Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

354. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009, stran 1113.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. seji dne 3. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov           v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    13.684.171
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.735.749
70   DAVČNI PRIHODKI               8.920.360
    700 Davki na dohodek in dobiček       7.895.160
    703 Davki na premoženje            593.700
    704 Domači davki na blago in storitve     431.500
71   NEDAVČNI PRIHODKI               815.389
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     150.000
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            17.000
    712 Denarne kazni               36.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in        22.500
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          589.889
72   KAPITALSKI PRIHODKI              766.549
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       496.549
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemlj. in       270.000
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                18.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov     18.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI             3.128.373
    740 Transferni prihodki iz drugih      1.149.871
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz dražavn.        1.987.502
    proračuna iz sredstev pror. EU
78   PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE        35.500
    787 Prejeta sred. od drugih evropskih     35.500
    institucij
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      16.034.689
40   TEKOČI ODHODKI               3.110.816
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     760.080
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    125.062
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.049.674
    403 Plačila domačih obresti          156.000
    409 Rezerve                  20.000
41   TEKOČI TRANFERI               5.018.109
    410 Subvencije                390.963
    411 Transferi posameznikom in        2.155.000
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           604.549
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.867.597
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            7.145.428
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   7.145.428
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            760.336
    431 Investicijski transferi pravnim      77.597
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          682.739
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. –    –2.350.518
    II.)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DEL.
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih
    osebah javnega prava, ki imajo premož.       0
    v svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
    V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)           2.200.000
50   ZADOLŽEVANJE                2.200.000
    500 Domače zadolževanje           2.200.000
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          520.000
55   ODPLAČILA DOLGA                520.000
    550 Odplačila domačega dolga         520.000
    IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.    –670.518
    + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      1.680.000
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-   2.350.518
    IX)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    670.518
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          670.518
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,
– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– lastna sredstva KS Sinji vrh – Fundacija za šport,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– drugi prihodki, ki jih določi župan.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 15.000 €.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina za izvrševanje proračuna leta 2009 lahko zadolži do višine 2.200.000 EUR.
Občina ne bo izdajala poroštev.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-440/2008
Črnomelj, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.