Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7385/08 , Stran 3120
1.) Prodaja stečajnega dolžnika TDR-Metalurgija d.d. – v stečaju, družba za proizvodnjo ferolegur, Tovarniška cesta 51, Ruše, kot pravne osebe, po najnižji prodajni ceni 15.000.000,00 EUR. 2.) V primeru, da ne bo prispela nobena ponudba za prodajo pravne osebe oziroma ponudbe ne bodo ustrezne: komplet peči M5 in M6 kot tehnološka celota z vso obstoječo opremo po zapisniku (št. postavk: 514), rezervni deli za peči po zapisniku (št. postavk: 356) skupaj s pripadajočimi zgradbami in zemljišči (parc. št. 111/1, 118, 119, 72/1, 71, 70/3, 76/3, 86) brez tehnologije za proizvodnjo na teh pečeh po najnižji prodajni ceni 6.000.000,00 EUR. Pogoji pisnega zbiranja ponudb: 1. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v roku 30 dni, računajoč od 9. 9. 2008, ko je bil objavljen oklic o prodaji v sredstvih javnega obveščanja, na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2000 Maribor, s pripisom »ponudba za odkup, opr. št. St 61/2008 – ne odpiraj«. 2. Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca, naslov in ponujeni znesek. Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba. K ponudbi je potrebno predložiti: fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. 3. Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% od predlagane najnižje cene na račun prodajalca. Varščina se uspešnemu ponudniku po odbitju stroškov šteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa se brez obresti vrne v treh dneh po zaključku postopka odpiranja ponudb. Transakcijski račun stečajnega dolžnika: 25100-9704110242, Probanka d.d. 4. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pisne pogodbe, ali v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe in jo zavarovati z bančno garancijo v roku 15 dni po sklenitvi pisne pogodbe. 5. Če kupec v napovedanih rokih ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine ali ne predloži bančne garancije, velja, da je kupec odstopil od pogodbe in prodajalec varščino zadrži. 6. Vse davke v zvezi s prodajo premoženja plača kupec, prav tako stroške sestave kupoprodajne pogodbe in druge morebitne stroške. 7. Prenos lastninske pravice na kupca se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupec ne more prevzeti pravne osebe, dokler nima poravnanih morebitnih obveznosti do stečajnega dolžnika iz drugih naslovov. 8. Premoženje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Morebitna odstopanja od zemljiškoknjižnih oziroma katastrskih izmer ne povzročijo spremembe cene. 9. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe z najboljšim ponudnikom. Za morebitna dodatna pojasnila in ogled premoženja lahko pokličete predstavnike stečajnega dolžnika, tel. 00386/02/661-10-81 ali GSM 041/749-679 in 040/878-749 ali sporočite na elektronski naslov: dusan.marin@tdr-metalurgija.si, vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti