Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 430-53/2008/1 Ob-7640/08 , Stran 3088
1. Naročnik / izvajalec: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet je subvencioniranje ohranitve delovnih mest in usposabljanje zaposlenih v posameznih ločenih obratih (enotah) delodajalca, kjer so delovna mesta ogrožena. Vlagatelj lahko prijavi vlogo z več projekti. Projekt pa predstavlja posamezno ločeno enoto v težavah. Delodajalci, ki se prijavijo na javni razpis, pripravijo projekt iz katerega je razvidno: – težave, s katerimi se poslovna enota srečuje, – število delovnih mest, ki jih bodo ohranili s pomočjo subvencij, – vrste usposabljanj za pridobivanje novih veščin in znanj, ki jih bodo izvedli z zaposlenimi v teh enotah, s sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, – ukrepi »prijaznega podjetja«, ki jih bo podjetje izvedlo na lastne stroške in ki bodo, – pripomogli ohranitvi poslovanja ločene enote in so usmerjeni na izboljšanje: – organizacije dela, – delovnega okolja, – medsebojnih odnosov, – izboljšanje delovnega in socialnega položaja zaposlenih. Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni: – ohranitvi delovnih mest v posameznih ločenih enotah za obdobje najmanj 1 leta, – ohranitvi poslovanja posameznih ločenih enot za obdobje najmanj 2 let, – usposabljanju delavcev, zaposlenih v posameznih ločenih enotah podjetja, – izdelavi programa ukrepov »prijaznega podjetja«. Projekti bodo sofinancirani s sredstvi proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 3595 Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb. 3. Namen in cilji javnega razpisa Namen razpisa je: – preprečiti zapiranje delovnih mest in izgube zaposlitev v posameznih ločenih enotah podjetij, – dvig usposobljenosti zaposlenih v posameznih ločenih enotah in izboljšanje njihovega položaja v podjetju in na trgu dela, – promocija ukrepov delavcu »prijaznega podjetja« (socialna komponenta). Cilj razpisa je: – ohranitev predvidoma 500 delovnih mest za obdobje najmanj 1 leta, – ohranitev poslovanja v ločenih enotah za obdobje najmanj 2 let, – pridobiti primere dobre prakse ukrepov »prijaznega podjetja«. 4. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in delujejo na področju RS, – podjetje in ločena enota delujeta na naslednjih področjih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (v nadaljevanju: SKD 2008): – C (predelovalne dejavnosti), – I (gostinstvo) in – N (druge raznovrstne poslovne dejavnosti), – ima ločene enote s specifičnimi kadrovskimi in/ali poslovnimi težavami, ki jih je možno ločeno sanirati glede na druge enote podjetja, – da na dan prijave niso v stečajnem postopku, v postopku prenehanja, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – da v preteklosti v obdobju zadnjih 2 let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, – da v obdobju zadnjih 2 let niso huje ali v večjem obsegu kršili obveznost do zaposlenih, ki izhajajo iz delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu; – vladne službe, institucije javne uprave, podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; – podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju: – A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju SKD)), – B 05 – Pridobivanje premoga (v skladu s SKD), – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in – podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – ZPRPGDT-UPB2). 5. Posebni pogoji za prijavo: Vlagatelji na ta javni razpis: – za projekt, za katerega podajajo vlogo, niso pridobili pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna, – prijavljajo projekt, ki se bo začel v letu 2008 in se bo zaključil najpozneje v letu 2010, – bodo na prijavljeni enoti podjetja dejansko izvedli projekt v podporo ohranitvi delovnih mest, usposabljanju zaposlenih, ohranitvi dejavnosti enote in uvajali ukrepe »prijaznega podjetja«. Izjema za prvo alinejo se nanaša na delodajalce, ki so prejeli sredstva »de minimis« državne pomoči. Natančnejša obrazložitev je podana v 8. točki javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji. 6. Merila za izbor Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila razpisna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog se bo pripravila prioritetna lista vlog. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo razpisna komisija dala prednost projektu, ki bo izkazal večje število točk po zaporedju meril 4, 3, 2 ali 1. Točkovanje meril za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. 7. Izbirni postopek Postopek izbire bo vodila razpisna komisija, ki jo bo s sklepom imenovala ministrica za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje vlog ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo razpisna komisija odpirala po vrstnem redu, kot so prispele na navedeni naslov. Razpisna komisija bo vse prispele vloge pregledala. Vloga mora biti predložena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna komisija bo vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni v roku osmih dni pri čemer število delovnih mest, ki se ohranjajo, ne more biti predmet dopolnitve. Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku, ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Ministrstvo ima pravico od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila glede navedb v vlogi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi nepravilnosti, se vloga lahko zavrne. 8. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Za izvedbo javnega razpisa je za leto 2008 namenjenih skupaj 1.250.000,00 EUR in za leto 2009 225.000,00 EUR, ki bodo zagotovljena iz sredstev integralnega proračuna, ki so zagotovljena na proračunski postavki ministrstva 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb«. Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo izplačana na podlagi predloženih dokazil, opredeljenih v razpisni dokumentaciji ter v plačilnih rokih v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Sredstva za financiranje aktivnosti, dodeljena po tem javnem razpisu, predstavljajo državno pomoč po pravilu državne pomoči »de minimis«, št. priglasitve: M005-5022860-2008, dne 9. 