Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 4501-14/2008-363 Ob-7384/08 , Stran 3110
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. 2. Vrsta javnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmeta prodaje Prodaja premičnin, in sicer 57 rabljenih vozil. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh 57 enot, ki so predmet javnega zbiranja ponudb v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet prodaje, znaša skupaj 11.645,00 EUR. To je tržna vrednost vseh sredstev pri prodaji v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi. Ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave za javno zbiranje ponudb, do roka za oddajo pisnih ponudb, od 9. do 13. ure, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588. 4. Pogoji za pravila javnega zbiranje ponudb Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Helena Lenarčič, tel. 01/471-23-24; elektronska pošta: helena lenarčič@mors.si; faks 01/471-25-40. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11. in 12. uro. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 40,00 EUR z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS- 2/2008-ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114; sklic 1119119-7141998-00000373. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno, po pošti ali elektronski pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega naročila, sklic na številko ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec. V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz drugega odstavka 4. točke in mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na ponudbeni del. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2008 do 10. ure. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj – javni razpis MORS – 2/2008-ODP – odkup premičnin«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo ponudbe odposlane najkasneje do 29. 9. 2008 do 10. ure. 5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: način plačila; virmansko, številka transakcijskega računa: 01100-6370191114 (Ministrstvo za obrambo) veza: MORS -2/2008-ODP – odkup premičnin. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne ponudbe. Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Možen je samo odkup vseh enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo. Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana. Kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb. Davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec. 6. Izbira najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb. 7. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje premičnega premoženja ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 8. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost ponudbe Rok za oddajo prijav je 15 dni po objavi tega razpisa oziroma najkasneje do 29. 9. 2008 do 10. ure. Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe. 9. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti