Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

358. Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, stran 1121.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 23. seji dne 26. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje občinskih cest in urejanje in čiščenje javnih zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
Občinske ceste po tem odloku so:
– lokalne ceste,
– javne poti,
– javne poti za kolesarje,
– trgi,
– površine za pešce,
– ploščadi,
– podhodi,
– nadhodi,
– pasaže,
skupaj z opremo za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov.
3. člen
Javne zelene površine po tem odloku so:
– javni parki,
– javne zelenice,
– javni drevoredi ter posamezna drevesa na javnih površinah,
– »Pot spominov in tovarištva«,
– zelene površine v lasti MOL ob spomenikih,
– naravno vodno javno dobro MOL,
– javna otroška igrišča,
– javna športna igrišča,
– deli območij vrtičkov v lasti MOL, namenjeni javni rabi (zelenice, poti, otroška igrišča, parkirišča in drugo) in
– gozdovi s posebnim namenom v lasti MOL, skupaj z opremo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Javna služba se na območju MOL zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto. Program je osnova za pripravo proračuna MOL za izvajanje javne službe za naslednje leto.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca, poslati organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) poročilo o izvedbi Programa za preteklo leto.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA PAZPOREDITEV
5. člen
MOL z javno službo zagotavlja urejanje in čiščenje občinskih cest in javnih zelenih površin kot javno dobrino.
Storitve javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest so:
– čiščenje vtočnih odprtin in mrež na vtočnih jaških na občinskih cestah,
– ročno in strojno pometanje ter pranje občinskih cest,
– namestitev, vzdrževanje in zamenjava opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,
– pobiranje in odvažanje uličnih komunalnih odpadkov in drugih odpadkov iz občinskih cest.
Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površinah so:
– grabljenje listja pred začetkom vegetacije,
– gnojenje trat in rastlin (trajnic, grmovja in drevja),
– zračenje, sejanje, valjanje trat in podobno,
– košnja trave glede na kakovost trate,
– sajenje novega drevja,
– redno obrezovanje drevja,
– namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih dreves,
– odstranjevanje ter nadomeščanje prizadetega in poškodovanega drevja,
– sajenje novih grmovnic,
– jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja,
– obrezovanje striženih živih mej,
– zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev,
– urejanje in čiščenje poti in drugih utrjenih površin v lasti MOL,
– sajenje in obnavljanje nasadov z enoletnimi okrasnimi rastlinami in čebulnicami,
– postavljanje in vzdrževanje posod, lončnic in podobne opreme za saditev okrasnih rastlin na javnih površinah,
– sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejšnje alineje tega člena,
– vzdrževanje parkovne in druge opreme,
– redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov,
– postavljanje, vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,
– druga podobna opravila.
Storitev javne službe na javnih športnih igriščih obsega vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov.
S storitvami iz tega člena se zagotavlja urejen in lep videz občinskih cest in javnih zelenih površin.
6. člen
Pogoji, obseg in način izvajanja storitev javne službe iz prejšnjega člena tega odloka se določijo s pravilnikom.
Pogoji, obseg in način izvajanja storitev javne službe iz prejšnjega člena tega odloka se določijo v sodelovanju s pristojnim organom in skladno z razvojnim načrtom in letnim programom, ki ga potrdi Svet za javni prostor. Način izvajanja javne službe podrobno ureja pravilnik.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
7. člen
Pogoji za zagotavljanje čistega, urejenega in lepega videza občinskih cest in javnih zelenih površin so:
– občinske ceste, skupaj z opremo za odlaganje komunalnih odpadkov,
– javne zelene površine z opremo,
– oprema, naprave, vozila in stroji za urejanje in čiščenje občinskih cest in javnih zelenih površin,
– oprema, naprave, vozila in stroji za postavitev in vzdrževanje posebnega režima ureditve in opreme gozdov s posebnim namenom in za gospodarjenje z njimi,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe izvajalec:
1. ureja in čisti občinske ceste (ročno, strojno, pranje in podobno),
2. vzdržuje opremo za odlaganje komunalnih odpadkov na občinskih cestah,
3. nabavlja potrebno opremo in material za izvajanje javne službe na občinskih cestah,
4. nabavlja in vzdržuje vozila in stroje za opravljanje storitev javne službe na občinskih cestah,
5. pregleduje stanje občinskih cest na terenu in opremo na njih,
6. vodi evidenco – kataster o lokacijah, številu in vrsti opreme ter vrsti storitev na občinskih cestah,
7. ureja in čisti javne zelene površine z vegetacijo, objekti, napravami in potmi,
8. nabavlja trajno in letno vegetacijo,
9. zamenjuje bolna, nevarna in posušena drevesa,
10. zamenjuje posušeno grmovje in žive meje,
11. nabavlja in vzdržuje stroje, naprave in vozila za opravljanje storitev javne službe,
12. nadzira stanje javnih zelenih površin na terenu,
13. vzdržuje ureditve in opremo gozdov s posebnim namenom,
14. izvaja gospodarjenje v gozdovih s posebnim namenom v lasti MOL,
15. vzpostavi in vodi evidenco – kataster javnih zelenih površin po vrstah:
a) javni parki, javne zelenice, »Pot spominov in tovarištva«, zelene površine ob spomenikih v lasti MOL, javni drevoredi, posamezna drevesa na javnih površinah, posamezne zasaditve okrasnih rastlin v opremi, naravno vodno javno dobro MOL o:
– lokaciji in velikosti,
– objektih in napravah, njihovem številu in vrsti na teh površinah,
– dolžini in širini poti in drugih podobnih površin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in podobno),
– lokaciji, vrsti, številu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, grmovja in živih mej,
– lokaciji, velikosti lokacije, vrsti in številu enoletnih okrasnih rastlin in čebulnic,
b) javna otroška igrišča o:
– lokaciji in velikosti,
– objektih in napravah, njihovem številu, vrsti in starosti,
– lokaciji, vrsti, številu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, grmovja in živih mej,
– lokaciji, velikosti lokacije, vrsti in številu enoletnih okrasnih rastlin in čebulnic,
– dolžini in širini poti in drugih podobnih površin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in podobno),
c) gozdovi s posebnim namenom o:
– lastništvu, lokaciji in velikosti,
– ureditvi, vrsti in lokaciji opreme,
16. izvaja druge obveznosti iz tega odloka.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
9. člen
Uporabniki občinskih cest so občani in vsi drugi, ki uporabljajo občinske ceste za promet na območju MOL.
Uporabniki javnih zelenih površin na območju MOL so občani in vsi drugi, ki jih uporabljajo za rekreacijo, sprehode, počitek, igranje, sprostitev in podobno.
10. člen
Na občinski cesti je prepovedano:
– odmetavati vse vrste odpadkov,
– odlagati vse vrste odpadkov,
– mešati beton in izvajati druga podobna dela,
– pometati in stresati odpadke, pesek in druge snovi v odtočne jaške za padavinsko odpadno vodo,
– zlivati odpadne tekočine v odtočne jaške za padavinsko odpadno vodo,
– lepiti plakate in obvestila po objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture, kot so mostovi, podhodi, tekoče stopnice, fontane, klopi, stojala za kolesa, cvetlični lonci, količki, oprema za odlaganje komunalnih odpadkov in podobno,
– uničevati opremo in naprave za odlaganje komunalnih odpadkov.
11. člen
Na javnih zelenih površinah je prepovedano:
– odmetavati vse vrste odpadkov,
– sekati, lomiti, trgati ali kako drugače poškodovati drevje in njegove dele (krošnje, debla, korenine), grmovje, žive meje in ostalo vegetacijo,
– poškodovati opremo in naprave gospodarske javne infrastrukture,
– puliti drevesa, grmovje, živo mejo, okrasne rastline in čebulnice,
– voditi pse brez povodca,
– voditi pse, kjer je znak za prepoved,
– kopanje psov v fontanah,
– ustavljati, parkirati ali se voziti z vozili, delovnimi stroji, motornimi kolesi in kolesi, razen izjemoma za potrebe vzdrževanja teh površin,
– lepiti plakate na drevesa ter na objekte in na naprave,
– poškodovati drevesne korenine ob izvajanju del v območju drevesnih korenin, v obsegu, ki bi zmanjšal vitalnost drevesa,
– obešati ali pritrjevati na drevesa kable, žice, antene, reklamne napise, ptičje hišice in podobno, razen zaradi okrasitve, za katero izda dovoljenje pristojni organ, pri čemer pritrjeni predmeti ne smejo posegati v drevesna tkiva, jih kakorkoli poškodovati ali omejevati njihovo rast,
– začasno ali trajno odlagati ali skladiščiti gradbene ali druge materiale, odpadke in predmete v bližini dreves (ob deblih, pod krošnjami, med drevesi v drevoredu in podobno).
12. člen
V gozdovih s posebnim namenom je prepovedano:
– spreminjati pogoje rastišča z odstranjevanjem zemlje, odkrivanjem korenin, zasipavanjem debel, rastišča ali površine nad koreninami, z občasnim ali stalnim poplavljanjem rastišča, s spreminjanjem nivoja podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, z izpuščanjem škodljivih tekočin ali plinastih snovi na območju rastišča, z odlaganjem odpadkov in podobno,
– odnašati rastlinski opad iz gozda (steljarjenje),
– obsekavati, lomiti, zarezovati ali drugače nasilno uničevati ali poškodovati drevje in grmovje,
– nabirati, preganjati ter uničevati prosto živeče živali ter njihov življenjski prostor,
– loviti prosto živeče živali, razen lovnih vrst divjadi, na površinah, za katere so izdelani lovskogojitveni načrti,
– ogrožati ali spreminjati življenjske pogoje prosto živečih živali (na primer z odstranjevanjem ali spreminjanjem vegetacije, s spreminjanjem vodostaja, z vnašanjem alohtonih živalskih vrst, s približevanjem prostorom, kjer se prosto živeče živali zadržujejo, hranijo ter razmnožujejo in podobno),
– kuriti, razen na za to posebej določenih prostorih in zaradi zatiranja podlubnikov,
– voziti vozila na motorni pogon in voziti se s kolesi izven območij, dovoljenih za promet, razen za zagotavljanje gozdarske in kmetijske dejavnosti ter dela služb, ki zagotavljajo javni interes,
– uničevati ureditev, opremo in naprave gospodarske javne infrastrukture.
13. člen
Organizatorji javnih prireditev in javnih shodov morajo na občinski cesti vzdrževati čistočo na prireditvenih prostorih med prireditvijo ali shodom in jih po končani prireditvi ali shodu takoj očistiti, če pristojni organ ne določi drugega roka.
Če bi javna prireditev ali javni shod na občinski cesti ali javni zeleni površini lahko povzročila večje poškodbe na njih, mora organizator, pred izdajo dovoljenja plačati kavcijo za odpravo nastale škode.
14. člen
Investitor gradbenih del mora organizirati gradbišče na svoje stroške tako, da onemogoči širjenje prahu ter druge trdne in tekoče nesnage na občinsko cesto ali zasebne površine zaradi rušenja in izvajanja gradbenih del. Če pride do onesnaženja, mora investitor gradbenih občinsko cesto počistiti, sicer to delo opravi izvajalec na stroške investitorja gradbenih del.
Prevozniki raznega materiala in vozniki kmetijskih strojev in podobnih strojev ter naprav morajo imeti vozila za prevoz urejena tako, da je onemogočeno stresanje materiala, ki ga prevažajo, ter da se ne praši, ne širi smrad ali izceja tekočina iz vozil na občinsko cesto. Voznik, ki bi kljub temu onesnažil občinsko cesto, jo mora očistiti do stanja pred onesnaženjem.
15. člen
Naročniki raznih razsutih materialov morajo po nakladanju in razkladanju takoj odstraniti in očistiti vse ostanke materialov iz občinske ceste ali javne zelene površine, sicer to opravi izvajalec na stroške naročnika.
16. člen
Lastniki zemljišč morajo svoja zemljišča vzdrževati tako, da ne kazijo lepega videza okolice in se iz njih ne širijo odpadki, trava, veje in drugo na občinsko cesto ali javno zeleno površino in ne ovirajo rabe teh površin ter javne in prometne varnosti.
17. člen
V ožjem mestnem središču (med Tivolsko cesto, Trgom Osvobodilne fronte, Masarykovo cesto, Šmartinsko cesto, Njegoševo cesto, zveznico med Njegoševo cesto in Roško cesto, cesto Za Gradom, Karlovško cesto, Zoisovo cesto, Aškerčevo cesto in Trgom mladinskih delovnih brigad do Tivolske ceste), v strnjenih stanovanjskih naseljih, razen na registriranih kmetijskih gospodarstvih in v večstanovanjskih hišah je dovoljeno imeti le hišne živali.
18. člen
Skrbnik psa in konja mora imeti pri sebi vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov, ki jih mora takoj odstraniti v primeru onesnaženja občinske ceste ali javne zelene površine.
19. člen
Izvajalec gradbenih in vzdrževalnih del mora pri izvajanju del ob javnih zelenih površinah zagotoviti, da ne pride do poškodb javnih zelenih površin.
Pred pričetkom del iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec gradbenih del pri izvajalcu pridobiti soglasje s pogoji za izvedbo del ter izvajalca o pričetku del pisno obvestiti.
Izvajalec gradbenih del mora po zaključku del na svoje stroške vzpostaviti javne zelene površine v prvotno stanje tako, da vsa dela opravi pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca gradbenih del.
V primeru nastalih poškodb na javni zeleni površini pri izvajanju del člena je izvajalec gradbenih del dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške popravila poškodb.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
20. člen
Javna služba se financira:
– iz proračuna MOL in
– iz drugih virov.
MOL zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna na podlagi plana dela, ki mora upoštevati vse predpisane standarde in normative.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
21. člen
Objekti gospodarske javne infrastrukture javne službe so:
– občinske ceste,
– oprema za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,
– javne zelene površine, razen gozdov s posebnim namenom v zasebni lasti,
– oprema javnih zelenih površin, vključno z opremo gozdov s posebnim namenom v zasebni lasti.
Objekti gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena so last MOL.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
22. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4. in 8. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija za prekršek, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec – pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
24. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori dejanja iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – pravna oseba, ki stori dejanja iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje 10. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, ki stori dejanje iz prve, alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, ki stori dejanja iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje 10. člena tega odloka.
25. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori dejanja iz prve, devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – pravna oseba, ki stori dejanja iz prve, devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz prve, devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, ki stori dejanja iz sedme, devete, desete, enajste in dvanajste alineje 11. člena tega odloka.
Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, ki stori dejanja iz prve, druge, četrte, pete in šeste alineje 11. člena tega odloka.
26. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori dejanja iz prve, tretje in osme alineje 12. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – pravna oseba, ki stori dejanja iz prve, tretje in osme alineje 12. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz prve, tretje in osme alineje 12. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, ki stori dejanja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme alineje 12. člena tega odloka.
27. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator javnih prireditev in javnih shodov – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator javnih prireditev in javnih shodov – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator javnih prireditev in javnih shodov – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
28. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek investitor gradbenih del – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek investitor gradbenih del – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek investitor gradbenih del in shodov – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
29. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek naročnik razsutih materialov – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek naročnik razsutih materialov – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek naročnik razsutih materialov – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek naročnik razsutih materialov – posameznik, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
30. člen
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek lastnik zemljišča – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek lastnik zemljišča – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik zemljišča – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik zemljišča – posameznik, ki ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.
31. člen
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka.
32. člen
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka.
33. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka.
X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Mestni svet MOL mora sprejeti v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pravilnik iz 6. člena tega odloka.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o vzdrževanju čistoče (Uradni list SRS, št. 39/87 in 23/88), Odlok o zelenih površinah v naseljih na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 6/83, 18/85, 7/87, 23/88 in 2/90 ter Uradni list RS, št. 2/92) za območje MOL, Odlok o reji, registraciji, cepljenju in označevanju psov ter obveznosti pri vzdrževanju čistoče javnih površin (Uradni list RS, št. 51/92) ter Sklep o ravnanju s presežki plodne zemlje (Uradni list SRS, št. 20/83).
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2008-11
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.