Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 47800-270/2008 Ob-7453/08 , Stran 3102
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 1. poslovni prostor v objektu na Celestrini 1, s pripadajočo kurilnico in skladiščem, in sicer: – poslovni prostor št. 1 v pritličju 2. etaže objekta Celestrina 1 v izmeri 236,73 m2, identifikacijska številka 4. E, parcelna številka 274/4, št. ZK vložka 234/4, k.o. Celestrina, – kurilnica in skladišče (dvoriščni objekt) v izmeri 42,79 m2, identifikacijska številka 3. E, parcelna številka 274/4, št. ZK vložka 235/3, k.o. Celestrina. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena je 95.400,00 EUR. 2. poslovni prostor v kleti objekta na Frankolovski ulici 13, v izmeri 25,08 m2, identifikacijska številka 321. E, parcelna številka 1643/1, št. ZK vložka 2284/84, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 18.165,00 EUR. 3. poslovni prostor – lokal v kleti objekta na Frankolovski ulici 17, v izmeri 53,51 m2, identifikacijska številka 121. E, parcelna številka 1642/1, št. ZK vložka 2606/43, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 40.590,00 EUR. 4. poslovni prostor v pritličju objekta na Gorkega ulici 55 s pripadajočo drvarnico, in sicer: – poslovni prostor št. 7 v pritličju objekta, v izmeri 215,45 m2, identifikacijska številka 7. E, parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka 2632/7, k.o. Tabor in – drvarnica št. 2 na dvorišču, v izmeri 7,35 m2, identifikacijska številka 2. E parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka 2633/2, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 122.430,00 EUR. 5. poslovni prostor v kleti objekta na Gorkega ulici 55 s pripadajočo drvarnico, in sicer: – poslovni prostor št. 8 v kleti objekta, v izmeri 172,93 m2, identifikacijska številka 8. E, parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka 2632/8, k.o. Tabor in – drvarnica št. 5 na dvorišču, v izmeri 7,35 m2, identifikacijska številka 5. E, parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka 2633/5, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 32.235,00 EUR. 6. poslovni prostor (stavba), na Gosposvetski cesti 43a, v izmeri 40,00 m2, parcelna številka 1638, št. ZK vložka 1396, k.o. Koroška vrata. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena je 51.810,00 EUR. 7. poslovni prostor – lokal št. 6 v pritličju objekta na Kardeljevi cesti 73a, v izmeri 34,62 m2, identifikacijska številka 244. E, parcelna številka 364, št. ZK vložka 1779/129, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 34.430,00 EUR. 8. poslovni prostor – lokal št. 19 v objektu na Koroški cesti 105, v izmeri 95,73 m2, identifikacijska številka 25. E, parcelna številka 1793/3, št. ZK vložka 2008/9, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena je 35.000,00 EUR. 9. poslovni prostor v pritličju objekta na Meljski cesti 57, v izmeri 125,51 m2, identifikacijska številka 10. E, parcelna številka 313, št. ZK vložka 459/10, k.o. Melje. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 57.900,00 EUR. 10. poslovni prostor – lokal št. 2 v kleti objekta na Sokolski ulici 44 v izmeri 28,90 m2, identifikacijska številka 27. E, parcelna številka 849/1, št. ZK vložka 190/2, k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 19.400,00 EUR. 11. poslovni prostor – lokal št. 3 v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri 33,60 m2, identifikacijska številka 28. E, parcelna številka 849/1, št. ZK vložka 190/3, k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 22.600,00 EUR. 12. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri 78,93 m2, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena je 63.000,00 EUR. 13. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, v izmeri 64,93 m2, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena je 52.000,00 EUR. 14. poslovni prostor v pritličju objekta na Krekovi ulici 6, v izmeri 16,46 m2, parcelna številka 903, št. ZK vložka 488, k.o. Maribor-Grad. Za predmetni objekt postopek etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena je 15.645,00 EUR. 15. poslovni prostor – lokal št. 1 v kleti objekta na Gregorčičevi ulici 29a, v izmeri 348,92 m2, identifikacijska številka 114. E, parcelna številka 1473, št. ZK vložka 1505/2, k.o. Maribor-Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena je 87.360,00 EUR. 16. stavba na Ključavničarski ulici (stavba brez hišne številke), in sicer: stavba v izmeri 125,00 m2 in dvorišče v izmeri 17,00 m2, oboje parcelna številka 1949/1, št. ZK vložka 431, k.o. Maribor Grad. Stavba ni zasedena. Izklicna cena je 198.450,00 EUR. 17. stavba na Židovski ulici (stavba brez hišne številke), stavba v izmeri 111,00 m2, parcelna številka 1949/2, št. ZK vložka 435, k.o. Maribor-Grad. Stavba je nezasedena in je kulturni spomenik, ki je vpisan v register kulturne dediščine pod EŠD: 6257. Izklicna cena je 35.700,00 EUR. 18. stavba na Sokolski ulici 19, v izmeri 266,00 m2, parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135, k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne stavbe je preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa ni urejena). Izklicna cena je 133.400,00 EUR. 19. stavba z zemljiščem na Taborski ulici 20a in sicer: – parcelna številka 89, št. ZK vložka 835, k.o. Tabor, stavba v izmeri 73,00 m2 ter dvorišče v izmeri 145,00 m2 in – parcelna številka 90/1, št. ZK vložka 835, k.o. Tabor, pašnik v izmeri 99,00 m2 in njiva v izmeri 50,00 m2, Stavba ni zasedena. Izklicna cena je 67.200,00 EUR. 20. garaža na dvorišču poslovno-stanovanjskega objekta na Gosposvetski cesti 27, v izmeri 16,00 m2, parcelna številka 1458, št. ZK vložka 1230, k.o. Koroška vrata. Garaža ni zasedena. Izklicna cena je 9.460,00 EUR. 21. garaža na dvorišču poslovno-stanovanjskega objekta na Gregorčičevi ulici 32a, v izmeri 16,00 m2, parcelna številka 1464, št. ZK vložka 873, k.o. Maribor-Grad. Garaža ni zasedena. Izklicna cena je 9.460,00 EUR. III. Znesek višanja: Znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 40,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št. 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor – klet (sejna soba), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 1. 10. 2008, ob 9. uri. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 26. 9. 2008 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin« in oznako točke pod katero se nahaja nepremičnina. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe zadrži njegovo varščino. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-11. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na tel. 02/220-14-11. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti