Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7386/08 , Stran 3110
1. Predmet poziva in področje Predmet javnega poziva je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in javnega prava, avtorji, avtorske skupine in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2008 predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS) na področju kulture. Poziv se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov na področju besednih umetnosti – slovenskih besednih ustvarjalcev, ki pišejo za otroke in mlade. 2. Namen in cilj javnega poziva Namen poziva je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo ugodno učinkovala na spodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj poziva je podpreti projekte na področju kulture v letu 2008, ki se bodo prednostno izvajali v MOMS in so usmerjeni v pripravo na Evropsko prestolnico kulture 2012 (v nadaljevanju EPK). Cilj poziva je spodbujati: – dejavnost slovenskih besednih ustvarjalcev, ki pišejo za otroke in mladino, – izmenjavo stališč, mnenj in izkušenj med ustvarjalci samimi ter med njimi in literarnimi strokovnjaki, bibliotekarji in književnimi pedagogi, – strokovno usposabljanje ustvarjalcev, literarnih strokovnjakov, bibliotekarjev in književnih pedagogov, – promocija in popularizacija mladinske književnosti v slovenskem kulturno-jezikovnem ter mednarodnem prostoru, – učence in dijake OŠ in SŠ v MOMS k branju ter seznanjanju s sodobnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci in njihovim delom. 3. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu Na poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse davke in prispevke. Prijavitelji lahko na ta javni poziv prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu 2008. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno. Do sredstev iz tega poziva niso upravičeni prijavitelji: – ki so za isti namen 100-odstotno sofinancirani iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU-proračuna; – zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije; – ki so navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne sme poslovati (Uradni list RS, št. 43/05). 5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva, je 3.100 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS na proračunski postavki 180350035 Evropska prestolnica kulture 2012. Maksimalna višina sofinanciranja je do 70% vrednosti projekta. 6. Kriteriji za izbiro projektov 6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov: – vsebina, obseg, usklajenost in pomen projekta za kulturni razvoj v MOMS, – kakovost in učinkovitost projekta, – celovitost, realnost in gospodarnost projekta, – nekomercialen značaj projekta, – dolgoročni pomen projekta, – reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta, – realno ovrednoten in uravnotežen projekt, – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. 6.2 Prednostni kriteriji poziva: prednostno bodo obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni kriteriji so sestavni del dokumentacije poziva. 6.3. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Način ocenjevanja: splošni in prednostni kriteriji poziva so ovrednoteni s točkami in dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2008. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega poziva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je 31. 11. 2008. 8. Rok poziva: javni poziv je odprt od 12. 9. 2008 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 13. 10. 2008. 9. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2008-II«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka poziva, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. 10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v roku poziva na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2008-II z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša«. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po vrstnem redu prispetja. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge predlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da je predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Mestna občina Murska Sobota bo predlagatelje obvestila o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev v roku 1 meseca po zaprtju poziva. Predlogi za sofinanciranje na podlagi tega poziva bodo izvedeni po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. 11. Dokumentacija poziva: zainteresirani lahko dokumentacijo poziva dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti