organ potrebuje v postopku odločanja in so navedena kot priloge k vlogi.
19. člen
Strokovni delavci šole, vrtca, društva, organizacije zbirajo vloge zakonitih zastopnikov upravičencev za uveljavljanje denarnih pomoči, opredeljenih v 1. in 2. točki 11. člena (subvencija prehrane, šola v naravi, letovanje/zimovanje.) Vloge s prilogami ter mnenjem (samo zavodi) posredujejo oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica najkasneje v roku enega tedna od prejema vloge oziroma vsaj en mesec pred pričetkom letovanja/zimovanja.
Šola/vrtec/društvo/organizacija mora v roku 14 dni od zaključka letovanja/zimovanja mestni občini pisno potrditi udeležbo upravičencev na letovanju/zimovanju.
20. člen
Postopek za dodelitev denarne pomoči se izvaja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Višina denarne pomoči se, razen v primerih iz 12., 13., 14. in 15. člena tega odloka, določi po prostem preudarku ob upoštevanju materialnega, socialnega in zdravstvenega stanja upravičenca in njegovih družinskih članov.
V postopkih odločanja o dodelitvi denarne pomoči občinska uprava v posameznih primerih, razen če ni s tem odlokom drugače določeno, pridobi mnenje Centra za socialno delo Nova Gorica in (ali) šolske svetovalne službe. Za prejemnike denarnih pomoči pri Centru za socialno delo Nova Gorica zadošča odločba o denarni pomoči.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o socialnem varstvu, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
Denarne pomoči se lahko izplača na podlagi dokončne odločbe razen v primerih iz 10. člena tega odloka.
VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Pravilnik o denarnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 19/99 z dne 2. 12. 1999) in Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 142/04 in 14/06).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 007-12/2008
Nova Gorica, dne 29. januarja 2009
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.