Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 351-123/2007 Ob-7466/08 , Stran 3112
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDFB, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Sklep 9. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 23. 7. 2007. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina Številka zemljiške parcele 1692/9 v izmeri 2.210 m2 dvorišče, k.o. Ptuj. Oznaka prostorske enote: Območje P11-13 Mladika, poselitveno območje za katerega do sprejema lokacijskega načrta, posege v prostor ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/97 in 12/06). 3. Namen javnega zbiranja ponudb Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za postavitev montažne športne dvorane ob OŠ Mladika za dobo 40 let. Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v 12 mesecih od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, izvedel postavitev montažne športne dvorane ob OŠ Mladika, v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik Ocenjena vrednost nadomestila za stavbno pravico znaša 5.757,05 € (brez DDV) in se imetniku stavbne pravice poračuna s pravico koriščenja terminov osnovnih šol Mestne občine Ptuj za izvedbo športne vzgoje otrok v športni dvorani. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na postavitev navedenega objekta. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. do 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti, faksu 02/748-29-98 ali na tel. 02/748-29-50 in e-mail: maja.erjavec@ptuj.si. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi lahko ponudniki predložijo ponudbe Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo in tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 31. 12. 2008. 7. Rok za oddajo ponudb Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 26. 9. 2008 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za postavitev montažne športne dvorane ob OŠ Mladika«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. 8. Drugi pogoji Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Ivan Vidovič, odgovorna oseba za izvajanje investicije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti