Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1), stran 1116.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 24. seji dne 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Jesenice sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) (Uradni list RS, št. 60/01, v nadaljevanju: UN).
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V območje urejanja J2/R1 so vključena zemljišča s parc. št.: 697/1, 792/36, 700, 701, 702, 699, 705/7, 707, 717/4, 716, 717/5, 717/8, 757/4, 718, 717/2, 708, 716, 715, 720/4, 720/3, 720/2, 717/6, 793, 791 (del), 794/1, 2643/2, 720/1, 719, 717/1, 717/7, 730, 714/5, 714/3, 714/4, 709, 710, 711, 712, 721, 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 729/1, 729/2, vse k.o. Jesenice in 792/54, k.o. Podmežakla.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA POSEGA V PROSTOR
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se v tretji alineji črta besedilo »adaptacija« in »v okviru obstoječih gabaritov«
Za tretjo alinejo se doda nova alinea:
»– Možne so dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti in novogradnje«.
V četrti alineji se izraz »prenova« nadomesti z »rekonstrukcija«.
Črta se peta alinea v celoti.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
V 7. členu se doda tretja alineja, ki se glasi:
»– gradbena meja (GM) je linija do katere lahko sega objekt, ne sme pa je presegati. (lahko pa je od nje odmaknjen v notranjost)«.
5. člen
V 8. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
6. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»V obravnavanem območju so skladno z grafičnim delom določena naslednja območja:
– območje obstoječih stanovanjskih objektov na severnem delu območja (med Ulico heroja Verdnika in zahodno od objekta kegljišča) in na SZ delu območja (južno od Ulice heroja Verdnika do parkirišč severno od športne hale),
– območje obstoječe športne hale in spremljajočih površin,
– območje obstoječega objekta kegljišča,
– območje drugih športnih površin«.
7. člen
V 9. členu se v celoti črta 3. točka, ki se nadomesti z besedilom:
»Gabariti prizidav k obstoječi hali znašajo:
– prizidava na S strani: 10.60 x 86.30 m, novo stopnišče: 10.30 x 19.00 m,
– prizidava na Z strani: 44.50 x 66.30 m + 12.05 x 22.70 m,
– prizidava na V strani: 15.80 x 75.25 m,
– klet: 76.60 x 100.80 + 30.75 x 43.20 m + 65.45 x 138.10 + 23.40 x 33.00 m.
Izven gabaritov je možna izvedba uvoznih ramp in požarnih stopnic. Pri gabaritih je možno odstopanje 10% navzgor, gabariti pa so lahko tudi manjši. V posameznih etažah se gabariti prizidkov lahko razlikujejo, ne smejo pa presegati max. dovoljenih gabaritov (+/- 10%)«.
V 9. členu se v celoti črta 6. točka, ki se nadomesti z besedilom:
»Ob rekonstrukciji obstoječega objekta naj se v čim večji meri ohranjajo obstoječi elementi, ki dajejo stavbi značilen videz, prizidki so lahko oblikovani z modernimi materiali, lahko tudi kot kontrast obstoječemu objektu«.
V 9. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi: »Možne so tudi rušitve manjših delov obstoječega objekta, ki se ga nato nadomesti znotraj novih prizidav«.
8. člen
V 10. členu se črta besedilo drugega stavka 1. točke in se nadomesti z besedilom: »Objekt lahko sega do gradbene meje«.
V 10. členu se v celoti črta 2. točka, ki se nadomesti z besedilom:
»Objekt je možno nadzidati in sicer do višine P+3N«.
V 10. členu se črta 4. točka v celoti.
V 5. točki 10. člena se poleg naštetih dopustnih dejavnosti doda še besedilo: »nastanitvene enote«.
Vse točke se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
V 11. členu se spremeni naslovno besedilo, tako, da se črta besedilo
»v primeru spremembe namembnosti«.
Na koncu 1. točke 11. člena se doda besedilo
»ter območje J od Ulice heroja Verdnika do parkirišča na SV delu območja«.
Črta se besedilo 2. točke 11. člena v celoti, in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Za obstoječe objekte so možne rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in vzdrževalna dela za stanovanjsko dejavnost oziroma za obstoječe dejavnosti. Na prostih stavbnih zemljiščih so možne novogradnje. Možne so tudi spremembe namembnosti obstoječih objektov v stanovanja ter dopustne dejavnosti«.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»V območju so dopustna stanovanja in spremljajoče dejavnosti, kot so trgovina lokalne oskrbe, gostinstvo, turizem in storitvene dejavnosti. Objekt na zemljiščih s parc. št. 714/3, 714/4, 714/5, 714/6, k.o. Jesenice se predvidi za rušenje, do takrat so na njem možna le redna vzdrževalna dela«.
10. člen
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za premostitev višinskih razlik je možno ob športnih igriščih izvesti tudi oporne zidove, ki naj se jih ozeleni«.
V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
11. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »dostop do športnega parka je tudi z Medvedove ulice, ki omogoča dostop do dvorane z južne strani« nadomesti z besedilom:
»Dostop do športnega parka je tudi s ceste, ki poteka vzdolž nogometnega igrišča, ki omogoča dostop do dvorane z južne strani«.
Ostalo besedilo 11. člena ostane nespremenjeno.
12. člen
Črta se besedilo 14. člena v celoti in se nadomesti z besedilom:
»Površine za mirujoči promet so urejene:
– Na severni strani, ob vstopu v športni park. Parkirišče je urejeno z enosmernim potekom smeri vožnje. Velikost posameznega parkirnega mesta je 2.50 x 5.00 m. Možna je tudi drugačna prometna ureditev parkirišča in lokacija priključka na Ulico heroja Verdnika na podlagi idejnega projekta.
– Nad športno dvorano, ob južni strani športnega parka (pod avtocesto Hrušica – Vrba); dostop in izstop s parkirišča potekata dvosmerno po cesti, ki poteka vzdolž nogometnega igrišča.
– Parkirna mesta so urejena tudi ob obstoječih teniških igriščih.
– Individualni objekti v športnem parku imajo za svoje potrebe urejena parkirišča na lastnih parcelah.
– V primeru spremembe namembnosti stanovanjskih objektov v osrednjem delu športnega parka se na prostih površinah stanovanjskega območja zagotavlja pretežni del potrebnih parkirnih površin.
– Ob večjih športnih in drugih prireditvah je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta za osebne avtomobile izven športnega parka (druga javna parkirišča na Jesenicah). Parkirna mesta znotraj ureditvenega območja pa naj bodo namenjena za avtobuse (organiziran prevoz obiskovalcev).
– V primeru izvedbe pomožnega nogometnega igrišča, le-ta lahko služi v času večjih športnih in drugih prireditev tudi za začasno parkirišče.
– Nova parkirna mesta so predvidena tudi v vkopani kleti, ki pa ni pogoj za prizidavo športne dvorane«.
VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE
13. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek ki se glasi:
»Ob odstranitvi objekta Ledarne je potrebno ohraniti vodno zajetje in zagotoviti dostop do vodnjaka. Obstoječe vodovodno omrežje se obnovi s cevmi iz duktilne litine«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
V 19. členu se besedilo prvega odstavka črta v celoti in se nadomesti z besedilom:
»Na tem območju javna kanalizacija še ni zgrajena. Upošteva se projekt št. K-316/06 (Izgradnja javne kanalizacije in vodovoda Podmežakla), ki ga je izdelala Antonija Rotar s.p., Projektiranje hidrotehničnih objektov, Zlatek 45, Ljubljana, v oktobru 2006. Kolikor projektirano kanalizacijsko omrežje še ne bo zgrajeno se za odvajanje fekalnih odplak iz športne hale ob rekonstrukciji in prizidavi, predvidi postavitev male čistilne naprave, ki mora biti locirana znotraj območja UN. Izcedne vode iz male ČN pa naj se neškodljivo odvajajo«.
15. člen
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek:
»Predvidi se zamenjava prostozračnega omrežja s podzemnim in posodobitev transformatorske postaje skladno z »Elaboratom razvodja SN omrežja na področju RTP 110/20 kV Jesenice in nove RTP 110/20 kV Moste«, ki ga je izdelal Elektro Gorenjska, d.d.«.
16. člen
Na koncu 21. člena se doda nov tretji odstavek:
»Možna je tudi oskrba objekta športne dvorane s trigeneracijo«.
17. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku črtata besedi »lokacijskega in«.
V 22. členu se v tretjem odstavku izraz »lokacijske dokumentacije« nadomesti s »projektne dokumentacije«.
V 22. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Obstoječe KKS zračno omrežje naj se zamenja z vkopanim kabelskim razvodom.«
18. člen
V 24. členu se prvi odstavek črta v celoti in se nadomesti z besedilom:
»Upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07) in ostale predpise s področja varovanja pred požarom«.
V 24. členu se za doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za objekte, za katere je potrebno izdelati študije požarne varnosti, je potrebno pred vlogo za gradbeno dovoljenje pridobiti tudi požarno soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje, Ljubljana«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
26. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom:
»Najbolj učinkovito je celovito urejanje športnega parka, UN pa se lahko izvaja tudi etapno. Etapno izvajanje UN ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter izgled in delovanje celotnega športnega parka.
Možna je fazna izvedba rekonstrukcije in prizidave hale. Faze se lahko izvajajo neodvisno ena od druge. Faze, ki niso odvisne od drugih, se lahko izvajajo v poljubnem zaporedju. Ureditev zunanjih površin (igrišč) se lahko izvaja ločeno od rekonstrukcije in prizidave hale.
Prenova objekta kegljišča, preureditev teniških igrišč, posegi na obstoječih stanovanjskih objektih ter ureditev prometnih in zelenih površin so neodvisne od rekonstrukcije in prizidave športne hale«.
20. člen
V celoti se črta 27. člen.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
22. člen
Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in na Upravni enoti Jesenice.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2007
Jesenice, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.