Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-237/2008-1 Ob-7639/08 , Stran 3101
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: 1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/1, posl. st. v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071, posl. st. v izmeri 5241 m2, parc. št. 2072, posl. st. v izmeri 1.966 m2, in 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 1.448.000,00 eurov. 2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/2, dvorišče v izmeri 8.591 m2, parc. št. 2076, posl. st. v izmeri 87 m2, parc. št. 2077, posl. st. v izmeri 84 m2, parc. št. 2078, posl. st. v izmeri 559 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 301.000,00 eurov. 3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc. št. 2069/4, dvorišče v izmeri 3.157 m2, parc. št. 2068, posl. st. v izmeri 852 m2, 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2 ZKV 1044, k.o. Nova vas (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 310.000,00 eurov. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občina Brežice št. 35010-654/2007 z dne 19. 11. 2007 izhaja, da so objekti in okoliši objektov posebnega pomena za obrambo in da se navedena zemljišča in objekti nahajajo na območju gospodarske cone. IV. Ogled nepremičnin: 1. Interesenti za nakup: možen ogled po dogovoru na tel. 040/766-856 (Lazanski Ivan). Na morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nepremičninami lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 15. 9. 2008 do 26. 9. 2008, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 150.000,00 eurov do 500.000,00 eurov za 4.000,00 eurov, – od 500.000,01 eurov do 1.000.000,00 eurov za 6.000,00 eurov, – od 1.000.000,01 eurov do 1.500.000,00 eurov za 8.000,00 eurov. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-45000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-45000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 29. 9. 2008 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 30. 9. 2008«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 30. 9. 2008 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti