Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7592/08 , Stran 3105
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33. 2. Opis predmeta Predmet javne dražbe je: a) zemljišče s parc. št. 2138/9 travnik v izmeri 792 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o. Cerknica. Zemljišče se nahaja v Cerknici ob novi asfaltirani cesti za Peščenk. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 34.848,00 EUR. Varščina znaša: 3.500,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. b) – zemljišče s parc. št. 2139/12 travnik v izmeri 452 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o. Cerknica, – zemljišče s parc. št. 2138/7 travnik v izmeri 392 m2, vpisana v vl. št. 2517 k.o. Cerknica, – zemljišče s parc. št. 2139/14 pot v izmeri 370 m2, vpisana v vl. št. 2, k.o. Cerknica. Predmet prodaje so vse parcele skupaj. Skupna površina vseh parcel znaša 1214 m2. Navedene parcele se nahajajo v Cerknici ob novi asfaltirani cesti za Peščenk. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost vseh parcel navedenih pod b) znaša: 53.416,00 EUR. Varščina znaša: 5.400,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. c) zemljišče s parc. št. 993/365 gozd v izmeri 528 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o. Rakek. Predmetna parcela se nahaja v naselju Rakek in v naravi predstavlja proste zelene površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l. RS, št. 7/03). Izhodiščna oziroma izklicna vrednost pod c): 32.208,00 EUR. Varščina znaša: 3.300,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. d) zemljišče s parc. št. 993/366 gozd v izmeri 496 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o. Rakek. Predmetna parcela se nahaja v naselju Rakek in v naravi predstavlja proste zelene površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l. RS, št. 7/03) Izhodiščna oziroma izklicna vrednost pod d): 30.256,00 EUR. Varščina znaša: 3.100,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. e) zemljišče s parc. št. 1547/164 pot v izmeri 835 m2, vpisana v vl. št. 228, k.o. Rakek. Navedeno zemljišče leži ob regionalni cesti R-640 v naselju Ivanje selo. Možna je gradnja stanovanjske hiše. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost pod g): 42.585,00 EUR. Varščina znaša: 4.300,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. 3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži varščino. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod: a) znaša 34.848,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. b) znaša 53.416,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost, Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. c) znaša 32.208,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. d) znaša 30.256,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. e) znaša 42.585,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom na dodano vrednost poravnati najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 30. 9. 2008, in sicer: – za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod C) s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod D) s pričetkom ob 15. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod E) s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje). 7. Višina varščine Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene: – za zemljišče pod A) znaša 3.500,00 EUR, – za zemljišče pod B) znaša 5.400,00 EUR, – za zemljišče pod C) znaša 3.300,00 EUR, – za zemljišče pod D) znaša 3.100,00 EUR, – za zemljišče pod E) znaša 4.300,00 EUR. Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Če dražitelj kupuje več parcel iz tega razpisa morajo biti varščine plačane ločeno za vsak predmet prodaje posebej. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. 8. Splošni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: – dokazilo o plačilu varščine; – pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe; – samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov; – fizična oseba veljaven osebni dokument. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. 9. Posebni pogoji S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer: – da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča. Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne pogodbe. 10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil. 11. Ogled nepremičnine in informacije: po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 01/709-06-10 ali 01/799-06-16, kontaktna oseba Olga Smodila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti