Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7446/08 , Stran 3095
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem letu 2008/2009, in sicer: – 2 štipendiji za študij v tujini; – 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji. 2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da dosegajo najmanj prav dober učni uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu; – da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih področjih; – da študentje ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študentje podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let; – da so državljani Republike Slovenije; – da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper; – da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu; – da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo druge štipendije. Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega odstavka tega člena izpolnjujejo. 3. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu ``Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2008/2009``, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper –www.koper.si ali osebno dvignete v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti: – dokazilo o vpisu v študijskem letu 2008/2009; – dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja; – dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih; – izjavo, da je kandidat državljan RS; – izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta; – življenjepis; – kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu; – potrdilo o družinskih članih, ki ga izda Upravna enota Koper; – podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji. 4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva naslednja merila: – uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri zaključnem izpitu oziroma višja povprečna ocena kandidata in boljši dosežki na drugih (izvenšolskih) področjih delovanja in – druga merila v skladu s Pravilnikom o štipendiranju. 5. Rok za oddajo prijave Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: ``Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2008/2009``. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. oktobra 2008 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: ``Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije 2008/2009 št. 410-172/2008.`` Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne. 6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka roka za oddajo prijav. Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Mirjam Lemut, tel. 05/664-62-39 ali e-mail: mirjam.lemut@koper.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti