Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 1489 Ob-7584/08 , Stran 3099
Na podlagi internega predpisa Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. objavljamo razpis za oddajo naročila z naslednjo vsebino: 1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev oziroma gradbenih del): obnova HE Moste – LOT K: oprema vodenja in zaščite. (b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste. 4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe maj 2010. 5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel. 01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081 faks 01/47-49-322. (b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek 300,00 EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste, LOT K). 6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 20. 10. 2008 do 11.30 . (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 20. 10. 2008, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, ob 12. uri. 8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del. 9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih. 10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v razpisnih določilih). 11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 1.750.000 EUR (brez DDV). 12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: / 13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti