Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7608/08 , Stran 3118
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: a) Lokacija v k.o. Škofja vas Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni s parc. št. 1186/5 – travnik v izmeri 886 m2 in parc. št. 1186/7 – travnik v izmeri 895 m2, obe vpisani v vl. št. 1321, k.o. Škofja vas. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87 – proj. št. 14/85 RC Planiranje ter Uradni list RS, št. 85/99) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.781 m2 178.100,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. b) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 1327 – igrišče v izmeri 3.529 m2, vpisano v vl. št. 1520 k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1366/3 – zelenica v izmeri 997 m2, parc. št. 1330 – igrišče v izmeri 880 m2, obe vpisani v vl. št. 778, k.o. Spodnja Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83, Uradni list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno rekreacijski objekti in sejemski program. Izklicna cena zemljišča znaša 100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.406 m2 540.600,00 EUR. V ceno ni vštet davek po predpisani stopnji, ki ga plača kupec. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 22. 9. 2008 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika, – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-7000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 7 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ustavi. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 22. 9. 2008 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, tel. 03/426-56-20 in 03/426-56-04.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti