Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 267-32/2008-02/07 Ob-7505/08 , Stran 3119
I. Predmet prodaje Naslednja zasedena neprofitna stanovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Lastnik: javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. III. Ponujena cena: izklicne cene za navedene nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, so določene na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. IV. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na TRR naročnika, rok plačila je 30 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. V. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od navedene ponujene cene na TRR naročnika št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končanem postopku javne ponudbe. VII. Drugi pogoji: – Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno najemnino; – Najemniki imajo na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 57/08) pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če tudi ti ne izkoristijo predkupne pravice ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati; – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene; – Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 15 dni od roka za predložitev ponudb; – Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 30 dni šteto od dneva prejema pisnega obvestila o izidu postopka javne ponudbe, v nasprotnem se šteje da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od nakupa; – Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži; – Kupec nosi stroške davka na promet z nepremičninami in polovico stroškov overitve pogodbe, prodajalec pa nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo, če ta še ni bil izveden; – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Mašo Ferlinc, tel. 02/250-63-31. IX. Predložitev ponudb: rok za predložitev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti do 19. 9. 2008. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za nakup stanovanj«. X. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 9. 2008 ob 10. uri, na naslovu: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti