Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 431-4/2008 Ob-7409/08 , Stran 3102
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 843/2 v izmeri 1337 m2 in parc. št. 844/1 v izmeri 1392 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji po ceni 50,00 €/m2. 3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša: – za parc. št. 843/2 po ceni 48,00 €/m2 brez DDV, za parc. št. 844/1 pa 50,00 €/m2 brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: pod a) 72210000-3301-1. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v sredo, 1. oktobra 2008, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 30. 9. 2008 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 8. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 9. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od 15. 9. 2008 do 30. 9. 2008, od 10. do 12. ure. 11. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti