Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7465/08 , Stran 3099
I. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi. II. Predmet razpisa Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih. S posameznim izbranim prijaviteljem bo družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (22.534,00 EUR na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj štiri leta in ohranitev enakega števila zaposlenih za nedoločen čas še najmanj štiri leta po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status samostojnega podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, roki in pogoji za izplačilo premije. III. Osnovni pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: 1. gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem Rudnika Zagorje v zapiranju, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik, b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca, e) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov, f) nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije; 2. delavci družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano. Do pridobitve sredstev niso upravičena: – podjetja s področja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, – podjetja v težavah. Prijavitelj mora k vlogi predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. Popolne vloge bodo obravnavane na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji. Sredstva bodo razdeljena prijaviteljem, ki so se samozaposlili in tistim prijaviteljem, ki jih bodo presežni delavci Rudnika Zagorje v zapiranju kot kandidati za zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali po lastni presoji na podlagi sledečih dejavnikov: lokacija delovišča (prednost imajo ponudniki z območja Občine Zagorje), boniteta preteklega poslovanja (prednost imajo ponudniki, ki uspešno poslujejo že več let), višina ponujene plače ter ugodnejši delovni pogoji. IV. Razpisana višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev družbe Rudnik Zagorje v zapiranju za leto 2008 znaša 157.738 EUR. V. Obdobje za porabo razpisanih sredstev: sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. VI. Način oddaje vloge Prijavitelji lahko popolno vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi ali osebno oddajo v tajništvu družbe Regionalni center za razvoj d.o.o., v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge pa bodo pozvani, da le-te v roku osmih dni dopolnijo. VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog Potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 10. 10. 2008 (velja poštni žig na ta dan). Prvo odpiranje vlog bo izvedeno 14. 10. 2008 ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele na naročnikov naslov po prvem odpiranju, bo strokovna komisija obravnavala do konca leta oziroma vse do porabe razpisanih sredstev. VIII. Obveščanje o izboru Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi. Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po razdelitvi vseh razpisanih sredstev. Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji oddali na Regionalni center za razvoj d.o.o. Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (za komisijo RZvZ), v osmih dneh od prejetja obvestila o rezultatih razpisa. Regionalni center za razvoj d.o.o. je dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te pisno obvestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni od prejema njegovega ugovora. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi, vsak delovni dan v času odprtja razpisa. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan. Kontaktni osebi: Petra Kovač Smrkolj na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/566-05-04; e-mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si) in Marija Skušek na Rudniku Zagorje v zapiranju d.o.o. (tel. 03/566-41-00 int. 212, od 7. do 10. ure; e-mail: marija.skusek@rudnik-zagorje.si).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti