Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

338. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, stran 909.

Na podlagi 10. ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270, z dne 21. 10. 2003, str. 1–69), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 674/2008 z dne 16. julija 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003, Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 in o določitvi zgornjih proračunskih mej za 2008 za delno ali neobvezno izvajanje sheme enotnega plačila in letne finančne pomoči za shemo enotnega plačila na površino iz Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 189 z dne 17. 7. 2008, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141, z dne 30. 4. 2004, str. 18–58), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 319/2008 z dne 7. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, ter Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 95 z dne 8. 4. 2008, str. 63), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74) in
– Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z dne 6. 6. 2008, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 479/2008/ES).
(2) Izpolnjevanje zahtev, določenih v prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti.
2. člen
(pristojni organ)
Za preverjanje izvajanja navzkrižne skladnosti je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so vsi vlagatelji zahtevkov za:
– uveljavljanje neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu in so navedena v Prilogi I Uredbe 1782/2003/ES;
– uveljavljanje plačil za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013;
– uveljavljanje podpore iz predpisa, ki ureja podporo za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu.
(2) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so tudi prejemniki podpore iz 11., 12. in 98. člena Uredbe 479/2008/ES, v obdobju, določenem v 20. in 103. členu Uredbe 479/2008/ES.
4. člen
(predpisane zahteve ravnanja)
Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali, ki so določene na Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1 te uredbe.
5. člen
(dobri kmetijski in okoljski pogoji)
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu, ki so določene v Standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje iz Priloge 2 te uredbe.
6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Prilog 1 in 2 te uredbe izvaja Agencija ob obveznem upoštevanju analize tveganja pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe na način, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, ki jih posredujejo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Prilog 1 in 2 te uredbe.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Prilog 1 in 2 te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila, plačila za kmetijsko okoljske ukrepe in plačil za ukrepe iz 11., 12. in 98. člena Uredbe 479/2008/ES. Stopnja kršitve je določena z ocenami 5, 10, 20, 50 ali 100 za posamezno kršitev, pri čemer ocena 5 pomeni najnižjo in 100 najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe se zniža za en odstotek, če je vsota ocen znotraj enega standarda manjša ali enaka 99. Če je vsota ocen znotraj enega standarda enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe zniža za tri odstotke. V primeru kršitev v več standardih znotraj posameznih področij se za znižanje izplačil uporabi seštevek ocen v enem standardu, in sicer tistem, ki ima višji oziroma najvišji odstotek znižanja. Področja in standardi so določeni v Prilogah 1 in 2 te uredbe.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se skupno znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil, plačil za kmetijsko okoljske ukrepe in plačil za ukrepe iz 11., 12. in 98. člena Uredbe 479/2008/ES po vseh področjih in standardih izračuna po postopku iz 66. člena Uredbe 796/2004/ES.
(5) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se zavezancem, ki so v programskem investicijskem obdobju 2004–2006 v skladu s predpisom, ki ureja program razvoja podeželja, začeli z vlaganjem v izboljševanje določenega standarda, v času njihove dejanske investicije, oziroma do zaključka investicije po sklenjeni pogodbi, ocena kršitev za ta standard ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.
(6) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se pri ukrepu »mladi kmetje« in »posodabljanje kmetijskih gospodarstev« iz predpisa, ki ureja program razvoja podeželja za obdobje 2007 do 2013, za standard, v katerega zavezanci investirajo v triletnem investicijskem obdobju, ki izhaja iz poslovnega načrta, v času njihove dejanske investicije ocena kršitev ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.
7. člen
(opredelitev neskladnosti)
Za določitev neskladnosti dejanskega stanja z zahtevami te uredbe se uporabijo opredelitve iz 41. člena Uredbe 796/2004/ES.
8. člen
(ohranjanje trajnih travnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 239/2005 z dne 11. februarja 2005 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 42 z dne 12. 2. 2005, str. 3). Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za več kot deset odstotkov.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot osem odstotkov, se ukrepa v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 796/2004/ES.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 34/07, 66/07 in 45/08 – ZKme-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2009/5
Ljubljana, dne 5. februarja 2009
EVA 2008-2311-0170
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister