Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 430-77/2008/3 Ob-7620/08 , Stran 3083
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-ARD ERA-NET (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki raziskujejo priložnosti in grožnje pridobivanja biogenih goriv (v nadaljevanju: bioenergije) za varnost hrane, zmanjševanje revščine, razvoj ruralnih območij in naravne vire. Tematska področja razpisa so: pridobivanje bioenergije in varnost hrane; pridobivanje bioenergije in zmanjševanje revščine ter razvoj ruralnih območij; pridobivanje bioenergije in naravni viri. Tematska področja razpisa so podrobneje opredeljena v Navodilih za prijavo na razpis ERA-ARD. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države V tem razpisu sodelujejo naslednje države (v nadaljevanju: sodelujoče države članice EU): Avstrija, Belgija (predvidoma), Francija, Nemčija (predvidoma), Madžarska, Italija (predvidoma), Litva, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Španija, Švica, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih držav. Do sofinanciranja iz proračuna RS so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi na področju raziskav in razvoja, podrobneje opisanimi v Navodilih za prijavo na razpis. 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz treh različnih držav, in sicer najmanj dva partnerja iz sodelujočih držav članic EU in najmanj en partner iz držav, prejemnic razvojne pomoči (http://www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf), ki bodo za sodelovanje v mednarodnem razpisu namenile ustrezna sredstva. Vsak konzorcij mora imeti koordinatorja, ki je eden izmed partnerjev projekta. 4. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo tega razpisa je 116.000 EUR bruto letno (skupaj 348.000 EUR bruto za 3 leta). Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo najboljše projekte v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006). Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo pogojem tega razpisa. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. 1. 2009. Obdobje za porabo sredstev so leta 2009, 2010, 2011 in 2012. Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta. 6. Postopek razpisa 6.1 Način prijave in razpisni roki Popolna prijava mora vsebovati elektronsko prijavo in pisno prijavo. Podrobnejši opis delov popolne prijave je naveden v Navodilih za prijavo na javni razpis ERA-ARD. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. Popolno prijavo je potrebno v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije do 31. 10. 2008 do 12. ure poslati hkrati na 2 naslova: A) koordinator projekta v imenu celega konzorcija pošlje prijavo projekta na spletni naslov Sekretariata razpisa http://era-ard.agriscience.info/ B) slovenski partner v projektu (oziroma koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 6.2 Ocenjevanje in izbira 6.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka. 6.2.2 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenjevali mednarodni strokovnjaki. Ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so: znanstvena odličnost in stopnja tehnološke inovativnosti; kakovost načrta projekta; kakovost in organizacija konzorcija; potencialni učinek in razširjanje rezultatov. Ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih za prijavo na javni razpis. Mednarodni upravni odbor razpisa ERA-ARD (CCSC) bo pripravil prednostno listo najboljših projektov, na osnovi katere bo predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj sofinancira. 6.2.3 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve o financiranju projektov, predvidoma do konca leta 2008. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: 1. Navodila za prijavo na javni razpis ERA-ARD (Priloga 1), 2. prijavni obrazec prijave – ``Application Form`` (Priloga 2), 3. obrazec prijave slovenskega dela projekta (Priloga 3), 4. finančni načrt slovenskega dela projekta (Priloga 4), 5. osnutek pogodbe o sofinanciranju s prilogami (Priloga 5), 6. opisi razpisanih tematskih področij razpisa – ``Call Text`` (Priloga 6). Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-46-19 (dr. Erika Glasenčnik) v poslovnem času.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti