Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

352. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009, stran 1111.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 19. seji dne 4. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             v €
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina            Proračun leta
   kontov/Konto/Podkonto               2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3,133.263,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70  DAVČNI PRIHODKI              2,236.581,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      2,103.356,00
   703 Davki na premoženje           99.494,00
   704 Domači davki na blago in storitve    33.731,00
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI              160.357,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki      10.400,00
   od premoženja
   711 Takse in pristojbine           1.000,00
   712 Globe in druge denarne kazni       1.435,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         147.522,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI              7.000,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč       7.000,00
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI             729.325,00
   740 Transferni prihodki iz drugih      729.325,00
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3,187.229,00
40  TEKOČI ODHODKI               905.367,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    217.820,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    36.267,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      619.663,00
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                 31.617,00
41  TEKOČI TRANSFERI              959.713,00
   410 Subvencije                20.000,00
   411 Transferi posameznikom         553.126,00
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   61.512,00
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      325.075,00
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1,204.549,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1,204.549,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           117.600,00
   430 Investicijski transferi         117.600,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –53.966,00
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           –53.966,00
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    53.966,00
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo         53.966,00
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci ali oglasni deski.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2009 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se uporabijo sredstva, ki so ostala neporabljena na podračunu Občine Črenšovci na dan 31. 12. 2008 v višini 53.966,00 €.
8. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2009 zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem Občinskega sveta Občine Črenšovci.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-114/19-09
Črenšovci, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.