9. 2008. Skupna pomoč »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/06 z dne 15. decembra 2006, dodeljena kateremu koli delodajalcu, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Zato se delodajalca ne glede na izpolnjevanje pogojev javnega razpisa, ne izbere, kolikor je ta že pridobil najvišji možni znesek dovoljene državne pomoči po pravilu »de minimis«. Kolikor je delodajalec v tekočem in v zadnjih dveh proračunskih letih že pridobil določena sredstva po pravilu »de minimis«, vendar omejitve še ni dosegel, lahko pridobi le še razliko do skupne višine 200.000,00 EUR, oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v C, I ali N področjih dejavnosti SKD 2008. 9. Omejitve višine zaprošenih sredstev: maksimalni znesek na posameznega vlagatelja, ne glede na število prijavljenih projektov, ne sme presegati 150.000,00 EUR na podjetje. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2008 in 2009, zato se morajo dodeljena proračunska sredstva porabiti v letih 2008 in 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS. Roki za predložitev končnega in vmesnih poročil so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. 11. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru javnega razpisa: – subvencija za ohranitev delovnega mesta se dodeljuje v višini 2.500,00 EUR na delovno mesto, z obvezo ohranitve delovnega mesta za obdobje najmanj 1 leta in ohranitve delovanja ločene enote za obdobje najmanj 2 let, – stroški usposabljanja zaposlenih v ločeni enoti se krijejo do 20.000,00 EUR na ločeno enoto, – stroški priprave projekta »Prijazno podjetje« se krijejo v višini največ do 5.000,00 EUR. Subvencija za ohranitev delovnih mest se delodajalcu izplača v enkratnem znesku v 30 dneh od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta. Stroški usposabljanja in stroški priprave projekta »Prijazno podjetje« se delodajalcu izplačajo v roku 30 dni od potrditve popolnega vmesnega poročila s priloženimi dokazili. Način poročanja in potrebna dokazila bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 12. Upravičene dejavnosti Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki ob hkratnem zagotavljanju ohranitve delovnih mest, prinašajo dodano vrednost in novo kakovost poslovanju prijavljene ločene enote in položaju zaposlenih delavcev in so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 13. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so tisti stroški, ki se nanašajo neposredno na dejavnosti projekta, po naslednjih vrstah upravičenih stroškov: – subvencija za ohranitev delovnega mesta v višini 2.500,00 EUR na delovno mesto, z obvezo ohranitve delovnega mesta za obdobje najmanj 1 leta in ohranitve ločene enote za obdobje najmanj 2 let, – stroški storitev zunanjih izvajalcev: – stroški izvajalcev usposabljanj, – stroški izdelave programa ukrepov »prijaznega podjetja«. Način poročanja in potrebna dokazila o upravičenih stroških bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 14. Obdobje upravičenosti stroškov: upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do zaključka projekta oziroma najpozneje do 31. 10. 2009. 15. Vsebina vloge Popolna vloga mora vsebovati vse predpisane obrazce iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani ministrstva. Vlagatelje nepopolnih vlog bo razpisna komisija po elektronski pošti na naslov, ki ga bodo vlagatelji navedli v vlogi, pozvala, da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva k dopolnitvi vloge. 16. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za ohranitev delovnih mest«. V primeru poziva na dopolnitev vloge morajo biti le-te označene: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za ohranitev delovnih mest-dopolnitev«. Vloge se oddajo na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Kotnikova 28, Ljubljana, v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti. Rok za predložitev vlog je 6. 10. 2008 do 10. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, razpisna komisija ne bo obravnavala in se neodprte vrnejo vlagatelju. Ministrstvo za vloge, poslane po pošti, ne odgovarja. Vlagatelj lahko z eno vlogo prijavi več projektov. 17. Obveščanje vlagateljev o izboru Ministrstvo bo vlagatelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 30 dneh od roka za predložitev vlog na javni razpis. Hkrati s sklepom o izbiri bodo izbrani vlagatelji pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo naslednjemu vlagatelju na prioritetni listi. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. 18. Pritožbe: zoper sklep ministrstva se lahko vlagatelj pritoži v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep o izbranem vlagatelju bo v 15 dneh od prejema s sklepom odločila ministrica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. 19. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za vlagatelje, – prijavne obrazce, – osnutek pogodbe o sofinanciranju projekta. Razpisno dokumentacijo si zainteresirani vlagatelji lahko natisnejo s spletne strani http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/. Na spletni strani ministrstva lahko vlagatelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo v tajništvu Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Kotnikova 28, Ljubljana, nadstropje VII. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno stran ministrstva, kjer bodo objavljene morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom. 20. Posredovanje dodatnih informacij o razpisu: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahteve morajo posredovati odgovorni osebi ministrstva na elektronski naslov: vesna.miletic@gov.si. Odgovori na morebitne zahteve bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/ v roku 5 dni.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti