Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 430-60/2008-1 Ob-7621/08 , Stran 3084
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. II. Predmet razpisa je podelitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru iz XIII. točke 7. člena Uredbe št. 85/01 in podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru iz 14. člena Uredbe št. 97/06, kot to izhaja iz tabele T1. T 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Rudarska pravica v raziskovalnem prostoru Črenšovci se podeli v skladu s pogoji iz Uredbe št. 85/01, rudarska pravica v pridobivalnem prostoru Ušenišče pa v skladu s pogoji iz Uredbe št. 97/06. III. Pogoji Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU; – da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventosti; – da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin; – da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena ZRud, oziroma si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča; – da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji; – da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del. IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave: 1. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom ZRud, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje; 2. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in prijavi prilaga pogodbo z izvajalcem del, mora prijava vsebovati dokazilo, da predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom ZRud izpolnjuje pogodbeni izvajalec rudarskih del; 3. načrt parcel pridobivalnega prostora, na katerega se nanaša prijava (katastrski načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši od 30 dni; 4. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, mora prijava vsebovati overjeno pogodbo o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice (zakupna pogodba ali pogodba o prenosu stvarne pravice – služnosti); 5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v zvezi z nakupom zemljišča, sklenitvijo pogodbe iz 4. točke, pripravo tehnične dokumentacije in drugih vlaganjih, povezanih s pripravami na raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis; 6. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena ZRud mora v prijavi navesti, katero prednostno pravico uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice; 7. podpisano izjavo, da bo ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabil za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji; 8. podpisano izjavo, da bo predložil zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del. Pravne osebe lahko zaradi hitrejše izvedbe postopka poleg dokazil in izjav iz točk 1 do 8 pisni prijavi priložijo tudi: 9. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od 30 dni, 10. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe nista bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni, 11. potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe nista bili kaznovani za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni, 12. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe nista v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni. Fizične osebe lahko zaradi hitrejše izvedbe postopka poleg dokazil in izjav iz točk 1 do 8 pisni prijavi priložijo tudi: 13. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 30 dni, kadar prijavitelj ni samostojni podjetnik posameznik, 14. potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda pristojni davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni, 15. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da fizična oseba ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni, 16. potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da fizična oseba ni bila kaznovana za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni, 17. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da fizična oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni. V. Merila za izbiro: pri večjem številu prijav za posamezni raziskovalni oziroma pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice: – vlagatelj vloge o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za raziskovalni prostor iz Uredbe št. 85/01 oziroma pridobivalni prostor iz Uredbe št. 97/06 ima na javnem razpisu ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice, razen če je bilo za isti raziskovalni oziroma pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje, četrte ali pete alineje; – pri izbiri nosilca rudarske pravice za raziskovanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem prostoru izvajala predhodno raziskovanje po določbah ZRud; – pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah ZRud; – kadar se z rudarsko pravico širi že določen pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji na zadevno območje; – če zaprosi za rudarsko pravico lastnik zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz druge, tretje in četrte alineje. V primeru, da zgoraj navedenim merilom za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila: – dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in druga vlaganja, povezana s pripravami na raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis, – usposobljenost in realno izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice. VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica za raziskovanje se podeljuje za čas, kot je določen v Uredbi št. 85/01, za izkoriščanje pa za čas, kot je določen v Uredbi št. 97/06, in sta razvidna iz tabele T1 v II. točki razpisa. Rudarska pravica začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in koncesionarjem. VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Črenšovci (XIII. točka 7. člena Uredbe št. 85/01)« oziroma »Ne odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Ušenišče (14. člen Uredbe št. 97/06)« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. VIII. Rok prijave: za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana prispele: – do vključno 13. 10. 2008 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, za prijavo na javni razpis podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Ušenišče (14. člen Uredbe št. 97/06), – do vključno 17. 11. 2008 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, za prijavo na javni razpis za podelitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Črenšovci (XIII. točka 7. člena Uredbe št. 85/01)«. IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani, v sejni sobi v III. nadstropju, in sicer: – dne 17. 10. 2008 ob 10. uri odpiranje prijav na javni razpis za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Ušenišče (14. člen Uredbe št. 97/06), – dne 21. 11. 2008 ob 10. uri odpiranje prijav na javni razpis za podelitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Črenšovci (XIII. točka 7. člena Uredbe št. 85/01). Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi. X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem odpiranju prijav pripravila predlog za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z upravno odločbo. XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33 (mag. Roman Čerenak). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti