Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 154 Ob-7467/08 , Stran 3112
Občina Šenčur želi, da se na zemljišču parc. št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik v izmeri 34.694 m2, zgradijo objekti, ki so sprejemljivi za to območje in ki bodo občini zagotavljali nadaljnji gospodarski razvoj. Občina Šenčur prodaja svoj solastni del zemljišča v obsegu 20727/34694, to je 20.727 m2. Solastniki tega zemljišča so tudi dediči pok. Franca Rabiča v obsegu 10647/34694 in dva druga solastnika obsegu 3320/34694. Po posebnem dogovoru istočasno svoj solastni del zemljišča v obsegu 10647/34694 v izmeri 10.647 m2, prodajajo tudi dediči po pokojnem Francu Rabiču. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča, predstavlja zemljišče »M – mešano območje«, po podrobni namenski rabi pa »O – območje za oskrbne dejavnosti«. Pogoji razpisa: 1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj. 2. Predmet prodaje: solastni del zemljišča, ki je v lasti Občine Šenčur in to 20727/34694 parcele št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik v obsegu 20.727 m2. 3. Planska namembnost navedenih zemljišč je razvidna iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-4765/08, ki je na vpogled pri občinskem organu. Zemljišče leži v območju desno od ceste Kranj – Brnik, med avtocesto in dovozno cesto na AC. Natančna lega zemljišč je razvidna iz mapne kopije, ki je na vpogled pri občinskem organu. Na pisno zahtevo ponudnika bo občinski organ ponudniku posredoval kopijo potrdila o namenski rabi zemljišča in mapno kopijo. 4. Izhodiščna cena: izhodiščna prodajna cena zemljišča je neto 194,50 EUR/m2. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost. Zemljišče ni komunalno opremljeno. Kupec bo za komunalno opremljenost moral skleniti posebno pogodbo. 5. Nepremičnina se proda v celoti solastnega deleža. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno. 6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti, kar znaša po velikosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur, št. 01317-0100006973, ter obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic Deteljica. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru ponudnikov. 7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, – ponujeno ceno – ki ne more biti nižja od izhodiščne cene določene s cenitvijo, – dokazilo o plačani kavciji. 8. Ponudnik je vezan na dano ponudbo do prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. 9. Ponudnikov za zemljišče je lahko več, vendar morajo nastopati enotno, za vse ponudnike veljajo isti pogoji. 10. Nepopolne in nepravočasno prejete ponudbe ne bodo upoštevane. 11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku 15 dni od sprejema odločitve. Odločitev bo sprejeta v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Šenčur zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. 13. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Šenčur na predlog komisije. Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila komisija. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja (višjo ceno), lahko komisija pozove vse ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Izbrani ponudnik je dolžan plačati stroške sestave pogodbe, pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 15. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš Puhar, tel. 04/251-91-05. 16. Občina Šenčur lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z oznako: »Ponudba Ne odpiraj – Deteljica«. Rok za oddajo ponudb je do 29. septembra 2008, do 10. ure. 18. Javno odpiranje ponudb bo 29. septembra 2008, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska cesta 11. Dodatno pojasnilo: prodaja solastnega deleža dedičev Franca Rabiča: ponudbe za nakup solastnega deleža v obsegu 10647/34694 zemljišča v izmeri 10.647 m2, se do zaključka razpisnega roka naslovijo na zastopnika Agent Kranj d.o.o., Stritarjeva ulica 4, 4000 Kranj. Informacije o prodaji daje zastopnik Jože Šinko na tel. 040/643-493.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti