Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

353. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci, stran 1113.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 9. in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 19. redni seji dne 4. 2. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine Črenšovci, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša neto 100 EUR. Poleg denarne pomoči prejme vsak novorojenec še knjigo – monografijo o Občini Črenšovci.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Črenšovci s sklepom.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Črenšovci.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije ter imata stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
5. člen
Pravico do pomoči upravičenec uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri občinski upravi Občine Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Rok za vložitev pisne vloge je šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca,
– davčno številko upravičenca.
7. člen
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca v 8 dneh po sklenitvi sporazuma o enkratni denarni pomoči za novorojenca, ki ga skleneta upravičenec in Občina Črenšovci. Sporazum s strani občine podpiše župan.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa za vse novorojence, rojene od 1. januarja 2009 dalje. Za rojene od 1. januarja 2009 do uveljavitve tega pravilnika začne teči rok iz 5. člena z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Št. OS-115/19-09
Črenšovci, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.