Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7573/08 , Stran 3120
stečajnega dolžnika MBM 77 d.o.o. v stečaju, z možnostjo zviševanja cen na naroku za odpiranje ponudb, in sicer za prodajo: – material za varjenje 1.821,00 EUR, – rezervni deli 705,60 EUR. Pogoji: – Javno zbiranje ponudb bo dne 23. 9. 2008 ob 10. uri, v prostorih stečajnega dolžnika na naslovu Šmartinska cesta 32, Ljubljana. – Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem zastopniku, ki se mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra in fizične osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javnem odpiranju ponudb predložiti pooblastilo za licitiranje. – Pred začetkom javnega odpiranja ponudb morajo zainteresirani ponudniki stečajni upraviteljici predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazujejo ali potrjujejo, da ne obstojajo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali pri notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljajo, da ne obstajajo okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. – Udeleženci morajo plačati varščino v višini 10% izklicne cene za blago, za katerega bo poslana ponudba in se vplača na poslovni račun stečajnega dolžnika št. 27000-0000084277 pri Factor banki d.d. Ljubljana, s pripisom »Varščina v zvezi z javnim zbiranjem ponudb« in predložiti dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na naroku za zbiranje ponudb. – Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje. – Na naroku za javno zbiranje ponudb imajo udeleženci, ki so poslali ponudbo in vplačali varščino, možnost zviševati ceno in izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno ceno. – V izklicni (prodajni) ceni ni vključen davek na dodano vrednost. – Uspeli ponudnik mora skleniti pisno pogodbo o nakupu blaga v roku 3 dni od dneva javnega odpiranja ponudb, kupnino pa v celoti plačati v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva sklenitve pisne pogodbe. – Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega odstopa od nakupa. – Blago se kupuje po načelu »videno – kupljeno« tako glede stvarnih kot pravnih napak. – Kupljeno blago se bo kupcu izročilo v last in posest po plačilu celotne kupnine. – Za vse informacije in dogovore glede ogleda premičnin in dokumentacije kličite na tel. 01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti