Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7381/08 , Stran 3100
Odreja se prodaja stečajnega dolžnika Lesna Žaga Mušenik d.o.o. – v stečaju, Mušenik 7, Črna na Koroškem, kot pravne osebe, z javnim zbiranjem ponudb, in sicer: I. Predmet prodaje – Predmet prodaje je Lesna Žaga Mušenik d.o.o. – v stečaju, Mušenik 7, Črna na Koroškem, kot pravna oseba. – Predmet prodaje niso kratkoročna sredstva stečajnega dolžnika kot pravne osebe. – Izklicna cena za prodajo stečajnega dolžnika kot pravne osebe znaša 571.000,00 €. Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v zaprti ovojnici v petnajstih dneh od objave tega razpisa v časopisu (dan objave se ne šteje) na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu z oznako: »St 18/2001 – Ponudba za odkup, ne odpiraj!«. II. Pogoji prodaje Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene. Kratkoročna sredstva stečajnega dolžnika kot pravne osebe niso predmet prodaje. Stečajni dolžnik se prodaja po načelu videno – kupljeno. Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo za pravno osebo podpiše zakoniti zastopnik, navesti točen naslov oziroma ime firme, predmet ponudbe in ponujeni znesek. K ponudbi mora biti obvezno predloženo potrdilo o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe). Fizične osebe morajo k ponudbi predložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, pravne osebe pa največ 10 dni star izpisek iz sodnega registra. Predložiti morajo tudi javno listino ali izjavo iz četrtega odstavka 153. člena ZPPSL. Ponudniki ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 153. členu ZPPSL; to so določeni bivši zaposleni, člani nadzornega organa, prokuristi, njihovi družinski člani in določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih delež pripada prej navedenim fizičnim osebam in presega delež 10% celotnega osnovnega kapitala te pravne osebe. Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na TRR stečajnega dolžnika št. 03175-1000002793, odprt pri SKB banki d.d., Ljubljana, s pripisom “Ponudba za odkup St 18/2001”. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v 3 dneh po zaključku izbora. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb. III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v roku osem dni od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v skladu z določili pogodbe, vendar najkasneje v roku trideset dni, šteto od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno in brezpogojno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv za znesek kupnine. Najugodnejši ponudnik pridobi predmet prodaje šele po popolnem plačilu kupnine. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene in če kupnine ne plača v navedenih rokih oziroma plačila ustrezno ne zavaruje, velja, da je odstopil od nakupa in prodaja se razveljavi, plačana varščina ali del kupnine se mu ne vrne in zapade v korist stečajnega dolžnika. Davčne obveznosti, vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in druge stroške je dolžan poravnati kupec. Vse informacije glede prodaje je možno dobiti pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku, ki je dosegljiv na GSM št. 031/314-020.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti