Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009

Kazalo

134. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, stran 312.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/03) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.
Območje arhiva pokriva območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Maribor, Pesnica, Ruše.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Arhiv opravlja v okviru javne službe naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi;
– pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
– evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;
– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
– izdajanje publikacij.«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012    Dejavnost arhivov,
C 18.130    Priprava za tisk in objavo,
C 18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
J 58.110    Izdajanje knjig,
J 58.140    Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190    Drugo založništvo,
J 62.030    Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane
        dejavnosti,
J 63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti,
J 63.120    Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin,
M 72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost v
        družboslovju in humanistiki,
M 74.200    Fotografska dejavnost,
N 82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011    Dejavnost knjižnic.«.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Svet zavoda sestavljajo trije člani, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, ter
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga iz svojih vrst izvolijo zaposleni v zavodu.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan oziroma izvoljen. Direktor mora obvestiti ministra o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
5. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a do 18.f člen, ki se glasijo:
»18.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovega pomočnika.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
18.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izide glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
18.c člen
Kandidata za člana sveta zavoda ima pravico predlagati najmanj deset odstotkov zaposlenih.
Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in druge podatke v skladu s sklepom iz tretjega odstavka 18.a člena tega sklepa.
18.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
18.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Glasovnica je neveljavna tudi, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
18.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se o izboru odloči z žrebom.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in poročilo o izidih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Naloge sveta arhiva so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja arhiva,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje arhiva,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– potrjuje letno poročilo arhiva,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje o imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.«.
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Strokovni svet sestavljajo trije člani, in sicer:
– enega člana izvolijo zaposleni iz svojih vrst,
– enega člana imenuje Arhivsko društvo Slovenije,
– enega člana imenuje Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
Za postopek volitev predstavnika zaposlenih v strokovni svet se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet zavoda.
Direktor mora pozvati Arhivsko društvo Slovenije in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, da imenujeta člana strokovnega sveta, najmanj 90 dni pred potekom mandata strokovnega sveta.
Člani strokovnega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani strokovnega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta in strokovnega sveta iz svojih vrst izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Če predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja, strokovni svet pa najstarejši član.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.«.
10. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Člana sveta zavoda iz prejšnjega člena razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Predstavniku delavcev v svetu zavoda in v strokovnem svetu zavoda mandat predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata sveta oziroma strokovnega sveta, se izvedejo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta oziroma strokovnega sveta. Svet razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
Ostalim članom strokovnega sveta mandat preneha na podlagi odstopa ali na podlagi odpoklica s strani tiste pravne osebe, ki je posameznega člana imenovala. Predlog za odpoklic lahko poda strokovni svet ali minister.«.
12. člen
Za 25. členom se doda novi 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda in strokovnem svetu se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
13. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Arhiv upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije:
stanovanje: Regentova ulica 2 v Mariboru, ID 3453 (19. del), parc. št. 2795/2 in 1826/20, površina: 23,27 m², vl. št. 2301/20, k. o. Tabor (šifra 659).«.
14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Arhiv pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člana sveta v skladu s tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
16. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-184/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-3511-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost