Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7481/08 , Stran 3113
I. Opis predmeta najema: Občina Bled oddaja v najem gostišče Jurček na Homu. Nepremičnina, ki se daje v najem, v naravi obsega 2106 m2 (101 m2 poslovna stavba-gostišče; 12 m2 gospodarsko poslopje, 24 m2 gospodarsko poslopje, 25 m2 gospodarsko poslopje, 1944 m2 dvorišče). Nepremičnino bo izbran najemnik lahko prevzel v najem predvidoma z dnem 1. 10. 2008. Najemna pogodba se bo sklepala za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe. II. Zakonska podlaga za razpolaganje: oddaja v najem se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). III. Pogoji sodelovanja Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika bo upoštevala le tiste ponudbe, ki bodo izpolnili vse pogoje javnega razpisa. Da bo ponudba štela za popolno mora ponudnik predložiti: a) Obrazec ponudbe – izpolnjen, požigosan in podpisan s priloženim dokazilom o registraciji. b) Program rabe gostišča. c) Osnutek pogodbe – izpolnjen, parfiran (vse strani). d) Potrdilo o plačilu varščine. IV. Rok za oddajo ponudbe Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do dne 25. septembra 2008 do 12. ure, na naslov Občine Bled pod oznako »javno zbiranje ponudb za najem gostišča – ne odpiraj-ponudba«. Nepravočasne ponudbe se bodo vrnile ponudnikom neodprte. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 30. oktober 2008. V. Merili za izbor Merili za izbor najugodnejšega ponudnika sta: – ponujena neto mesečna najemnina za gostišče (brez DDV) – 60%; – ustreznost programa rabe gostišča – 40%. Podrobneje sta merili razdelani v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk. V primeru istega števila točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo mesečno najemnino. VI. Plačilo varščine Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 3.000 €, ki se vplača na TRR proračuna št.: 01203-0100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419963 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina upoštevana kot varščina najemnega razmerja. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. VII. Odpiranje ponudb in obvestitev ponudnikov: odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne: 26. 9. 2008 ob 11. uri, v prostorih Občine Bled. Pravočasno prispele ponudbe bo komisija pregledala in ocenila skladno z razpisanimi merili. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Z namenom doseganja ugodnejše ponudbe so možna tudi pogajanja. VIII. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi z oddajo v najem na elektronsko pošto: aleksandra.zumer@bled.si. IX. Razno Občina si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot najemodajalec skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti