Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 153/08 Ob-7410/08 , Stran 3111
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, matična številka 5884209, ID številka za DDV SI38253283. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: 2.1. Nezazidano stavbno zemljišče v k.o. Štrihovec, ki se prodaja: – parc. št. 267/1 njiva v izmeri 501 m2, izhodiščna cena je 12.525,00 €. Nepremična je prosta vseh bremen. Navedena izhodiščna cena ne vsebuje davka. Nepremičnina se oddaja v najem. Najemnik ima predkupno pravico. 2.2. Poslovna stavba na naslovu Vranji Vrh 3, Sladki Vrh, parc. št. 36/1.S stavbišče v izmeri 450 m2 in dvorišče v izmeri 1922 m2 – stara šola, pripisano pri vl. št. 125, k.o. Sladki Vrh, ki se prodaja po izhodiščni ceni 127.000,00 €. Nepremičnina je prazna. Izhodiščna cena ne vključuje davka. 2.3. Letno kopališče v Sladkem Vrhu, parc. št. 389/15 zelenica v izmeri 463 m2, poslovna stavba v izmeri 152 m2, funkcionalen objekt 437 m2, funkcionalen objekt v izmeri 510 m2, pot v izmeri 570 m2, dvorišče v izmeri 1143 m2, zelenica v izmeri 375 m2 in zelenica v izmeri 6240 m2, skupaj v izmeri 9890 m2, pripisano pri vl. št. 583, k.o. Sladki Vrh, ki se prodaja za izhodiščno ceno 99.100,00 €, bodisi daje v najem za določen čas oziroma po dogovoru. Zemljišče po PUP za naselje Sladki Vrh spada med površine namenjene za šport in rekreacijo. 2.4. Poslovna stavba na naslovu Cvetlična ulica 11, Šentilj, parc. št. 969/16 dvorišče v izmeri 453 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 235 m2 – stari vrtec Šentilj, pripisano pri vl. št. 70, ki se daje v najem za določen čas oziroma po dogovoru. Poslovna stavba je primerna za izvajanje mirne dejavnosti. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Prodajno pogodbo bo pripravil prodajalec. 3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru oziroma po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino. 3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, strošek objave javnega zbiranja in stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji najema: 4.1. Najemno pogodbo bo pripravila Občina Šentilj. 4.2. Nepremičnina se odda po načelu »kupljeno-videno«. 4.3. Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 4.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 4.5. Najemna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem, ki bo nastopil v primeru zavrnitve dovoljenja oziroma soglasja, ki jih zahtevajo določbe zakonskih in podzakonskih aktov, s strani pristojnih organov, in sicer z dnem pravnomočnosti zavrnitve. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na zakladniški račun Občine Šentilj št. 01318-0100009155. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Za najem se varščina ne plača. 5.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5. 4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 29. 9. 2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča parc. št. ….., k.o. …«, na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o vplačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 11. 2008, – za nepremičnino pod 2.3. – program razvoja in ponudbe, – za nepremičnino pod 2.4. – opis dejavnosti. 6. Dodatne informacije Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč – lokacij, dobijo interesenti na Občini Šentilj, tel. 02/650-62-00, 02/650-62-04, kontaktna oseba Renata Trajbar Kurbus. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 7.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 2. 10. 2008 ob 9. uri, v prostorih Občine Šentilj. Odpiranje ne bo javno. 7.2. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine in ustrezen program (v primerih, ko je le-ta zahtevan). 7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 7.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopke razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Šentilj, http://www.sentilj.si/javni razpisi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti