Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 330-0016/2008 Ob-7547/08 , Stran 3096
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2008, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2008. Okvirna višina sredstev 56.520 EUR. Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občne Sevnica za leto 2008. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence: 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. 2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. 3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih. 5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. 8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. 9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU). 10. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. 11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči. 12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Skupinske izjeme za kmetijstvo 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Okvirna višina razpisanih sredstev je 27.800 EUR (proračunska postavka 11404). Predmet ukrepa Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru bolezni. Upravičeni stroški Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Pomoč se ne odobri za: – tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven območja Občine Sevnica. Bruto intenzivnost pomoči: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Upravičenci so Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Splošni pogoji upravičenosti: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2008: Uradni list RS, št. 110/07), – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008. 2. Zagotavljanje tehnične podpore Okvirna višina razpisanih sredstev je 4.000 EUR (proračunska postavka 11409) Predmet podpore in višina za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je: – izobraževanje, usposabljanje kmetov in članov njihovih družin 4.000 EUR na temo: Smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino. Splošni pogoji upravičenosti: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Pomoč se ne odobri za: – že zaključene aktivnosti, – aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so: (1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine. Upravičenci: – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine. Dodatni pogoji pri prijavi upravičencev za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin: – sedež obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane organizacije) ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica, – zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica, – pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. Pomoči de minimis 3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.400 EUR (proračunska postavka 11403). Cilji ukrepa so: – ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Predmet podpore je: – financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. Splošni pogoji upravičenosti so: – upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina. Upravičenci so: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Dodatni pogoji: – prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti (Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID), – sedež obratovalnice oziroma podjetja in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica, – zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica, – računi oziroma dokazila stroškov za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 dalje. – Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa. Druge vrste pomoči 4. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij Okvirna višina razpisanih sredstev je 16.320 EUR (proračunska postavka 11412). Predmet podpore Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Sevnica, – upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – potrdilo o rednem vpisu, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške štipendije (potrdilo pridobi Občina Sevnica), – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, – kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev. Bruto intenzivnost pomoči V šolskem letu 2008/2009 bo znašala štipendija na upravičenca do 170 EUR mesečno, in sicer se nameni za 12 mesecev. Upravičenci do sredstev so: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Sevnica. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt do 12. 10. 2008. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 12. 10. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 12. 10. 2008 (datum poštnega žiga na dan 12. 10. 2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Zavarovalne premije« »Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora« »Ne odpiraj javni razpis – Stroški transporta« »Ne odpiraj javni razpis – Štipendije«. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Upravičencem sredstev Občina Sevnica izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe zagotavljanje tehnične podpore. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski računa na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Sevnica najkasneje do 10. 12. 2008. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 10. 12. 2008 komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2008. VIII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-33, e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti