Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 499/08 Ob-7606/08 , Stran 3077
1. Pravne in programske podlage Na podlagi: – Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1), – Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB 1), – Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US: 24/07), – Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), – Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2008, – Proračuna Republike Slovenije za leto 2009, – Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), – Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list RS, št 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter – Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07), – Informacije o izvedbeni strukturi strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 114. redni seji dne 22. 3. 2007, – Nacionalnega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013 (Odločba komisije z dne 18. VI/2007-CCI 2007SI16UNS001), – Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (Odločba komisije z dne 27. VIII. 2007 – CCI 2007SI161PO001, št. odločbe komisije K (2007) 4080), – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRSO809), – Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), – Navodila Organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, – Navodila Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – Navodila Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, – Sklepa Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. OP RR/3/2/001-1-MK z dne 5. 9. 2008. 2. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa ja Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MK). MK nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je izvajalec javnega razpisa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. 3. Cilji in namen razpisa S tem javnim razpisom Ministrstvo za kulturo prispeva k uresničevanju razvojnih ciljev Evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. Ti cilji so večja in bolj kakovostna vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v storitvenem in javnem sektorju. Ob enem s tem javnim razpisom Ministrstvo za kulturo uresničuje tudi cilje Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti kulture in zaposljivosti. Ministrstvo za kulturo ima cilj, da izboljša pogoje za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoju kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, poveča možnosti zaposlovanja – neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem pa okrepiti dostopnost kulture javnosti v Sloveniji in širše, v podporo večji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti lokalnih skupnosti v Sloveniji in širše. Namen tega javnega razpisa Ministrstva za kulturo je spodbuditi naložbe v javno kulturno infrastrukturo občin za sofinanciranje investicij v minimalno 5 objektov javne kulturne infrastrukture do konca 2009 ter ustvariti do 10 zaposlitev na področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja do leta 2013. Investicije v javno kulturno infrastrukturo iz tega razpisa prav tako uresničujejo določbe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1), ki predvidevajo zaščito namenske rabe prostorov za kulturo v javni lasti ter vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju in povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti. 4. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje investicij s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije v prenovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin, v podporo gospodarskemu razvoju, posebej turističnega sektorja (kulturni turizem) in v podporo razvoju storitvenih dejavnosti (npr. ustvarjalne industrije) ter za javno rabo. Javna kulturna infrastruktura je opredeljena v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1), Uradni list RS, št. 77/07. Občinske investicije na področju kulturne infrastrukture po tem razpisu vključujejo obnovo, rekonstrukcijo, investicijsko vzdrževanje zgradb za izvajanje kulturnih dejavnosti. Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt ali prostore, tako, da bo po izvedeni investiciji mogoče izvajanje javnih kulturnih in s kulturo povezanih dejavnosti. Predmet soinvestiranja niso večnamenski objekti. Predmet sofinanciranja so samo upravičeni stroški za posamično prijavljeno investicijo, ki je predmet tega razpisa. 5. Pogoji za prijavo na javni razpis in za dodelitev sredstev: 1. Predmet projekta mora biti skladen s predmetom in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki projekta morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. 2. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta (po tekočih cenah). Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko ne bodo zagotovljeni. 3. Pri vseh projekth morajo »lastno udeležbo«, tj. najmanj 5% vrednosti upravičenih stroškov zagotavljati občine iz lastnih javnih virov. Kolikor je projekt sofinanciran še s drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega odstotka »lastne udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira financiranja. 4. Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih programov (NRP). Naziv projekta in viri financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP) identični. Kolikor naziv in/ali viri niso identični, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. 5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. 6. Skozi projektno dokumentacijo mora projekt izkazovati horizontalne omilitvene ukrepe, kot so: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost), – okoljska učinkovitost (nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje, kjer je to potrebno), – trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). 7. Upravičenec se mora strinjati z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena projektu. 6. Upravičeni nameni in upravičeni stroški Upravičeni nameni so investicije na področju javne kulturne infrastrukture za dejavnosti, ki se bodo vsaj 5 let po dokončanju investicije izvajale na naslednjih področjih: kulture: muzeji, galerije, centri večpredstavnostnih umetnosti, gledališča, filmska dejavnost in kinematografija in podobni kulturni-infrastrukturni objekti (razen knjižnične dejavnosti). Upravičeni nameni niso investicije v večnamenske objekte, tj. v objekte, v katerih se izvajajo poleg kulturnih tudi druge dejavnosti (izobraževanje, turizem ipd.). Upravičeni stroški nastajajo lahko le v okviru upravičenih namenov. Upravičeni stroški, ki se bodo dokazovali z dokazili in metodami za izračun upravičenih stroškov skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013 so: – stroški nadzora nad gradnjo objektov, – stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in električne instalacije, oprema, požarna varnost, varstvo pri delu ...) za izvedene aktivnosti v letih 2007, 2008 in 2009, – stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtniških inštalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo, – stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih ureditev. 7. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in prednostne usmeritve: Mreženje kulturnih potencialov. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem razpisu za leti 2008 in 2009 znaša okvirno 5.462.500 EUR, od tega je namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko 4.887.500 EUR, oziroma 1.955.000 EUR v letu 2008 in 2.932.500 EUR v letu 2009 in namenskih sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 575.000 EUR oziroma 230.000 EUR v letu 2008 in 345.000 EUR v letu 2009. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo: – PP 6877 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU« in – PP 6955 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU – slovenska udeležba«. 8. Višina sofinanciranja Najmanjša vrednost upravičenih stroškov sofinanciranja po tem razpisu je 200.000 EUR, največja vrednost pa 1.500.000 EUR. Namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so nepovratna sredstva. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša največ 85%. Najmanj 5% celotnih upravičenih javnih izdatkov mora zagotoviti občina iz lastnih javnih virov, 10% upravičenih javnih izdatkov bo financiralo Ministrstvo za kulturo. Kolikor je projekt sofinanciran še z drugimi sredstvi proračuna RS, se glede minimalnega odstotka »lastne udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinaciranja. Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri projektih, ki ustvarjajo diskontne neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi in v skladu z Navodilom za izvajanje analize stroškov in koristi za investicijske objekte iz strukturnih skladov, kohezijskega sklada in predpristopnih instrumentov, ki so dostopna pri skrbniku razpisa ali na spletni strani: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/kohezija/Tehnicna_pomoc/CBA_26. 11. 2007.pdf in http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf. 9. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 9.1 Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški bodo priznani v obdobju med 1. 1. 2007 in 30. 10. 2009. Projekt se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje 30. 10. 2009. Cilji projekta morajo biti doseženi najkasneje v štirih letih po izplačilu zadnjega zahtevka, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonitimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 9.2. Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letu 2008 in v letu 2009. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2008, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MK najkasneje 30. 10. 2008. Enako tudi za upravičena sredstva za stroške nastale v letu 2007. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2009, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MK najkasneje do 30. 10. 2009. 10. Upravičeni prijavitelji in obveznosti upravičencev Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki imajo v lasti javno kulturno infrastrukturo skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi – Uradni list RS, št. 77/07 in nastopajo kot investitorji. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele občine, ki uresničujejo javni interes v kulturi na lokalni ravni, skladno s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2008–2013, še posebej na področju uresničevanja strateških razvojnih projektov Ministrstva za kulturo. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo (Obrazec št. 2): – o vodenju ločene knjigovodske evidence za projekt in spremljanje prihodkov na projektu, – o seznanitvi in o strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture, – o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – o hranjenju dokumentacije na projektu ter upoštevanju omejitev glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o dostopnosti dokumentacije projekta posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posameznega projekta, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja projekta, ali če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena projektu, – o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti. 11. Merila za izbiro projektov Največje možno število doseženih točk je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 50 točk in bodo relativno najbolje ocenjeni, do porabe sredstev. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja objektov, ki so dosegli prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk. Prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upošteval regionalni kriterij (prednost manj razvite regije), kolikor bodo projekti iz istih regij, pa višina ocenjenih točk pri kvaliteti projekta, v skrajnem primeru pa vrstni red prejema vloge. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 12. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka posamezni občini razpisno dokumentacijo tudi poslati. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnika razpisa Miroslav Benulič (miroslav.benulic@gov.si). Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-79-00, faks 01/400-79-81. Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom. Prav tako bodo morebitne spremembe in popravki javnega razpisa objavljeni tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. 13. Dostava vlog Popolna vloga izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 13. 10. 2008 do 14. ure (pošiljke poslane po pošti, morajo biti oddane priporočeno, velja poštni žig na ta dan). Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljana z naslovom Ministrstva za kulturo (kot zgoraj) in oznako »Ne odpiraj – prijava za razpis za sofinanciranje projektov kult. infrastrukture« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Vloga je popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4 in 5, parafiran osnutek pogodbe (obrazci in pogodba so sestavni del razpisne dokumentacije) in investicijski dokument z izdelano analizo stroškov in koristi pri investicijski projektu. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja in nato vrnjena pošiljatelju. 14. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno 14. 10. 2008. Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah. Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog. 15. Pravno varstvo prijaviteljev Za pritožbeni postopek se uporablja določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809). Zoper sklep Ministrstva za kulturo se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi zoper sklep bo v 15. dneh od prejema odločil minister. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti