Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7383/08 , Stran 3107
I. Predmet javne dražbe: A) Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 2345 pašnik 513 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina se nahaja med stanovanjskima hišama na naslovu: Jesenice, Cesta 1. maja 30 in Jesenice, Cesta 1. maja 33. Nepremičnina je do celote v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: SSRS). B) Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 710 njiva 923 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina se nahaja na jugozahodnem predelu Jesenic, v neposredni bližini športne – hokejske dvorane in stanovanjske stavbe na naslovu: Jesenice, Ulica heroja Verdnika 17. Nepremičnina je do celote v lasti SSRS-ja. C) Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1431/20 travnik 2101 m2, parc. št. 1431/22 zelenica 1284 m2, dvorišče 399 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 140, k.o. (1082) Teharje. Nepremičnina se prodaja kot zaokrožena celota in je do celote v lasti SSRS-ja. Zakoniti predkupni upravičenec Občina Štore na nepremičninah ni uveljavljal zakonite predkupne pravice v 15-dnevnem roku po 88. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02). Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Nepremičnine pod točkami A) in B) imajo urejeno zemljiškoknjižno stanje. Lastništvo za nepremičnini pod točko C) je v postopku zemljiškoknjižnega vpisa (plomba Dn št. 2393/2008 pri Okrajnem sodišču v Celju). Ogled nepremičnin bo možen: I. za nepremičnine pod točko A) na kraju nepremičnine, v torek, dne 23. 9. 2008, od 10. do 10.45. Kontaktna oseba je Emil Ažman; II. za nepremičnine pod točko B) na kraju nepremičnine, v torek, dne 23. 9. 2008, od 11. do 11.45. Kontaktna oseba je Emil Ažman; III. za nepremičnino pod točko C) na kraju nepremičnine, v sredo, dne 24. 9. 2008, ob 10. uri. Kontaktna oseba je Marjan Šepetavec. II. Izklicna cena in način poteka javne dražbe Izklicna cena: I. Za nepremičnino pod točko A) znaša 12.736,00 EUR. II. Za nepremičnino pod točko B) znaša 50.765,00 EUR. III. Za nepremičnini pod točko C) znaša 50.365,00 EUR. Javna dražba za nepremičnine pod A) in B) bo: dne 13. 10. 2008 ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje, d.o.o. (METING) na naslovu: Industrijska ulica 2a na Jesenicah. Javna dražba za nepremičnino pod točko C) bo: dne 14. 10. 2008 ob 11. uri v poslovnih prostorih sedeža družbe Stanovanjsko podjetje, d.o.o. na naslovu: Ob Suhi 19 na Ravnah na Koroškem. Javna dražba bo izvedena v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Prodaja bo potekala po načinu »videno – kupljeno«. Vse nepremičnine se prodajajo po stanju v naravi. Poznejše reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod točkami A), B) in C) je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe in v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov ter originale na vpogled ob prijavi: 1. Potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574, sklic: 03. Kavcija mora biti vplačana vsaj tri dni pred pričetkom javne dražbe. 2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun. 3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije. 4. Izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma Poslovnega registra Slovenije v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni. 5. Morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 6. Osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci). 7. Davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 8. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank in izstavljen račun. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh po javni dražbi ali ne plača kupnine v osmih dneh po podpisu pogodbe in izstavitvi računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si v tem primeru zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davek na promet nepremičnin v višini 2% za zazidana stavbna zemljišča in davek na dodano vrednost v višini 20% za nezazidana stavbna zemljišča, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača kupec. VI. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije, Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom in organ pristojen za izvrševanje proračuna Občine Jesenice in Občine Štore ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek javne dražbe ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti