Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Ob-7591/08 , Stran 3090
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je agent: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa (predhodno soglasje, dokument št. 475-18/2008/7 z dne 9. 9. 2008). 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2008 (sklep Vlade RS številka 47602-4/2008/3), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Sklada (6. 5. 2008), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/13 z dne 15. 11. 2007, spremembe in dopolnitve: sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/17 z dne 3. 7. 2008) in priglašene sheme državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 oziroma za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. 10. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij, Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJP, 14/07 – ZSPDPO), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (CCI 2007SI161PO001) v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostna usmeritev: 1.2 Spodbujanje podjetništva ter pogodbe št. SPS-08-6927,6965-MO o financiranju in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 okviru prednostne usmeritve 1.2. Spodbujanje podjetništva Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarstvo). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja za proizvodnjo/izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšem nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa. V skupino srednje velikih podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2007 najmanj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. V skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2007 najmanj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Ostala določila opredelitve MSP (razen že zgoraj navedena določila glede št. zaposlenih) so skladna z opredelitvijo MSP iz Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36. Neuraden izvleček iz Priporočila Komisije 2003/361/ES v slovenskem jeziku najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priporočila Komisije št. 2003/361/ES, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem itn. Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken. – lahko sodelujejo na javnem razpisu za ukrep 312 – podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/; na navedenem javnem razpisu za ukrep 312 lahko sodelujejo mikro podjetja, ki imajo sedež in delujejo izven naseljih s statusom mesta (skladno s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05) ter se investicija nanaša na opravljanje naslednjih dejavnosti, razvrščenih v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – področje C – Predelovalne dejavnosti; naslednji oddelki, skupine ali razredi: – 28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 in umetno kovaštvo, – kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1, 14.3, 15, 16 (razen 16.1), 17 in 21.2, – področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in vodo, – oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti, – oddelek 75 – Veterinarstvo, – področje P – Izobraževanje; naslednja razreda: 85.10 in 85.59, – področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo; naslednja oddelka: 87 in 88, – podrazred 96.090 – Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali), – so v težavah – skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 44/07) je podjetje v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije), – so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna, – so podpisala pogodbo o sofinanciranju na javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008 (Uradni list RS, št. 81/07) ali javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi (Uradni list RS, št. 23/08), ker še ne dosegajo merljivih ekonomskih učinkov v letnih bilancah za leto 2008 na podlagi odobrenega sofinanciranja po navedenih javnih razpisih, – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08), – so v preteklem obdobju 3 let, od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev oziroma udeležencev (med katere sodijo tudi MSP, kot so opredeljena za potrebe tega razpisa) podrobneje določa Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07). 4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev (neposredne subvencije) Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do 5. 9. 2009. Vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije (zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov), se morajo izvršiti po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. V nasprotnem primeru celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Prav tako mora podjetje izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije investicije z leasingom ni dovoljeno. Izbor upravičencev do sofinanciranja se izvede preko javnega razpisa. Višina sofinanciranja: – za mikro in mala podjetja: – zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – za mikro in mala podjetja je maksimalna upoštevana vrednost upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje 400.000 EUR, – višina sofinanciranja je 50% (30% osnova + 20% za mikro in mala podjetja) upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje, – podjetje mora zagotavljati vsaj 50% virov, ki ne vključujejo državne pomoči, – minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 35.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR. – za srednje velika podjetja: – zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – za srednje velika podjetja je maksimalna upoštevana vrednost upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje 500.000 EUR, – višina sofinanciranja je 40% (30% osnova + 10% za srednje velika podjetja) upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje, – podjetje mora zagotavljati vsaj 60% virov, ki ne vključujejo državne pomoči, – minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 28.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR. – za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja: – zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV, – za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta je maksimalna upoštevana vrednost upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje 316.666,67 EUR, – višina sofinanciranja je 30% upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje, – podjetje mora zagotavljati vsaj 70% virov, ki ne vključujejo državne pomoči, – minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 21.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 95.000 EUR. Seštevek presežnih upravičenih stroškov začetne investicije in upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje predstavlja upravičene stroške začetne investicije. Upravičenec za upravičene stroške potrjenega projekta ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz različnih javnih virov, Sklad prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Sklada oziroma Ministrstva za gospodarstvo za obdobje 5 let. Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje: – predmet investicije je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem – upravičencem; lastniški delež ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%, – zagotoviti najmanj ohranitev števila zaposlenih od 31. 8. 2008 do zadnjega delovnega dne v mesecu pred oddajo zahtevka za sofinanciranje in povečanje števila zaposlenih od 31. 8. 2008 do 31. 12. 2009 za najmanj 1 delavca, – izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in/ali dobička podjetja in/ali dodane vrednosti podjetja, – iz predložene finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Finančna konstrukcija naložbe je zaprta, če so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov, – investicija mora biti zaključena najkasneje do 5. 9. 2009, – predmet investicije mora biti vključen v aktivo podjetja in se obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira, – realizirati investicijo v RS. V skladu s Smernicami o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (2006/C 54/08) z dne 4. 3. 2006 (v nadaljevanju: Smernice) je potrebno zagotoviti, da ima regionalna pomoč resničen spodbujevalni učinek za naložbe, ki drugače ne bi bile izvedene v območjih, ki prejemajo pomoč. Zato je lahko pomoč dodeljena, če je upravičenec predložil vlogo za pomoč in je nato Sklad pred začetkom dela na projektu le tega pisno potrdil s sklepom o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Če se delo začne, preden so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Dopolnilno financiranje, skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ni predvideno. Sklad bo posameznemu podjetju na osnovi tega javnega razpisa sofinanciral največ en investicijski projekt. V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so določena skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07). Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru podjetje, ki je pridobilo manj kot 60 točk, ne more pridobiti neposredne subvencije. Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda Upravi Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4.2. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko 7. (Upravičeni stroški začetne investicije) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu dodana vrednost na zaposlenega (povprečje let 2007 in 2011), nato uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami, nato inovativnost v povezavi z operacijo, nato vpliv projekta na konkurenčnost podjetja, nato neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije (povprečje let 2007 in 2011), nato tržna naravnanost v povezavi z novim projektom in v dodatnem primeru še pri merilu število s projektom ustvarjenih novih zaposlitev v podjetju. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve_1.2 Spodbujanje podjetništva. Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2009 po tem razpisu znaša 18.780.000,00 EUR, in sicer: – 15.963.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR, – 2.817.000,00 EUR – slovenska udeležba. Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni razvoj v 85% deležu. 7. Upravičeni stroški začetne investicije Pojem začetne investicije pomeni vlaganje v osnovna sredstva pri postavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku dejavnosti, ki pomeni uvedbo novega oziroma temeljito spremembo obstoječega proizvoda/storitve oziroma proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem obratu. Nadomestne investicije niso dovoljene. Upravičeni stroški so stroški: – materialnih investicij (v višini minimalno 30.000 EUR), in sicer stroški nakupa: – novih strojev, – nove strojne opreme (vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, kolikor so stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in kolikor transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme niso upravičen strošek, kadar montažo in transport ne izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni, temveč zunanji sodelavec ali druga oseba) in – nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa: – nove programske opreme do največ 40.000 EUR, ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju. Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2008 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim in drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije. Prav tako med upravičene stroške investicije ne spadajo merilna oprema, manjši premični stroji in naprave, katerih vrednost posamezne enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja in poslovni informacijski sistemi. Med upravičene stroške ne spadajo naložbe v zemljišča, zgradbe, opremo poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniško opremo, ostale nematerialne investicije in cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme ter stroški usposabljanja in izobraževanja. Med upravičene stroške tudi ne spada DDV. Kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči in pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna konstrukcija naložbe zaprta. Preračunane vrednosti, prikazane in upoštevane v finančnih preglednicah, morajo biti zaokrožene na dve decimalki natančno. Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013) in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (ki so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/). 8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije nastale po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do 5. 9. 2009. Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 5. 9. 2009. Zahtevku za sofinanciranje mora priložiti: – končno poročilo z izjavo o zaključenem investicijskem projektu (investicijski projekt je zaključen, ko je predmet sofinanciranja v celoti plačan in dobavljen ter usposobljen za izvajanje funkcij, ki jim je namenjen), – seznam računov za upravičene in neupravičene stroške investicije, – dokazila o upravičenih in neupravičenih stroških, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013: – vse izvode originalnih računov za celotno vrednost investicije, ki se glasijo na upravičenca, – potrdila-dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem na račun (v primeru, da na dokazilu o plačilu računa ni razvidnega sklica na račun, se priloži izjava dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa), – izjavo upravičenca o številu zaposlenih na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo zahtevka za sofinanciranje, podpisano s strani odgovorne osebe upravičenca. 9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva so zagotovljena v okviru Proračuna RS za leto 2009, na proračunskih postavkah: – 6927 – Spodbujanje podjetništva – 07-13 – EU, – 6965 – Spodbujanje podjetništva – 07-13 – slovenska udeležba. Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni razvoj v 85% deležu. 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%. 11. Roki za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je 17. 10. 2008. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. V primeru neposredne predložitve vloge se upošteva datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno se kot prepozne zavržejo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. 12. Datumi odpiranj vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Hkrati bo upravičence pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Skladno z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (ki so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007)2013/ bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije ter bo objavljen na spletni strani Sklada. Na podlagi 34. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme ni možno vložiti pritožbe na Sklad. Možno je sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje s prilogami. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri svetovalcu 3 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-52 (Marjana Šipek), 02/234-12-72 (mag. Manfred Lepej), 02/234-12-45 (Jožef Babič), 02/234-12-74 (Bojana Mikeln) in 02/234-12-64 (mag. Boštjan Vidovič) ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Vsebina vloge: 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226 obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista ter samoocenitev vloge. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in žigom ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). 2. Poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto 2006 in 2007 ter bodoče poslovanje najmanj do leta 2011. Za investicije, ki presegajo 500.000 EUR, je potrebno priložiti še investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). 3. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge): a) za gospodarske družbe: BON-1/P (AJPES), b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na dan 31. 8. 2008, podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja. 5. Seznam stroškov operacije (investicije) (priloga 5) s priloženimi predračuni, ponudbami in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V seznamu morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe z bruto (z DDV) in neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Priloga 5 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo investicije. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med posredovano elektronsko obliko in oddano natisnjeno obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista, ki mora biti izpolnjena preko spletnega obrazca, natisne pa se šele po potrditvi obrazca! Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo - P4«. Primer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 01 – (Sonja Horvat) med 9. in 15. uro. 17. Ostale zahteve Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006), – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, v skladu z veljavnimi predpisi, najmanj do 31. 12. 2020, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju petih let po zaključku investicijskega projekta, – pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Ostale zahteve so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti