Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7550/08 , Stran 3104
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: SI 31214908. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje je zazidljivo stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja trenutno komunalno še neopremljeno gradbeno parcelo št. 97/6 v izmeri 884 m2, k.o. Šmarje pri Jelšah, v nadaljevanju Gallusove ulice v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš in njihova ureditev v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93). Izklicna cena predmeta javne dražbe je 29.614,00 €, ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. Do parcele bo zagotovljen dostop z: – dovozno cesto v grobi asfaltni prevleki, – telekomunikacijami in elektro priključkom – cevna kanalizacija brez vodnikov na parceli (NN priključek in TK priključek), – vodovodnim priključkom in – možnostjo priključitve na javno kanalizacijo. Občina se zavezuje, da bo komunalno opremljenost v prej navedenem obsegu, zagotovila najkasneje do 30. 4. 2009. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Nepremičnina je bremen prosta, proda se po sistemu videno kupljeno. 3. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo. – Kolikor kupec ne prične z gradnjo najkasneje dve leti od sklenitve prodajne pogodbe, se prodajna pogodba razveljavi, kupec pa je upravičen do povrnitve kupnine brez obresti. – V primeru preprodaje drugemu kupcu, bo občina uveljavljala predkupno pravico, vpisano v zemljiško knjigo, za isto ceno, kot je bila parcela prodana. – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino. – Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 7. 10. 2008, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 9. uri. Kandidati se bodo morali eno uro pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. 7. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba, s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. 8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba mag. Zinka Berk. 9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti